Kristusbrevene

Kristusbrev 9


 

Side 1

 

 

Kristusbrev 9

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

Jeg, KRISTUS, er kommet gennem disse Breve, fordi jeg ikke kan vende tilbage i kropslig tilstand - eller igen påtage mig en menneskelig personlighed - da jeg residerer i og selv er af sådanne fine og forhøjede vibrationelle bevidsthedsfrekvenser, at ingen menneskelig fysisk form kunne indeholde min åndelige bevidsthed.

Mit eneste middel til at nå jer har været gennem et menneske - sensitivt, clairaudient, lydigt og dedikeret til "Gud", født til at være den kanal, gennem hvilken jeg kunne se tumulten fra hendes aktive, begivenhedsrige liv og verdensbegivenheder.

Jeg har været i stand til nøje at betragte konflikten og smerten, der var ukendt i tidligere århundreder.

Videnskabelige og teknologiske opfindelser og formindskelsen af moralske og konventionelle værdier har ført til nye stærkt stressfyldte tilstande i den moderne livsstil og nye måder at forholde sig til hinanden.

Gennem dette følsomme sind er de moderne menneskelige betingelser i nogen grad blevet subjektivt tilgængelige for mig.

Uden denne viden om de menneskelige erfaringer, kunne disse Breve ikke have været skrevet i en form, der er beregnet til at være til gavn for den menneskelige tilstand på dette tidspunkt.

Processen med delvis overskygning begyndte før hendes fødsel, fortsatte i ungdommen og gennem livet.

Med den grundige de-programmering af hendes sind og fulde udrensning af gamle begreber er min "referent"* fra begyndelsen bevidst blevet udsat for enhver form for menneskelig oplevelse, der vidner om de kampe og sorger, der opleves i moderne tid.

Ved min vejledning er hun kravlet ud af hendes mange forskelligartede og smertefyldte huller, der kulminerede i hendes egos død og mentale/emotionelle binding til materialismen.

Hun lærer at bevæge sig ind i den universelle kærligheds bevidsthedsfrekvenser og har haft personlig erfaring med UNIVERSEL BEVIDSTHEDS Virkelighed... **

Således er hun blevet tilstrækkeligt renset til klarere og klarere at distribuere min lære til hele verden

Under min indflydelse har hun trukket sig tilbage fra det sociale liv til afsondrethed og ensomhed og er til sidst blevet afhængig af mig for sin daglige vilje til at leve og jeg arbejder gennem hendes totale minut for minut parathed til at modtage mine ord, hvornår end kosmiske og hende personlige bevidsthedsenergier gør det muligt for hende at høre og modtage mig.

Jeg stoler på hendes ærlighed og dedikation til at vente med at høre mig præcist og jeg gør det klart, når det er mig, der taler.

Indtil jeg taler - er hun ikke i stand til at skrive.

Jeg har fortalt jer dette, for at I kan forstå ud af, hvilke KRISTUS-BEVIDSTHED energier, disse Breve har taget form.

** 888 **

Jeg er kommet igen i dette Brev for at samle alle de løse ender i mine andre Breve og præsentere dem

INDENFOR EN VERDENS-KONTEKST,

der viser, hvordan denne lære er relevant for ethvert aspekt af jeres jordiske liv og for alle nationer.

Disse Breve er ment til at være drivkraften - sporen - til en personlig åbning af sind og hjerte til jeres VÆRENS KILDE og i sidste ende blive midlerne til jeres fuldstændige forståelse af virkningerne af individuel - og masse -tænkning og -adfærd i alle aspekter af jeres jordiske eksistens.

 

*  referent, eng. recorder

**virkelighed, realitet

 

Side 2

 

Mens de love, der er givet jer til jeres nationale adfærd, tidligere har været rettet mod "Du/I må ikke ... hvis du/I gør det – vil dette være straffen", er sande åndelige love helt anderledes.

De er udtrykt således:

"På grund af at du/I og dit/jeres sted i den jordiske eksistens er skabt på denne måde ...

åbner du/I hele dit/jeres system af sjæl, sind, følelser, krop og personlige omstændigheder op til den stadige tilstrømning af Guddommelig Bevidsthed, din Livskraft,

hvis du/I arbejder harmonisk med Eksistensens Love.....

Vil frugterne af din/jeres disciplinerede adfærd vende tilbage for at velsigne og fylde dig/jer med sundhed, harmoni og velstand.

"Hvis du/I på den anden side ignorerer disse Eksistensens Love og fortsætter med at leve, som du/I gjorde, før du/I modtog dette budskab, vil dit/jeres liv fortsat være præget af uro, vanskelige klimaforhold, skadedyr i dine/jeres afgrøder, økonomiske katastrofer, hungersnød og stressfyldte liv.

"Jeg har talt gennem disse breve - udtrykkeligt - for at gøre det muligt for jer at nå en sand vedvarende ro i sind og åndelig kærlighed, glæde og indre heling af sind, følelser og krop.

I burde have forstået, at dette også var det eneste formål bag min forudgående mission til menneskene på jorden - for at vise dem, hvordan de selv skabte deres egen elendighed.

I har lært af "Kristne" kirker, at I, som er skabte af 'Gud', skal "tilbede og behage Gud" ved at holde hans Love.

Men det er ikke sandheden.

"Tilbede Gud" er et hedensk ritual.

Når mennesker "tilbeder Gud" adskiller de "Gud" fra sig selv og sætter ham over dem - "uopnåelig og frygtet - for hvem ved, hvad ondt han måtte sende over jorden, hvis menneskene ikke handlede efter hans vilje".

Men det var ikke det budskab, jeg bragte til jorden.

Jeg talte om "Faderen", som opfyldte alle behov,

som svarede, når han blev påkaldt,

som helbredte, når han blev anmodet om at gøre det,

hvilket var både transcendent* og "inden i dem",

hvilket betød at Skaberen var universel.

Den jødiske religion lærte, at kun ypperstepræsterne kunne nærme sig det "Allerhelligste" og bede for menneskene.

Menneskene kunne kun henvende sig til Jehova gennem præsterne ved at bringe fugle og andre dyr til at blive tilbudt som brændte ofre for at formilde Jehova overfor menneskenes synder.

På denne måde opnåede jøderne "tilgivelse for synder".

Jeg lærte gentagne gange menneskene,

at de ville modtage "Faderens" tilgivelse af synder i overensstemmelse med deres vilje til at tilgive andre -

for det ville blive gjort mod dem udfra deres egen "såen".

Jeg lærte også menneskene at de skulle henvende sig direkte til "Faderen"og bede på en enkel måde om, hvad de havde brug for i livet og forsikrede dem om, at de ville blive hørt og deres bønner besvarede, hvis de bad med fuldkommen tro - uden tvivl i deres sind.

I må forstå, at alt hvad jeg lærte jøderne var i direkte konflikt og modsætning til, hvad deres Religiøse Ældre lærte dem, derfor hadede præsterne mig - og korsfæstede mig, da jeg frarøvede dem deres ophøjede stillinger som "personlige håndlangere" for den "Almægtige".

Fordi disciplene af frygt for repressalier efter min død ikke helt brød fri fra Det Gamle Testamente, blev mange af de gammeltestamentlige tanker videreført i den "kristne" religion.

 

*transcendent, som ligger uden for erfaringens grænser, overskridende, overgående, ophøjet (i vibrations-frekvenser).

 

Side 3

 

I stedet for dyr blev det "Jesu" legeme og blod, som præsterne ofrede på alteret.

Efter mange år og efter Roms indtræden som beskytter af den "kristne" religion, iklædte de "romerske" præster sig, ligesom de jødiske præster før dem, bekostelige klæder og anvendte tilbehør af guld og sølv til religiøse ceremonier.

På Paulus' tid ville det have været utænkeligt.

Hans enkle budskab var "frelse ved min død på korset", hvilket ikke var budskabet jeg bragte til mine landsmænd i Palæstina.

Han fortsatte en jødisk tradition med at "ofre en anden for at betale for sin egen synd".

Hvilken skammelig fejhed!

Alligevel udførte Paulus også en stor tjeneste for menneskeheden, da han satte en bevægelse i gang, der ville være midlet til i lige mål at velsigne alle racer.

Han skitserede en måde at tænke på og den daglige adfærd, som ville bringe harmoni i livet for de, der forsøgte at leve i overensstemmelse med hans lære.

Sandsynligvis vil nogle jødiske traditionalister højrøstet igen afvise mine ord ved min genkomst.

De vil føle sig krænket over min stadige henvisning til den gamle jødiske praksis med at ofre dyr og fugle i Templet for at behage Gud og opnå syndernes forladelse*.

Hvad end deres indvendinger kan være, er de historiske facts, at templet var et sted til at ofre brændte ofre og lugten derfra lå over Jerusalem.

