Kristusbrevene

Kristusbrev 5


 

Side 1

 

 

Kristusbrev 5

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

Jeg, Kristus, skriver dette BREV 5 for klart at definere den skjulte VIRKELIGHED, som jeg også vil henvise til som det UNIVERSELLE og GUDDOMMELIGE for at hjælpe jer med at udstrække jeres sind til, mens I er et ”individ”, at forstå DET, DER HAR givet jer VÆREN og INDIVIDUALITETer SELV Universelt - Evigt - Uendeligt - Over alt uden begyndelse eller ende.

 Af hensyn til de mennesker, der har valgt at læse Brev 5, før mine tidligere Breve, der beskriver mit liv og sande lære på jorden, vil jeg yderligere tilføje , at mit sande ”Jesus" KRISTUS-selv ikke på nogen måde må forveksles med den "Jesus”, der er nedskrevet i Det Nye Testamente.

 Da min oprindelige Lære, i form af de fire Evangelier, er blevet distribueret på verdensplan og groft misfortolket, er det min hensigt at begynde at undervise TILVÆRELSENS SANDHED ved at forklare den sande mening med min oprindelige terminologi, som er citeret i evangelierne. Dette er nødvendigt for at fjerne og til sidst udslette de misforståelser fra folks bevidsthed, som har overlevet og misinformeret generationer af åndeligt søgende siden mit liv på jorden.

 Da jeg var på jorden og skulle beskrive virkeligheden bag og indeni tilværelsen, fandt jeg på bevidst at bruge udtrykket ”Faderen, når jeg refererede til "Gud".

 Dette blev gjort af to grunde.

 For det første, som jeg forklarede det i Brev 1, da jeg modtog oplysning i ørkenen, fik jeg mulighed for at se, at begreberne som beskrev universets Skaber ”åbenbaret" af de jødiske profeter var fuldstændig forkerte.

 For det andet, fik jeg en klar erkendelse af - og forstod fuldtud - den sande natur af Skaberen og jeg indså, at det var af samme natur som et forældreskab – hvis opgave var at opfylde behovene for det skabte på klare, specifikke måder som en fader-moder.

 Jeg så endda, at forældre-impulserne, tilstede i alle levende væsener, var trukket direkte fra Skaberen og at oprindelsen til al kærlighed og forældredrift også var selve livets og tilværelsens udspring.

 Jeg 'så' også, at skabelsen var en synlig manifestation af de Universelle Skabelses-Impulser af Væren og derfor kunne menneskeheden betegnes som skaberens afkom.

 Derfor var det helt naturligt for mig at tale om ”Faderen”, når jeg henviste til Skaberen, thi for mig, er det hvad Skaberen virkelig er på enhver måde – mere præcis "Fader-Moder", men under hensyntagen til den jødiske insisteren på at kvinden indtager en underordnet position i deres dagligdag, henviste jeg kun til ”Faderenfor at undgå jødisk modstand og for at få deres accept af den nye terminologi.

 Jeg fandt også på udtrykket "Faderen" for at hjælpe jøderne til at indse, at deres opfattelse af Jehova og strengheden i de jødiske love var helt forkert.

 Ved hjælp af en ny terminologi - "Faderen" - til at beskrive Skaberen - Skabelses-impulsen - bag og indeni tilværelsen, gjorde jeg det ligeledes klart, at jeg havde bragt dem en helt ny Lære i opposition til den accepterede tro på en "Gud", som afviste visse mennesker og sendt katastrofer over dem som gengældelse.

 

Side 2

 

Jeg vil have jer til fuldt ud at forstå, at ingen steder er det blevet gjort klart i jeres Nye Testamente, at jeg bragte en lære, der var fuldstændig imod læren i Det Gamle Testamente og derfor kan man ikke have tillid til, acceptere og tro på, at Det Nye Testamente er en sand beretning om mit liv og min lære.

 En sand og præcis gengivelse af min personlighed, oplyste natur, følelsesmæssige holdninger og lære ville have gjort det helt klart, at de gamle jødiske former for religion og min oplyste lære var diametralt modsatte på enhver måde.

 Den jødiske religion bestod af ekstremt materialistiske begreber.

 Der er naturligvis skrifter, fra hvilke åndeligt oplyste jøder hentede og fortsætter med at hente en mystisk erkendelse af vores VÆRENS KILDE.