Og hele tiden vidste jeg, at hele tempel-bygningskomplekset var helliget til en myte, et påfund af den menneskelige fantasi, en rationalisering af det, som det menneskelige intellekt ikke kunne forstå i ånden.

Jeg var dér!

Jeg følte de varme sten under mine sandalbeklædte fødder og solen på mit hoved.

Jeg argumenterede med farisæerne og bar deres forhånelse og spot med nogen morskab og iagttog dem, når de dogmatisk underviste om et byrdefuldt liv med stadig lydighed mod en værdiløs tradition omhandlende det at spise og drikke, som var helt unødvendig!

Jeg var dér!

Til tider antændte min hang til morskab en gnist af drillelyst i mit sind og jeg gav farisæerne den samme slags analytisk bespottelse af deres personlige vaner, deres prangende tøj og deres love, som de anvendte mod mig og min lære.

"Han er et fjols!", sagde de og latterliggjorde mit udsagn: "Guds Rige er inden i jer".

"Fortæl os - hvordan kan "Gud" være inden i en person?" råbte de spottende.

Ved at bruge en byge af hånlige argumenter, sammenlignede de deres forestilling om den Almægtige Jehovah med mine beskrivelser af den jævne "Fader", "som endog havde omsorg for fuglene".

Hvordan kunne det være muligt, krævede de at få at vide, da fugle regelmæssigt blev ofret i templet for betaling for menneskenes synder?

Havde Moses indstiftet en sådan hellig praksis med brændte ofre, hvis fugle og andre dyr havde nogen betydning i Den Almægtiges øjne?

Jeg forblev uberørt, når de udslyngede deres verbale angreb mod mig.

De havde kun den jødiske traditions overbevisning til støtte for deres udtalelser - mens mit sind havde været opfyldt af den sande kundskab om tilværelsen under mine oplyste oplevelser i ørkenen.

Jeg var blevet givet forståelsen af Faderens universalitet og skabende GODE VILJE, hvilket gjorde mig i stand til at opfatte og gøre ting, som ingen ypperstepræst, farisæer, saddukæer eller skriftklog nogensinde kunne gøre.

Fordi jeg forstod vores VÆRENS KILDES natur, kunne jeg med tiltro lægge min hånd på en krøbling og gøre ham hel igen.

Hvem kunne måle denne kundskab mod præsternes latterlige traditionelle love?

Præsterne og farisæerne og hele resten af dette religiøse hokus-pokus vidste, at ingen af dem kunne gøre sådanne ting - og derfor hadede de mig for at udfordre deres autoritet.

De hånede mig for min styrke over for deres modstand, og de rakkede mig ned for at tiltrække folkemængder, når en helbredelse var foretaget, som ingen kunne benægte.

 

 

Side 4

 

Der, for alle at se - udførtes en kærlighedsgerning, som præsterne hævdede kun Gud kunne udføre og derfor måtte jeg være et barn af Satan!

Desuden så de ikke helbredelsen som en kærlighedsgerning, men snarere som en uforklarlig blasfemisk påtagen sig "Guds" rolle -

de beskyldte mig for at "vise mig" med mine magiske kræfter,

men kunne ikke fortælle mig, hvordan jeg havde fået sådanne kræfter,

derfor besluttede de, at jeg måtte være en søn af Beelzebub.

Nu, da jeg har forklaret situationen, bør det være lige så klart for jer, der læser disse ord - som det var klart for mig på den tid i Palæstina - at hele det jødiske hierarki var sammensat af selvcentrerede, opblæste, forvildede mænd, der kun levede efter regler og love.

Når de blev udfordret til at bruge deres sind, deres hjerner, kunne de ikke klare sig, men forfaldt til stærkt emotionelle spasmer af hvidglødende raseri.

Var det da så underligt, at da jeg blev bragt for deres råd, holdt jeg mund og nægtede at kommunikere med sådanne afstumpede sind?

Ja, sandelig var jeg i Palæstina for 2000 år siden.

Jeg boede blandt almindelige mænd og kvinder, der var blevet oplært til at frygte Jehova på en meget virkelig måde; der var besat af at betale for brændte ofre for at afværge straffen for deres synder.

Jeg var blev opdraget, indoktrineret i frygten for Jehova - men jeg var blevet født til at bringe jøderne ud af deres lange søvn af myter og falskhed

- at frigøre dem fra en byrdefuld historie med krige og blodsudgydelse, slagsmål og argumenter for at kræve et hoved for tabet af et øje, af skjulte og hemmelige synder, der talte for intet, hvis en mand ikke blev opdaget.

Hvis han blev, faldt hele vægten af Moseloven over hans hoved uden medfølelse eller barmhjertighed eller blot en eftertanke omkring de sande omstændigheder ved overtrædelsen.

Fordi jeg var blevet født med en mission om at åbne jødernes sind og hjerter til den Virkelighed, som havde givet dem liv og væren, afviste jeg fra en tidlig alder den jødiske lære.

Nogle hemmelige dybder af åndeligt instinkt gjorde oprør mod den gamle jødiske hensigt om at lade et andet levende væsen bære ansvaret og "betale prisen" for deres egne egensindigheder og synder.

Endnu mere end dette kunne jeg ikke acceptere, at en "Gud", der skulle have skabt en sådan vidunderlig verden, ville glæde sig over brændte ofre af sin egen skabelse, som han så rigeligt havde sørget for.

Jeg fandt det umuligt at have respekt for sådanne ulogiske overbevisninger og skikke.

Efter min oplysning i ørkenen blev jeg lidenskabelig i min afvisning af jødiske traditioner.

Ligesom jeg for 2000 år siden kom i en menneskekrop for at redde den jødiske nation fra en konstruktion af kunstige og menneskeskabte, byrdefulde religiøse skikke,

således er jeg kommet gennem mediet af disse Breve distribueret over hele verden for at gøre det helt klart, at den"Kristne Religion" på ingen måde afspejler mit sande KRISTUS-budskab, hverken som jeg underviste det i Palæstina - eller på nuværende tidspunkt, hvor disse Breve vil vække de ortodokse "kristnes" raseri og fordømmelse.

Kristendommen, som den er på dette tidspunkt, er kun et miskmask af den rodede tænkning af mine disciples selektive minder og Paulus' agtværdige prædikener og andre tidlige skrifter.

Meget senere, da kristendommens indvirkning manglede den visuelle virkning af Romernes guder og gudinder, blev den kristne religion prydet med "teatralsk" men "hensigtsmæssig" nonsens for at imponere dem, som "Roms Kirkelige Imperium" ønskede at trække ind i deres fold.

Dette imperium pålagde senere monetære byrder på de troværdige mennesker endnu mere uretfærdige end de skatter, som det sekulære* Romerske Imperium krævede af de erobrede nationer.

Selv Kejseren krævede ikke betaling for at sjæle kunne få adgang til himlen!


 

*sekulære, verdslige, materielle, her afkristnede.

 


 

Side 5

 

I undrer jer måske over, hvorfor jeg er så direkte i min afvisning af "jødedom" og "kristendom".

Det er afgørende for, at det skal lykkes at sprede mit KRISTUS BUDSKAB, at menneskene fuldt ud vil forstå den sande natur af religionerne, som har holdt menneskeheden i deres greb frem til det tyvende århundrede.

Indtil de erkender de mytiske fundamenter, hvorpå de har lagt alle deres overbevisninger, vil menneskene have svært ved at give slip på deres elskede overbevisninger.

Prøv at forstå, at når jeg kommer med sådanne udsagn, henviser jeg til "Kristen religion" til "trosartiklerne" til "dogmaen og teologien".

Jeg henviser ikke til de store åndelige sjæle, som har søgt - og fortsætter med at søge Gud og Sandheden hinsides dogmaen og troen.

Mange af disse har modtaget min inspiration i deres sind og hjerter, men er bange for at give slip på deres elskede trosopfattelser.

De er hæmmet af deres religiøse praksis.

Tiden er nu kommet for dem til at lade dem fare og derefter vokse i åndelighed og bevidsthed om deres sande VÆRENS KILDE og tage deres menigheder med dem.

Til alle "Kristne" kirkesamfund siger jeg: "Vågn op!". Tiden er inde til at vågne fra en lang unaturlig søvn, hvor fornuften har været undertrykt af hypnotiske og følelsesbetonede traditioner.

Disse er blevet viderebragt gennem århundrederne af en række af mennesker, der hævdede at være den højeste myndighed over alt, hvad jeg underviste om i Palæstina.

Vær ikke bange for konsekvenserne, hvis I undersøger jeres tidligere overbevisninger og vil udrense dem fra jeres tænkning.

Slip af med spindelvævets illusion og - TÆNK!

Når "kristne" præster fuldt ud accepterer,

at jeg Kristus,

virkelig er vendt tilbage for at tale til mennesker over hele verden, som "lynnedslag fra østen til vesten" og er rede til at undervise i mit sande budskab fra prædikestolen -

vil I finde jeres kirker igen vil blive fyldt med mennesker, der er ivrige efter at finde og få kontakt med Virkeligheden, som vil lede dem til at leve i fuldstændig harmoni med deres VÆRENS SANDHED.

Alternativet er, at I,

religionens præster, som forsætligt og egoistisk fortsætter med at undervise i Kristendommens dogmer for at redde "ansigt" og jeres løn,

vil se, at jeres religion dør en naturlig død over de næste tredive år og vil blive forladt af jeres menigheder, der allerede føler, at jeres ord kun er ord - i hvilke, der ikke er noget åndeligt liv.

I vil se jeres kirker overtaget af dem, der har indset, at jeg selv er vendt tilbage til menneskeheden for at vise dem vejen til at finde og komme ind i "Himmeriget".

Der vil også være dem, hvis autoriteter er truet af disse Breve fra KRISTUS- fra mig. De vil kraftigt modsætte sig dem.

Der vil være bagvaskelse gennem enhver type af medier -

fra mennesker, der ikke har nogen skrupler ved at sætte gang i offentlighedens vrede ved at tjene penge på destruktiv, hævnende sensationalisme.

Jeg må fortælle jer,

at jo større oprør verden over,

des hurtigere vil mine Breve nå og overbevise de mennesker, der er trætte af de gamle trosopfattelser, at de endelig har hørt den enkle SANDHED om VÆREN.

De vil hurtigt reagere på dens kærlighed og kalden om at forlade de lavere niveauer af menneskelig bevidsthed for at begynde deres opstigning til de højere åndelige niveauer, hvor de vil begynde at opleve den første indstrømning af indre fred og tilfredshed.

Der vil blive konflikt i hele underholdningsindustrien,

da flere og flere mennesker vil genkende - og vende sig imod - den vold og nedbrydning, som hele deres bevidsthed om sind, følelser og krop er blevet fodret med

af "DEGENEREREDE" mennesker,som er fuldstændig besatte af at skabe sig formuer.

Disse onde ånder har forstået den mærkelige fascination af det uhellige og makabre hos uvidende mennesker, der har været så overmættede med sikkerhed, komfort og luksus i det 20. århundrede, at det ikke længere tilfredsstiller dem.

De har brug for spænding for at stimulere deres overmættede bevidsthed.

 

Side 6

 

Var livet for mennesker virkelig lige så forfærdeligt, som det er afbildet i den underholdning, de ser dagligt, ville de vende sig fra deres skærme på jagt efter noget smukt og beroligende for at hvile deres torturerede nervesystemer.

Hvis I dog vil reflektere ærligt over forholdene i jeres nuværende liv, vil I erkende, at de allerede er i færd med at blive et rædsels-fremkaldende spejlbillede af alt, hvad jeres underholdningsindustri har givet jer i de sidste 50 år.


Menneskene er blevet fodret med de værst mulige scenarier, via biograf, tv, bøger og medie-sensationalisme* og klager nu over, at den tidligere følelse af sikkerhed er forsvundet.

Jeg ser jer på jorden, for tiden barrikaderede bag elektriske hegn, høje mure med spiger bevogtet af sikkerhedsfolk, som selv forræderisk myrder de mennesker, de bevogter.

Jeg ser mænd og kvinder, der tidligere gik frygtløse på gader og landeveje om natten, nu låst inde bag sikkerhedsporte - bange for de mest afskyelige og brutale angreb.

Jeg ser racer traumatiserede af deres egne.

Jeg ser folkemord, revolutioner, bombninger, mord, tankeløse drab af alle slags.

De myrdede kommer ind i deres næste tilværelse, stadig traumatiserede af choket fra deres uventede bortgang.

Jeg besøger dem og tjener dem - hvis de er i stand til at se og modtage mig.

Mange mennesker er langt fra parate til at gå videre til en højere tilværelsesform, så de bor i skyggerne, indtil de frigives gennem genfødsel.

Det jordiske liv er blevet det helvede, som I skildrer på jeres skærme og i jeres litteratur.

Hvorfor?

Fordi jeres såkaldte civiliserede "kultur" tillader, at brutalitet i alle sine perverterede former kommer ind i jeres hjem gennem tv'et* til pirring og spænding.

I ønskede det - og nu har I det i sin mest virkelige form - i jeres egne daglige oplevelser.

Ingen er immune overfor disse katastrofer, I har bragt over jer selv.

Undrer I jer over, at jeg, Kristus, er vendt tilbage til jer på dette tidspunkt for at forklare jer, hvad I har gjort mod jer selv?

Hvordan ville det være muligt for nogen åndelig legemliggørelse af KÆRLIGHED at forblive fjern fra en sådan åndelig smerte og undlade at række ud for at yde hjælp, når der er mulighed for hjælp?

Derfor, som jeg sagde før, er jeg ikke alene i mit arbejde.

Jeg taler på alle Mestres vegne, når jeg taler gennem disse breve.

Hver Mester tjener dem, der følger hans jordiske lære.

Hver Mester opfordrer deres tilhængere til at læse, lytte og bede om, at de kan absorbere SANDHEDEN, som findes på disse sider og stræbe efter at rense deres tanker og handlinger og blive udøvelsen af kærlighed for alle.

Men disse Breve vil igangsætte en forandringens tid.

Når mennesker virkelig vågner op til, hvad der er blevet gjort over hele verden med deres bevidsthed, af grådige, skrupelløse og degenererede finansfyrster, vil de føle en ekstrem vrede.

Offentligheden vil begynde at genkende de lumske og uhyggelige måder, hvorpå de gradvist er blevet lokket til vederstyggelighedens** netværk.

Og Jeg, Kristus, må fortælle jer, at når dette sker, vil I ikke længere finde ordet "vederstyggelighed" gammeldags og uaktuelt.

I vil tydeligt opleve forskellen mellem sunde, livgivende bevidsthedsformer - ord - og ødelæggende bevidsthedsmønstre.

I vil gøre oprør og nationalt kalde de ødelæggende "bevidsthedsformer" - vederstyggeligheder.

*Nu også de digitale medier (o.a,)

 **Matt. 24,15

 

Side 7

 

Samvittighedsfulde og oprigtigt kærlige forældre vil højlydt modsætte sig den nuværende form for underholdning og vil forhindre deres børn i at fortsætte med at se den ubehagelige, følelsesladede sprogførings dekadence, uhæmmet vold og promiskuøs, emotionelt overfladisk sex, der i øjeblikket tilbydes på jeres skærme, i bøger og medier.


 

Jeres samfund er belemret med disse lavtstående, afskysvækkende bevidsthedsskabelser, som overføres til menneskeligt liv og menneskelige handlinger.

Forældre vil også komme til at indse, at

BEVIDSTHEDSFORMERNE

skabt inden i deres børns sind er det stadig større grundlag for deres børns fremtidige liv som voksne.

De vil da begynde at undersøge de ETISKE VÆRDIER, som bliver undervist i skolerne.

Forældre vil ikke længere være bekymrede over de religioner, der undervises i skolen, da disse kun vil være af interesse for et mindretal,

men de vil være meget seriøst interesserede i hvilken type livsfilosofi, hvilke holdninger, argumenter, konflikter, udsagn, der bliver opmuntret eller tolereret i skolerne i fremtiden - af lærere såvel som elever.

Grupper vil slå sig sammen for at starte små skoler på grundlag af disse Breve, da det gamle faktuelle materiale vil blive opgivet som forældet.

Der vil blive lagt vægt på sprog, kunst, logik, kunsten til effektiv inspirerende kommunikation, udvikling af konstruktiv skabende fantasi, matematik og videnskab og manuelle færdigheder.

Undervisningsplanen vil blive centreret om udviklingen af evnen til at skelne mellem sandhed og myte,

klart at opfatte de højeste værdier, der bør indpasses og værdsættes

og den mest konstruktive og produktive måde at bruge dem på i livet -

for at forbedre forholdene for selvet, nationen og verden generelt.

Barnet vil også blive undervist i at blive dygtig i de videnskabelige og manuelle færdigheder, som vil gøre det muligt for dette at arbejde med glæde og succes i sit udvalgte indsatsområde.

Børn vil blive undervist i en ny aura af omsorg og kærlighed og vist, hvordan de kan bidrage til en sådan omsorg og kærlighed i klasseværelserne.

De vil blive opfordret til at arbejde med glæde.

Hvis dette ikke kommer let til dem, vil det ulykkelige barn blive vist, hvordan glæde og lykke kan opnås og vil blive belønnet, når det lykkes.

Mennesker vil blive værdsat i henhold til deres engagement i at søge højere niveauer af åndelig tanker og deres engagement i at tjene de underprivilegerede og samfundets interesser generelt.