 De bør højlydt æres og respekteres for deres transcendente sindstilstande.

 Men da profeterne nåede den almindelige mand og kvinde, formidlede deres skrifter et andet kontrollerende budskab, som var fuldstændig menneskeligt og falskt.

 Ingen kontrol af "godt" eller "ondt" udøves fra en ”Gud fra oven”.

 Hvis der var, ville verden ikke være i en sådan chokerende tilstand af omvæltning og elendighed.

 Jeg bragte en ny lære, som udelukkende var rettet mod at gøre folk opmærksomme på universalitet og kærlighed - den iboende natur - såvel som den transcendentale natur af ...

DET ...

SOM BRAGTE AL SKABELSE IND I SYNLIG MANIFESTATION.

 Det er min hensigt at gøre dette helt klart for at gøre det muligt for søgere af Sandhed at befri sig for enhver rest af tro på, at jeg blot var en profet i en lang række af jødiske profeter; at jeg fortsatte med at prædike deres temaer om en almægtig Jehova, der besad ambivalente følelser over for sin egen skabelse.

 Frygt for ortodokse jøder holdt mine disciple fast i, hvad de havde besluttet, at de ville fortælle offentligheden om mig.

 I må huske på, at for at få nye jødiske tilhængere til kristendommen, var de bange for at skille sig af med Det Gamle Testamente, da det havde holdt jøderne sammen i århundreder; derfor udvidede de min lære og tilføjede, hvad der var foreneligt med de gamle religiøse overbevisninger .

 Min slægtshistorie blev opført for at forsikre jøderne om, at jeg var nedstammet fra kong David.

 Hvorfor skulle de gøre sig besvær med dette, medmindre de ønskede at gøre det klart, at jeg sandelig var en jøde af gammel slægt og derfor kunne være en Messias-kandidat?

 Hvis de virkelig forstod, hvad jeg var kommet til jorden for at gøre - at bryde med fortiden og lægge grundlaget for en helt ny fremtid af forståelse og aktivitet - ville de have gjort tapre bestræbelser på at sørge for, at folk forstod det sande formål, som drev mig til den dag, jeg døde.

 Men det gjorde de ikke. De tilslørede meget af det, jeg forsøgte at undervise om.

 Stefan, en modig discipel af mig, var mindre bange for at tale ud om min sande lære, selv om denne også her var blevet overbroderet, men alligevel blev han stenet til døde.

 I må forstå, at livet for mine disciple var usikkert og det undrer ikke, at min sande lære blev overdækket med traditionel tænkning for at gøre den mere spiselig for offentligheden.

 Alligevel vil der opstå en kraftig diskussion, når jeg siger, at "Kristendommen" kun præsenterer en gengivelse af nogle af mine udsagn og helbredelser, som ikke er alt for meget i konflikt med den jødiske lære.

 Det er en religion udmøntet af mine tidlige disciple og Paulus, efter hans kaldelse i Antioch, for at holde jøderne sammen så længe som muligt og bringe ikke-jødiske konvertitter ind i folden.

 Hensigtsmæssighed blev derefter et element i kristen tænkning.

 

Side 3

 

 Dette er sandheden om mit liv og død på jorden.

 Diskussioner vil opstå, fordi mennesker holder fast i deres højt elskede overbevisninger* og opgiver dem kun med en smerte, som det opleves af de, der mister deres kæreste ejendele.

 Ikke desto mindre er overbevisninger hvor elskede de end er for mennesker – kun overbevisninger.

 De er ikke et sikkert fundament at bygge nye liv.

 Nu, hvor jeg vender tilbage til jer gennem disse breve, forsøger jeg igen på enhver mulig måde - inden for parametrene af jeres menneskelige opfattelsesformåen - at beskrive den Virkelighed - jeres Værens Kilde - som grundlagde universet og selve tilværelsen.

 Præcis som for 2000 år siden, er jeg nu kommet med disse Breve for at lægge fundamentet for fremtidig åndelig udvikling i det næste årtusind.

 Jeres åndelige udvikling kan kun opstå ud af jeres dybere opfattelse og forståelse af tilværelsen og af ... ”DET”... SOM BRAGTE JER IND I VÆREN.

 For hvad I klart og tydeligt opfatter, skaber de betingelser, som I lever under.