Det er yderst presserende, at mennesker over hele verden erkender, at SANDHEDEN, som er dig er blevet født for at individualisere og udtrykke det UNIVERSELLE - jeres VÆRENS KILDE- på en evolutionær måde og til sidst nå toppen:

INDIVIDUALISERET manifestation af jeres VÆRENS KILDE -

KRISTUS-BEVIDSTHED.

OG I er også blevet skabt til at blive taget sig af, plejet, forsynet med alle jeres behov for at sikre jeres helbred, fuldkomne velbefindende og harmoniske fremgang, under jeres sjæls rejse til individualiseret genforening med jeres Værens - Guddommelig Bevidsthed.

Indtil I forstår denne SANDHED af VÆREN, vil I aldrig opnå jeres sande potentiale på jorden, hvad enten det er fysisk eller åndeligt.

 

Side 8

 

Intet land, ingen religiøs sammenslutning og ingen enkeltperson, uanset hvor ophøjede denne måske anses for at være, vil være i stand til at ændre indholdet i disse breve, da

JEG - KRISTUS

også udstråler SANDHED af VÆREN til alle over hele verden, der befinder sig på de åndelige frekvensniveauer og derved kan modtage SANHEDEN.

Disse mennesker vil modtage, ære og optage DEN fuldt ud uden forbehold som vejviser for deres tanker og handlinger.

Hvis der er nogen, der ikke kan forstå eller modtage Brevene, er det kun, fordi de endnu ikke er opsteget til det nødvendige bevidsthedsniveau for at kunne forstå dem.

Deres vækst vil komme senere.

Derfor siger jeg til dem, der endnu ikke har oplevet den livskvalitet, jeg har beskrevet som værende jeres ved Guddommelige Vilje.

Spørg ikke hvad der er i vejen med livet eller mennesker eller omstændigheder - eller med jer selv...

Se ind i jeres egne tankeprocesser, jeres egne holdninger til livet generelt, jeres følelser overfor andre mennesker og jer selv - og find ud af, hvad slags tanker - og forventninger - I regelmæssigt hengiver jer til.

Disse opbygger en stærkt skabende bevidsthedsenergi-kraft, som I udsender hele dagen.

Det vil for jer tiltrække præcis, hvad I frygter og forventer jer.

Nogle gange er den negative skabende bevidsthedsform dybt begravet i jeres underbevidsthed, indpodet der for mange år siden på grund af visse omstændigheder.

Eller den negative skabende bevidsthedsimpuls kan være kommet igennem fra et tidligere liv.

Under alle omstændigheder, hvis I har været udsat for stadige dårlige oplevelser, bør I undersøge jeres indre bevidsthedstilstand og find ud af, hvilke negative forventninger jeres underbevidsthed har.

Opdag også hvad jeres holdninger og følelser er over for andre mennesker?

Lever I stadigt i harmoni med Eksistensloven?

Udtrykker I "ubetinget kærlighed" på alle niveauer af jeres liv -

mod alt og alle i jeres oplevelser

Kan I se "sjælens lys" i alt levende

eller

kan I kun se deres ego-drift - deres mørke?

Er I klar over,

at for de mennesker, som I måske afviser eller kritiserer,

har jeg - Kristus -

til alle tider den højeste kærlighed og medfølelse?

Hvem I end afviser,

til dem udstråler jeg min ubetingede kærlighed.

Husk på alle tidspunkter, at jeres VÆRENS KILDE befinder sig i to tilstande -

i ekvilibrium* og i aktivitet.

Den AKTIVE tilstand af jeres VÆRENS KILDE er den dimension, hvor I er blevet undfanget og givet individualisering.

Den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS EKVILIBRIUM er dimensionen af perfekt stilhed og ro, hvor de underliggende SKABELSES-IMPULSER er fastlåste i en omfavnelse af gensidig tilbageholdenhed.

Når I fuldt ud indser, accepterer og forstår,

at i hvert "læringsforløb i jeres skole på jorden",

har I altid adgang til den Guddommeligt Kærlige Intelligens, der løser ethvert problem på den perfekte måde.

I løftes da uden for panikkens og smertens rækkevidde.

I løser jeres problemer hurtigt og glat og indser, at jeres eget forråd af visdom og viden bliver forøget på mange måder.

På denne måde udvikler I jer på alle niveauer af jeres væren.

 

*ekvilibrium, nærmest: i balance

 


 

Side 9

Selv om mit formål med at komme til jer gennem disse Breve har

været

at vise jer vejen til at leve i harmoni med Eksistenslovene, for at hjælpe jer med at undgå unødvendige smerter, begrænsninger og afsagn forårsaget af jeres uvidenhed om lovene,

så har jeg også ønsket at indprente i jeres bevidsthed, at alle er underkastet rytmer i deres liv.

Alle går gennem de høje perioder, når en tilstrømning af velsignelse bringer jer alt, hvad I har ønsket og I er på toppen af menneskelig lykke og succes. I glæder jer!

Derefter kommer den tid, hvor livets rytme pludselig ændres, ressourcer tørrer op, relationer bliver vanskelige og usikre, jeres karrierer tager en nedadgående drejning, eller der opstår forhindringer, som holder jer stillestående i lang tid.

 I spørger måske jer selv, hvad I har gjort forkert.

 Tidligere arbejdede I fremgangsrigt inden for EKSISTENS-LOVENE, men nu er der daglige udfordringer og intet af det I tænker eller gør lindrer rigtigt stresset i jeres daglige liv.

Når - hvis - disse tider kommer over jer -

være stille i jeres hjerte og sind - og vid, at I stadig trækker liv og vejledning fra Guddommelig Bevidsthed, på trods af at det tyder på det modsatte, på trods af overfladiske kvaler.

På disse tidspunkter er det vigtigt at trække sig tilbage og gøre rede for de måder, hvorpå I måske har fejlet i bevidstheden under jeres "op" tider - og styrk jeres afhængighed af Guddommelig Bevidsthed.

Uden disse mørke depressive perioder ville I ikke vokse i åndelig format.

De har en særlig meddelelse til jer, så giv ikke plads til fortvivlelse eller bitterhed.

Selv om I kan føle jer skrøbelige, er det jeres vintersæson med selvopdagelse og indre fornyelse, som i sidste ende vil vise sig at være af større velsignelse end jeres "top perioder" nogensinde var.

Vær modig og mist ikke troen.

Stå tålmodigt fast til vinteren efterhånden igen giver efter for jeres åndelige forår.

Hold ud i afslappet og fortrøstningsfuld venten på det tidspunkt, hvor Guddommeligt Liv igen vil strømme ind i jeres sind, hjerte og jordiske liv og alt hvad I havde håbet på vil begynde at manifestere sig i jeres oplevelse.

Og gennem hele denne tid, indse og hold fast på,

at hvis I ikke længere er bevidste om indstrømningen af Guddommelig Bevidsthed under jeres meditationer,

er det ikke fordi I er blevet forladt,

men fordi jeres egen kosmiske - og derfor jeres personlige bevidsthedsvibrationer - er ved en lav ebbe og I er ikke længere i stand til at rejse jer for at opleve vibrationerne af Guddommelig Bevidsthed som I gjorde tidligere.

Selv om I måske ikke føler dem, vær sikker på, at I altid er indhyldet i dem og i GUDDOMMELIG KÆRLIGHED.

Jeg vil også minde jer om og indprente i jeres bevidsthed,

at i det øjeblik, hvor de mest forarmede mennesker kan forstå deres oprindelige sande natur og kan gøre brug af den viden,

kan de begynde at trække sig ud af deres gamle hjulspor og kan derefter stige til enhver højde de vælger for sig selv - forudsat at de hver dag tuner ind på deres VÆRENS KILDE og trækker på dens uendelige Kraft, Liv, retning, inspiration og vejledning.

I er ikke skæbnens ofre - I er ofre for jeres egen skabende bevidsthed, indtil I indser, at jeres bevidsthed helt og holdent er efter jeres egen formgivning.

Når denne herlige Sandhed gryr i jeres egen bevidsthed, vil I begynde at omdanne jeres liv og i sidste ende opdage, at I kan arbejde for at blive en Mester og opnå fuld frihed i GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

 

Side 10

 

Prøv på at huske, at i jeres åndelige søgen bør jeres mål være at holde jeres bevidsthedsfrekvenser så stabile som muligt inden for jeres højeste åndelige erkendelser.

Dette er yderst vanskeligt for det menneskelige sind at gøre, da det ivrigt rækker ud mod nye former for åndelig/mental stimulering, når som helst interessen er vækket.

Men jeg er nødt til at fortælle jer, at det ikke er nok at læse disse breve og derefter vende tilbage til andre bøger, i håb om at finde en højere og mere inspirerende sandhed.

Jeg, Kristus, siger jer, at der i sandhed ikke findes nogen højere sandhed eller højere vej at tilbyde jer på dette tidspunkt.

I kan til tider føle, at I har fundet noget højere, fordi I på niveau med jeres nuværende menneskelige bevidsthed kan relatere til det, der er skrevet -

men I kan være sikker på, at

ÅNDELIG SANDHED om EKSISTENSEN

er den eneste VIDEN, som til sidst vil føre jer til KRISTUS- BEVIDSTHEDEN, som er jeres sande endemål og intet andet.

KRISTUS- BEVIDSTHEDEN er den åndelige bevidsthed hos alle de store Mestre.

Der er ingen højere.

For at øge jeres forståelse kan I søge de forfattere, der allerede har fundet og praktiserer, hvad der er skrevet i disse Breve,

men følg ikke dem, der stadig følger andre forfattere og citerer andre autoriteter og stadig søger en vej gennem menneskelige tanker ind i den umådelige åndelige Sandhed - bag menneskelig tænkning.

De befinder sig lige som jer selv stadig ved foden af Bevidsthedens bjerg - de har endnu ikke gennemtrængt det mentale/følelsesmæssige ozonlag for at kunne nærme sig VERDENSRUMMETS område.

Følg ikke dem, der finder glæde i - og skriver om det "forunderlige" i okkulte udøvelser og forsøger at forlede jer til også at opleve dette

og taler for brugen af materielle stoffer til at øge energi på forskellige områder af jeres liv.

Når I bruger materialer som krystaller, lys, røgelsespinde, fokuserer I jeres menneskelige bevidsthed på de ting, som har menneskelig betydning for jer og giver jer glæde.

På den måde forankrer de jeres menneskelige bevidsthed i "effekterne" af menneskelig bevidsthed, som til stadighed fører jer tilbage til faste niveauer af menneskelig bevidsthed.

Hvis I derimod vil opstige i sande åndelige dimensioner af bevidsthed, er jeres mål at gennemtrænge og derefter transcendere den jordiske menneskelige bevidstheds-dimension.

Den eneste sande energi, ægte dynamisk helende Livskraft, kommer fra jeres stadige kontakt med

GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

Når I stiger opad, vil I blive bekendt med de astrale planers finere vibrationer, men bliv ikke hængende i disse planer, da de kun er manifestationer af højere fysiske bevidsthedsformer og ikke bør være jeres sande mål.

At være i samklang med Guddommelig Bevidsthed og fuldstændig selvbeherskelse bør være jeres mening med livet og jeres eneste mål.

Når I har opnået det, vil alt hvad I nogensinde har ønsket jer, være jeres - på ny, transcenderende og evig vis.

I kan læse disse breve og beslutte, at I vil fortsætte som I er - i jeres ego-bevidsthed og have tillid til at Guddommeligt Bevidsthed hjælper jer gennem jeres vanskeligheder.

Men jeg kan fortælle jer, at livet selv i sidste ende vil overbevise jer om, at enhver anden måde ikke bringer de belønninger, som jeres sjæl, der skjult og stille venter på frigivelse, længes efter at opleve - især den fulde genforening med Guddommelig Bevidsthed.

 

Side 11

 

Den største gave, I kan give jer selv - eller nogen anden - er med stor taknemmelighed at acceptere i jeres eget sind - og forsøge at indgyde i andre modtagelige sind - den fulde inspirerede forståelse af, hvem "du og de" virkelig er, og hvad der virkelig kan opnås, når "du og de" overgiver egenviljen og søger hjælp, vejledning og opfyldelse af ethvert behov hos KILDEN TIL VÆREN.

Bliv et Lys for dig selv - og for alle, som kan modtage det.

Samtidig kan ingen absorbere læring på tom mave; derfor bør der gives en vis fysisk ernæring for at hjælpe processen med åndelig-fysisk udvikling, hvis I forsøger at undervise dem som lider nød.

Være villige til at give andre og vid, at som I giver, bliver I en del af "give og modtage" systemet i hele universet.

Det er umuligt at give og ikke modtage til gengæld - medmindre I selv tror, at I kun lever på udbyttet fra jeres arbejde, jeres bankkonto og investeringer.

Når dette er hvad I tror, så er det det I vil opleve.

Indtil menneskene virkelig vågner op og åbner deres øjne for den fulde erkendelse af,

at de er individualiseringen af deres VÆRENS KILDE,

som er en kombination af

PERFEKTE IMPULSER af Skabelse & Kærlighed,

vil de forblive tiltrukket af materialismens fristelser og tilfredsstillelser af kroppens lyster og ønsket om at højne sig selv over alle andre -

hvilket spænder fra overtagelser og strejker i erhvervslivet og industrier og grove disharmonier i forhold, til mord, voldtægt og krig.

 Uanset hvor en person udøver sit ego over en anden, råder der vrede disharmonier i overflod.

Dette er den allerførste Eksistenslov, som skal offentliggøres over hele verden.

Hvorledes skal den menneskelige natur formå dagligt at leve i en verden, som naturligt domineres af ego-driften - det overvældende begær for selvtilfredsstillelse?

Svaret ligger i min udtalelse:

 

"Gør mod andre, som I selv vil gøres imod".

 

Dette er det første skridt til at overvinde ego-driften.

Når I er involveret i en argumentation,

lad der være fuld retfærdighed for hver af parterne overfor hinanden.

Lyt - absorber - ret jer efter - gør det godt igen.

Sørg for, at I i jeres krav ikke krænker den anden parts velbefindende -

det være sig personlige anliggender, fornøjelser, forretning eller erhvervsliv.

Husk, at som du gør mod andre, vil der også en gang blive gjort mod dig.

 Husk, at dine tanker, ord og handlinger i dag vil tage form i din oplevelse om dage, måneder eller år.

Nogle gange vil såningen tage år om at vokse til sin høst, og såningen vil være glemt.

Men vær sikker på, at hvad som helst du gør i dag, vender tilbage til dig i en lignende form, selv om du måske aldrig genkender det som sådan eller opfatter sammenhængen.

Uanset hvad du vil have folk til at sige om dine fejltagelser - sig disse ting - og men dem - om de fejl, som andre mennesker kan gøre - venner eller fremmede.

Giv den accept og tilgivelse, du gerne vil modtage.

Hvad er sand tilgivelse?

Det er en tilstand, hvor man forstår den anden person og årsagen til dennes adfærd så klart, at man helt ærligt kan sige - der er intet at tilgive.

 

Side 12

 

Den loyalitet, venlighed og generøsitet, du gerne vil modtage, når du er i vanskeligheder-

Giv den til andre, når de kæmper med store byrder. Giv dem aldrig en kold skulder.

Lær at se på en person eller en situation med venlige, skarpsindige øjne.

Se dem, som de er i øjeblikket og så husk, at jeg ser dem med medfølende kærlighed.

Hvis du ser et virkeligt behov for forbedring i dem -

til deres eget bedste og den fremtidige forbedring af deres velbefindende -

se kun på dem med kærlighedens hjerte og øjne og se dem, som de kan blive i fremtiden.

Tag dem i tankerne til deres VÆRENS KILDE og vid, at din bøn virkeligt har velsignet dem og åbnet døre for deres udvikling.

Søg vejledning fra Guddommelig Bevidsthed om, hvorvidt du kan belyse emnet for deres "forbedring" og spørg, hvordan dette kan gøres for at sikre deres glædelige accept af rådgivning og ultimativ succes i personlig udvikling.

Hvis nogen vil fortælle dig, hvordan du har såret dem på et eller andet tidspunkt

stå eller sid stille og vid, at dette er en sand udfordring for din ego-drift.

Dette er dit store øjeblik - dit største test-tidspunkt.

Hvordan vil du håndtere det?

Vil du give undskyldninger og forsvare dig selv og overvejer eller endda siger, at dine handlinger ikke burde have skadet den anden person - og var fuldt berettiget under omstændighederne?

Hvis det er sådan, du svarer, så er din ego-drift stadig i fuld kontrol over din bevidsthed.

Hvis du derimod kan indse, at dette er sandhedens store øjeblik -

og takket være denne indsigt - er du er i stand til at forblive stille og rolig og lytter til den anden persons beskrivelser af, hvordan du har såret dem,

er du i færd med at overvinde dit ego.

Det næste uopsættelige skridt er at sætte dit eget behov for at forsvare dig selv helt og holdent til side og vær oprigtigt indfølende med det, som den talende siger.

Du vil kun kunne gøre dette oprigtigt, hvis du kan være selvudslettende nok til at træde ind i et sted med indre stilhed, hvor du fuldt ud kan komme ind i deres sårethed, høre hvad de siger og modtage deres smerte i dit hjerte.

Hvis du kan gøre dette, vil du komme ind under deres hud.

Og når du kan komme ind under huden på dem og føler smerten, vil du undskylde fra dit hjertes dyb for det du gjorde;

smerten du påførte i uvidenhed og ubevidst vil blive din egen smerte og du vil ikke hvile, før det er lykkedes gennem kærlige ord at fjerne alle rester af smerte fra den anden persons bevidsthed.

Du vil så have helet smerten og den vil også blive elimineret fra dit elektro-magnetiske bevidstheds-system.

Du har vundet en stor sejr over selvet.

Du vil have nået dette punkt af indre styrke og udholdenhed, når du virkelig kan opfatte andre menneskers virkelighed som værende ligeværdig med din egen.

Du har anerkendt og accepteret, at andre kan blive skadet af dine handlinger på samme måde, som du har været skadet af andres.

Når du har nået dette store øjeblik af sandhed i dit liv, vil du finde dig i stand til at bevæge dig fra en person til en anden, så du kan se hændelserne ud fra andres perspektiv lige så nemt, som du kan se det fra dit eget.

En stor afvejning mellem andre menneskers behov og dine egne finder sted og du går ind i en tilstand af fred, da du nu er sikker på, at du behandler andre retfærdigt og med åndens generøsitet.

Du er nu begyndt at fjerne hindringerne mellem dig selv og andre mennesker og tager imod dem i dit hjerte.


Side 13

Du er også begyndt at fjerne dine egne forsvar og på grund af dette vil du opdage, at - endelig - opnår du ægte selvværd og ro i sindet.

Denne nye forståelse af andres følelser vil inspirere en stor respekt for dem i dig.

Du vil altid gerne behandle dem retfærdigt og give dem, hvad der tilkommer dem, aldrig ønske at udnytte deres godhjertethed, aldrig ønske at nedgøre dem, formindske deres selvværd, altid klar til at opmuntre og opløfte dem, når de lider - fysisk eller følelsesmæssigt.

Du vil finde, at du også gør dette for dig selv.

Du bliver din egen rådgiver, støtte og healer.

Du vil se hver person, uanset hvad deres status er, som af en lignende grundlæggende virkelighed som din egen

og du vil se, at du er lige med alle andre, det være sig konge, pave eller præsident for under det ydre, er I begge kommet ud af

den STORE ENHED af VÆREN.

Derfor vil du ikke længere føle dig utilstrækkelig i nogen situation, fordi du har bevæget dig fremad i styrke og visdom trukket fra Guddommelig Bevidsthed og erkender, at du også har samme rettigheder som alle andre.

Stille og roligt, vil du ikke tillade andre at udnytte dig.

Du vil være i stand til at udtrykke dine hensigter tydeligt og ærligt under behørig hensyntagen til den anden persons følelser.

Du vil ikke længere ønske at forringe andre og forringe deres selvværd.

I stedet vil du gøre enhver anstrengelse for at redde deres selvrespekt, men alligevel fortælle din sandhed på en klar, men kærlig måde.

Husk, at når du siger din sandhed til en anden, er det ikke din sag at fortælle dem, hvordan de skal handle under en given omstændighed, eller hvordan de skal reagere på dine ord.

Hvis du imidlertid står fast ved de UNIVERSELLE VÆRDIER af fuldkommen ærlighed, samvittighedsfuldt arbejde, god vilje mod alle, omsorg for de underprivilegerede,

har du ret til at kræve, at disse værdier skal have forrang frem for alle andre med hensyn til HENSIGTSMÆSSIGHED inden for en gruppe eller en kommunal eller national bestræbelse.

Du har også fuld ret til at sige, hvordan du føler dig ved en persons nedgøren af dig - skulle du være bevidst om et behov for at gøre det.

Det er sandsynligt, at din omsorgsfulde ærlighed kan være nødvendig for at løse eller afklare en bestemt situation til alles bedste.
Fremfør din sag med venlighed -

fortæl dem forsigtigt, hvordan du føler dig i de nuværende ubehagelige omstændigheder og forklar, hvad der har fået dig til at føle dig sådan.

Sig ikke

"Du gjorde sådan eller sådan", fordi de vil føle, at du anklager dem og straks vil du vække ego-forsvarsmekanismen i den anden person.

Derefter bliver konfrontationen vanskelig og ubehagelig for jer begge.

For at komme igennem til ego-drevne mennesker, må du hele tiden tale på en sådan måde, at de aldrig vil føle sig truet.

Dette er den kærlige kommunikations kunst og du kan kun lære det ved gentagne forsøg og fejltagelser og dedikeret øvelse!

Hver gang du overvinder ego'et i dig selv, bliver det nemmere at omgås andre, fordi du når en forståelse af egoets funktion i alle mennesker.

Som tiden går og du gradvist bliver frigivet fra ego-driftens greb,

vil du finde, at du mere og mere kan lytte til andre med sjælens empati og kærlighed.

Hvis de opfører sig på en måde, som tidligere ville have såret eller fornærmet dig, vil du i stedet føle latteren vælde op i dig.

Du vil da vide, at din sjæl er i direkte kontakt med Guddommelige Bevidsthed- for dens naturlige tilstand er latterens.

 

Side 14

 

Latter er en bevidsthedsimpuls, som bølger over jeres himle, fra den ene planet til den anden, gennem jeres Mælkevej og ind i det uendeliges yderste lag.

Så uendelig som Guddommelig Bevidsthed kom den ind i tilværelsen i øjeblikket for Big Bang.


Hvad er latter?

 Det er en spontan bevidsthedsrespons på en situation, hvor to begivenheder eller to hændelser eller to personer, ikke - i tingenes naturlige orden - hører sammen, de er mærkeligt uforenelige eller i modsætning til hinanden.


Det er en bølgeeffekt, der opleves af alle levende højere arter, der er i stand til at foretage bestemte bedømmelser eller opfattelser.

 Den eliminerer stress. Bølge-effekten mærkes over hele diafragma*, som beskytter hjertet og nervesystemet.

Som I har lagt mærke til ved at undersøge skabelsens natur, er alt muligt gjort i evolutionen af design og vækst i levende kroppe for at lave en krop, der er fuldstændig tilpasset til omgivelserne for at gøre det muligt for den, der bebor kroppen at have det behageligt, være glad og leve uden stress.

Stress er skadelig for helbredet.

 Det er i modsætning til GUDDOMMELIG BEVIDSTHEDS VILJE.

 Et spontant og hjerteligt latterudbrud er først oplevet som en bølge af bevidsthed gennem hovedet, der letter hele bevidstheden.

 Dette følges straks af den fysiske "bølgeeffekt" af latter, der opleves som et let åndedrag mod diafragmaen* for at opbryde spændinger og for at udglatte enhver rest af bitterhed.

 Sommetider bliver latter i en meget morsom situation forlænget i en sådan grad, at personen til sidst føler sig udmattet - men også glad og temmelig ked af, at latteren er færdig.

 De fleste mennesker vil vidne om, at latter fremmer en følelse af velvære, selv om der var uenighed blot et øjeblik tidligere.

 Hvis en person virkelig kan grine, idet denne ser absurditeten i en situation, hvor der tidligere har været ærgrelse eller sårethed, frigøres spændingen og venlige relationer genoprettes spontant.

Latter er en kærlighedsgave til en skabelse, der er besat af og har brug for befrielse fra deres egoer.

Som ego-driften gradvist løsner sit greb om jeres sind og følelser, vil I opdage, at latter bobler spontant op og bringer en vidunderlig følelse af frigivelse.

Latterens "bølge-effekt" øger jeres bevidstheds vibrationsfrekvenser, ikke kun fordi der er frigivet energi, hvor I mest har brug for det - over jeres hjerte - over jeres diafragma*, sædet for jeres følelser, men fordi LATTER er direkte af Guddommelig Bevidsthed.

Derfor er latter Guddommelig: LATTER og jeres indre barn

Når I læser disse Breve og mediterer og jeres niveauer af bevidsthedsvibrationer hæves, vil I opdage, at gamle mentale mønstre ikke længere er behagelige i jeres sind.

I vil søge måder og midler til at skubbe dem ud af jeres bevidsthed.

Når I bevæger jer opad åndeligt og stadig mere ønsker at aflæsse uønskede menneskelige ego-drifter, bliver konflikten i jeres følelser stadig mere belastende og I længes nu og beder om lettelse.

I vil opdage,

at når I vender jer til Guddommelig Bevidsthed og lidenskabeligt beder om Guddommelig Bistand, vil hjælpen helt sikkert komme.

I vil med succes slippe af med uønskede tanker og reaktioner og I vil da opdage, at latteren bliver mere og mere spontan.

 

*diafragma: mellemgulvsmusklen

 

Side 15

 

I vil også opdage, at spændingerne glattes væk og at I bliver meget lettere i tankerne, lettere i relationer, mere omsorgsfulde, meget mere påskønnende, mere opmærksom på livet selv og alt hvad det har at tilbyde i syns- og andre oplevelser.

 I vil nyde de enkle fornøjelser mere, appetitten bliver mindre forvænt, I vil behøves mindre mad, mindre underholdning, vil være mere tilfreds med jeres eget selskab

og vil til sidst begynde at glæde jer i jeres eget selskab, fordi GUDDOMMELIG BEVIDSTHED vil inficere jeres menneskelige bevidsthed med sin egen ophøjede tilstand af VELVÆRE.

Lidt efter lidt vender i tilbage til jeres "barne"-tilstand, der betragter verden med et lykkeligt og efterforskende blik.

Dette er ikke senilitet. Det er en tilstand af større bevidsthed og vibration, uanset hvad jeres alder må være.

Dette er den "tilstanden af væren", jeg mente, da jeg sagde, at "medmindre I bliver som et lille barn, skal I ikke komme ind i Himmeriget".

 Jeg sagde faktisk, at når I kommer ind i Himmeriget, bliver I et lille barn - et barn i undren og glæde.

Jeg har givet verden disse Breve, for at de som læser og absorberer dem i sidste ende kan indtræde i "Himmeriget" og nå den tilstand af glæde, der kommer fra sindets renhed og uskyld.

 

ÅNDELIGE ØVELSER

Hvis nogen opfordrer jer til at påbegynde visse "åndelige øvelser" og forestille* jer visse foreteelser - vær da sikker på, at hvis I følger disse instruktioner, vil I kun holde jer selv forankret i egoets materielle dimension.

Forestillingsevne har intet at gøre med "ånd". At forestille sig er udøvelsen af jeres egen menneskelige bevidsthed, som I burde forsøge at transcendere ved at komme ind i højere planer af åndelig bevidsthed.

Disse planer er ikke fantasier, men "Virkelighed" - virkelige åndelige planer af vibrationsfrekvenser for åndelig bevidsthed.

De åndelige frekvenser er af Guddommelig åndelig bevidsthed ikke af jordisk mental fantasi.

Pas derfor på, hvem I vil acceptere som jeres lærer.

Kun absolut "Stilhed" og "Tysthed" i jeres bevidsthed åbner døren for Guds Bevidstheds indtræden i jeres sind og det er, hvad alle bør søge.

Hvis I er tørstige og I har brug for noget at drikke - hvorfor forestille jer, at I er ved en sø?

Gå til søen selv og og drik af det rene forfriskende vand.

Igen siger jeg, fantasier er ikke åndelige - det er udøvelsen af jeres vilje inden for jeres nuværende niveau af bevidsthed.

 
RACISME
For jer, der er kommet for at forstå sandheden om "hvem I virkelig er", vil jeg gerne tale til jer om den verdensomspændende bekymring angående "racisme".

Jeg vil gerne have, at I skal vide, at denne snak om RACISME udelukkende skyldes ego-driften fra de mennesker, der har følt sig foragtede og afvist på grund af deres racemæssige forskelle.

Disse følelser er rodfæstet så dybt i "selvet'', at uanset hvordan omstændighederne kan ændre sig for dem og de kan være i stand til at udvikle sig i livet og endda blive personligheder af stor betydning på livets verdens-scene, er der altid en følelse af utilstrækkelighed og vrede mod de mennesker, der først fik dem til at føle sig underordnede.

Det skal forstås, at sådanne følelser af underlegenhed ikke er unikke for sorte racer.

 

*Forestille sig, se evt. også Brev 8 s. 23.

 

Side 16

 

Disse følelser af "yderste ringhed" opleves af de fleste mennesker, der udsættes for kastesystemet i Indien, klasseadskillelser i den europæiske kultur og i de lande, hvor "forskelle" er gjort til bjerge af adskillelse mellem en person og en anden.

Disse smertefulde og underminerende følelser af "mindre status" opleves selv af de såkaldte ophøjede personligheder, som aldrig er helt komfortable i deres myndighedsstillinger.

Denne følelse af utilstrækkelighed og uværdighed er indgroet i menneskeheden som helhed, uanset hvad position eller race eller uddannelse individet kan have.

Følelsen af værdiløshed stammer i høj grad fra den dybe, dybe bevidsthed om psyken, at ego-adfærd er i modstrid med de højeste principper for menneskets eksistens.

 Når denne naturlige indbyggede "uværdigheds"-drift forstærkes ved nærværelsen af andre tilsyneladende mere prestigefyldte eller successfulde mennesker, påtager denne naturlige følelse af utilstrækkelighed sig smertefulde overtoner.

Det eneste middel til at overvinde de etnisk smertefulde følelser af afvisning, selv når man er meget succesfuld, er

at nå frem til den klare erkendelse af, at hvis der ikke havde været disse etniske omvæltninger, flytninger, fremmede og udlændinges ankomst med deres anderledes sprog, kulturer, uddannelses-processer og deres undertvingelse af jeres naturlige tilstande og levemåder,

ville de forskellige racer ikke nu indtage de ansvarsposter og den verdslige status, som nogle har opnået på dette tidspunkt.

Derfor er den eneste helende og livsfornyende handlingsplan at meditere, overveje, reflektere og bede om Guddommeligt Lys om emnet, indtil I kan sige helt ærligt: "Herre - jeg er oprigtigt lykkelig og glad for at alle disse uhyrligheder fandt sted.

På grund af dem er jeg, hvor jeg er i dag, på grund af dem har jeg fået mulighed for at teste og opleve omfanget af min udholdenhed, mit intellekt, mine følelser og talenter.

Jeg kan måle mig selv med resultaterne fra andre racer - og måske fortsætte med at lære at stige endnu højere fra min begyndelse.

Jeg takker Dig for styrken og inspirationen til at vise min grundlæggende lighed med alle andre - jeg sender mine tanker om kærlighed og taknemmelighed til dem, der lagde grundlaget for mine nuværende goder for mange, mange år siden."

I kan også reflektere over det faktum, at det var uundgåeligt, i henhold til EKSISTENSENS LOVE, at de, der var forbundet med slavehandel og andre tragiske hændelser, eller som var ansvarlige for at uddele smerte og tortur til andre mennesker, skulle vende tilbage i et fremtidigt liv som medlem af de undertrykte racer og lide voldsomt.

Når de er født ind i sorte racer, er det mere end sandsynligt, at disse mennesker var højrøstede i deres krav til lighed og menneskelig behandling af sorte mennesker.

 En sådan person kan endda være jeres bedstefar eller far - og I kan undre jer over, hvorfor livet har behandlet den "stakkkels sjæl" så slemt.

Alternativt kan de "hvide mennesker", der lagde de sorte i lænker og holdt dem i fangehuller, på nuværende tidspunkt muligvis skabe kaos for andre mennesker ved at besætte samfundets lag af alle racer, der gør oprør mod fortiden.

Det kan vel være en fortid, som de selv havde hjulpet med at skabe.

DET ER ET FAKTUM, at mennesker bliver re-inkarneret ind i forskellige lag i samfundet i forskellige racer for at sætte sjælen i stand til at lære en meningsfuld lektion, når den rejser opad mod KRISTUS BEVIDSTHED.

Husk det grundlæggende princip om eksistens. I skaber selv jeres morgendage.

I skaber også, uanset hvad I har brug for til jeres opløftelse, ved at række ud efter det.

Uanset om I er opmærksomme på det eller ej, rækker I spontant ind i højere niveauer af åndelig bevidsthed, når I rækker ud efter en forbedring af jeres livsbetingelser,

 


 

Side 17

 

Som jeg allerede har fortalt jer - den GUDDOMMELIG VILJE er at frigive skabelsen fra stress og derfor vil de lektioner komme ind i jeres oplevelser, der er nødvendige for at tage jer opad mod Guddommelig Bevidsthed.

 Derfor TILGIV - for I har ingen sand viden om jeres sjæls rejse gennem mange århundreder af jordisk eksistens. I har ikke kendskab til, hvad I selv gjorde i tidligere liv.

 Tilgiv nutiden, tilgiv fortiden og accepter, at meget godt er kommet ud af det, lær at velsigne og elske dem, som I troede sårede jer eller jeres forfædre.

 Og I, der i øjeblikket har en hudfarve, der bærer privilegiets magt - vær opmærksom på andre racer og deres problemer og reflekter over det faktum, at I i et fremtidigt liv kan befinde jer i en underprivilegeret krop og på første hånd lære at vide, hvordan det er at blive født med en følelse af at være en andenklasses borger.

 Reflekter også over jeres tidligere liv, overvej hvad I måske eller måske ikke har gjort for at skabe jeres nuværende situation.

 Sandheden om RACISME er denne:

 Hver eneste entitet under solen er nedsteget fra Guddommelig Bevidsthed på en eller anden måde.

 I de dybeste rødder af væren er alle forenede i ENHED.

 Hvori ligger da forskellene?

 De opstår under udviklingen af arter, genetik, betingelser, traditionel indlæring, skikke, undervisnings- og familievaner i forbindelse med at relatere sig til andre og forskellene i tankemønstre.

Det er ikke farven, som adskiller jer.

 Et lille barn af enhver race og farve vil på grund af sin uskyld og spontanitet i selvudfoldelse finde accept i hjertet hos de fleste voksne.

 Det er BEVIDSTHEDEN, som deler jer og som føles på alle niveauer af jeres væsen - for alle er trods jeres materielle kroppe, BEVIDSTHEDS-FORMER, der udtrykker bevidsthedsmønstre og BEVIDSTHEDS-FORMER, der modtager bevidsthedsmønstre fra andre.

 Hvert individs bevidsthed er deres virkelighed - ikke deres hud eller udseende - og det er menneskers bevidsthed, der enten tiltrækker eller frastøder andre.

I kan være sikker på, at I kun vil overvinde jeres følelse af raceforskelle, når jeres mentale/emotionelle tankemønstre er i sympati og når jeres VÆRDIER, ved hvilke I vælger at leve hele dagen, er de samme.

 Indtil den tid kommer, er det meningsløst for mennesker, at være vrede på hinanden, fordi de oplever racemæssige forskelligheder. De er en del af den menneskelige tilstand.

Hvis I fuldt ud ønsker at blive accepteret ind i en anden race, må I ændre jeres værdier, jeres opfattelser, jeres ideer, levevis og relateren til andre - til at matche alle andres i den race.

Raceforskelle dør da en naturlig død.

Hvis I ikke er villige til at påtage jer den races "bevidsthed", I ønsker at slutte jer til,

så anerkend, accepter og RESPEKTER med KÆRLIGHED forskellene i bevidsthed.

Ingen har ret til at kræve, at i bør ignorere forskellene.


VIGTIGST AF ALT:

Vælg de højeste standarder, der tilbydes i verden, arbejd med at omfatte og bruge dem - så vil alle hudfarver tage en ny og indre skønhed på sig, som ingen vil være i stand til at modstå.

Alle mennesker vil så villigt forenes i fuldkommen harmoni.

Alle farvers fysiske udseende vil også ændre sig og påtage sig en ny indre skønhed.

 


 

Side 18

 


 

Når disse breve er blevet distribueret over hele verden og grupper af mennesker slår sig sammen for at leve indenfor de åndelige eksistenslove, vil sådanne grupper finde, at de lever harmonisk beskyttede liv, selv om der kan være kaos omkring dem.

 Overalt vil de, der slår sig sammen og lærer at komme ind i - og leve i - den Helhed af Væren, som jeg for 2000 år siden kaldte "Himmeriget"*, opdage, at deres omstændigheder ændrer sig.

Jeg opfordrer jer til at mødes sammen på en søndag for at tale om de mange velsignelser, I har modtaget, sige helhjertet tak og løft jeres sind i lovprisning af Det, Som har givet jer Væren.

Mediter sammen for at trække Guddommelig Bevidsthed gennem jeres sind ind i verdensbevidstheden, således at den Guddommelige natur mere og mere kan fylde verdenspsykens natur med Sin egen transcendente Kærlighed.

Jeres grupper vil udsende åndelig bevidsthedsenergi, som vil indvirke på sindets energier omkring jer.

Jeg vil have, at I skal huske på, at verden ikke befandt sig i en så farlig situation, da man mødtes i kirkerne om søndagen over hele verden for at dyrke Gud.

Den tid er nu forbi. I vil ikke dyrke Gud.

I vil opbygge en stærk bevidsthed om den universelt tilstedeværende Guddommelige Bevidsthed.

Dens universalitet og virkefelt vil blive mere og mere fast forankret i jeres sind ved hjælp af inderlig lovprisning.

I stilheden og tystheden vil I alle række ud til

 GUDDOMMELIG BEVIDSTHED

og kærligt invitere DEN til at tage jeres sind og hjerte i besiddelse.

Således vil I lidt efter lidt blive forenet og den Guddommelige Bevidsthed vil mere og mere tage verden i besiddelse, som det var Dens oprindelige hensigt.


REINKARNATION

Der er mange, der vil spørge, hvordan det kan være, at en sjæl ved undfangelsen kan udtrækkes fra Guddommelige Bevidsthed, men selve kroppen kan bruges som en udtryksform til selvudfoldelse i dens kommende levetid af en anden sjæl, som er klar til at re-inkarnere.

Når en sjæl er klar til at træde ind i det jordiske i sin næste læringsperiode, bliver sjælen tiltrukket til en forælder - eller et forældrepar - der kan tilbyde de betingelser, der gør det muligt at tage det næste nødvendige skridt fremad i den åndelige udvikling.

Ved tiden for befrugtningen indgyder den gamle sjæl sin personlige bevidsthed fra tidligere liv og tidligere åndelige fremskridt i undfangelsesprocessen og bliver det befrugtede ægs sjæl.

Nogle mødre er næsten øjeblikkeligt opmærksomme på en fremmed bevidsthed i dem.

Den nye bevidsthed, som moderen har modtaget i sin livmoder, påvirker undertiden dybt hendes måde at tænke på, hendes graviditet og sundhedstilstand.

Når barnet er født, føler moderen, at hun igen er sit normale jeg.

Følsomme mødre oplever ofte en bevidsthed om den retning, deres barns liv vil tage og tror måske, at denne bevidsthed virkelig er født af hendes egne ønsker for hendes baby.

Reinkarnation er ikke tilfældig eller uden en konsekvent plan, der styrer dens hændelsesforløb.

 

* Himmeriget, egtl. "Himlens Kongerige".
 

Side 19


 

Formålet er altid at forsyne den rejsende sjæl med mange helt forskellige oplevelser, som vil forstørre sjælens skjulte lager af jordiske kundskaber.

Den giver sjælen stimulerende og nødvendige ændringer i scenarier, i familie og i omgivelser samt i de genetiske træk, men altid vil den tynde tråd af sjælens rejse blive begravet i det underbevidste sind og vil dukke op for at påvirke den nuværende inkarnation, selv om personen måske vil være helt uvidende om det.

Derfor er det muligt for karaktertræk, lidenskabelige synspunkter eller passionerede ambitioner at blive overført fra en inkarnation til en anden.

Nogle gange er ambitionerne formuleret i ét liv og kun bragt ind i en vellykket manifestation i den næste levetid under helt andre forhold.

 I sådanne tilfælde må en sjæl vente med en ny fødsel, indtil verdensvilkårene vil fremme sjælens skjulte ambitioner med succes.

Hvis I kan forestille jer, at en sjæl først falder ned i et rødt vandhul og kommer op, farvet rød og træder ind i livet som en rød person med alle sine naturlige røde race-tendenser og i barndommen uddannet til at leve "røde" liv, vil I forstå, at sjælen forlader det liv med meget, der er rødt i hans bevidsthed.

Derefter vil han* springe ind i et blåt vandhul og han vil dukke op som blå med alle blås egenskaber - og de blå menneskers livsstil.

Når han forlader verden igen, vil han have akkumuleret facetter af blå bevidsthed blandet med den røde.

Og sådan går det, liv efter liv.

Den samme sjæl vokser gennem forskellige oplevelser af farver, religioner, status, ægteskaber, køn, lande, politik til han til sidst vågner op til, at dette er, hvad der sker med ham og han beslutter, at han er træt af alle de forskellige farvekombinationer - han vil kun stige op i LYSET.

Derefter begynder hans sande åndelige rejse - og gradvist ved at træde ind i ét liv efter det andet begynder han at aflægge den røde, blå, gule, grønne, sorte, brune, lilla, akkumuleret i tidligere liv, indtil hans sjæl til sidst befriet fra alle illusioner og falsk begreber fra tidligere liv, træder ind i LYSET og reinkarnation er ikke længere nødvendig.

Sjælen er stærk, ressourcefuld og skabende - men sjælens individualitet er stadig ukrænkelig og den begynder at stige op i forskellige niveauer af åndeligt LYS hinsides verdens vibrationer.

Som jeg sagde i dette brev, er jeg altid med jer og udstråler SANDHEDEN af VÆREN i bevidsthed.

Jo mere I læser disse breve, desto mere bliver I opmærksomme på mit Nærvær og min Kærlighed og gennem denne kontakt vil mine kærlige formål for jer blive opfyldt.

Kun I vil kunne bryde kontakten.

Jeg udstråler kærlighed, uanset hvordan I føler det.

Jeg efterlader jer med min KÆRLIGHED og længes efter jeres hurtige rejse ind i Åndeligt Lys.

 

*han, her som mange andre steder: han/hun. (o.a.)

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 

til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 PDF B9