 Fordi I ikke har forstået jeres sande åndelige oprindelse, er menneskeheden hele tiden involveret i krige og har affødt jordiske forhold, der både er en skændsel for den menneskelige bevidsthed og en kilde til menneskelige lidelser af enhver art.

 Derfor SENDER JEG – UDSTRÅLER JEG – DEN FULDE KRAFT AF MIN KRISTUSBEVIDSTHED for at bringe SANDHEDEN OM TILVÆRELSEN til jer på et moderne forståeligt sprog, som gør det muligt for jer at opbygge en ny bevidsthed og indsigt "af Sandheden, som den virkelig er” -

 snarere end at tillade jer at fortsætte med at holde fast i de falske overbevisninger, I har lært, eller er bragt til jer via traditionen.

 Ved brug og forståelse, vil terminologien komme til at vække den samme - eller større – ærbødighed, kærlighed og åndelige indsigt i jer, som I tidligere følte, når I brugte ordet "Gud".

 Fyldt med universel betydning vil denne mere passende terminologi i sidste ende fylde jer med åndelig kraft, når I anvender og visualiserer betydningen af ordene.

Jeg er her for at fortælle jer, at når I har renset jeres bevidsthed for de grove menneskelige tanker og følelser, der er tilknyttet ego-drivkraften, og bliver ihærdigt ved med jeres meditation og at hæve jeres bevidsthed til det Universelle, vil I begynde at føle den åndelige kraft trænge ind i jeres sind og i sidste ende i hele jeres krop.

 Derfor er min lære udelukkende rettet mod at hjælpe jer til at åbne jeres bevidsthed til nyt liv, vitalitet og åndelig kraft, så I kan opgive jeres tidligere begrænsede, og utilfredsstillende liv og finde en ny kilde til indre glæde og opfyldelse af alle jeres behov.

 Tænk over dette udsagn. Jeg har ikke bragt jer nogen "bør" eller "bør ikke” eller nogle frustrerende begrænsninger, som I ikke ønsker at pålægge jer selv.

 Jeg er derimod kommet for at fortælle jer, hvordan jeres ”bevidsthedsformer” har liv i sig og i sidste ende manifesterer sig i jeres verden.

 Men jeg overlader det til jeres sunde fornuft at vælge de sunde tanker, de kærlige handlinger og den rette vej, der fører til glæde og tilfredsstillelse, når I erkender skabelsens sande natur.

*trosopfattelser, eng. beliefs. tro, eng. faith

 

Side 4

 Jeg er også kommet med hele styrken af min Kristus-Kraft for at hjælpe jer med at indse, at der ikke er nogen barrierer mellem jer og ... "DET" ... SOM BRAGTE JER IND I VÆREN - kun de, som I har skabt for jer selv gennem uvidenhed om Tilværelsens Love.

 Jeg er kommet for at hjælpe jer med at fjerne barriererne, ved at oplyse jeres nuværende uvidenhed og lære jer, hvordan I åbner jeres bevidsthed - hele jeres væsen - til indstrømningen af

 DET SOM BRAGTE JER IND I VÆREN.

 Derfor GENTAGER jeg:

 I den endelige analyse er min Lære udelukkende rettet mod at hjælpe jer med at åbne jeres bevidsthed til nyt liv, vitalitet og åndelig kraft, så I kan opgive jeres gamle begrænsede og utilfredsstillede liv og finde en ny kilde til indre glæde og opfyldelse af alle jeres behov.

 Jeg længes efter, at I med Guddommelig Kærlighed når denne høje tilstand af væren, før I passerer ind i den næste dimension, så at jeres passeren må være smertefri og jeres overgang en af sublim forventning.

 Dette er det eneste motiverende formål bag Brevene.

 Ovenstående erklæring er en mere overbevisende og kraftfuld genformulering af erklæringen jeg gav, da jeg var på jorden: ”Søg først Guds rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift.”

 Jeg gav ikke denne erklæring for at lokke folk til at være "gode".

Jeg fastslog en kendsgerning om tilværelsen.

 I må også forstå fuldt ud og klart - at ... ”DET” ... som I kalder "Gud" og jeg refererer til som det ”UNIVERSELLE”, besidder ingen af de menneskelige egenskaber som mange religioner tilskriver ”DET.

 De menneskelige egenskaber som f.eks. vrede, trusler og straf, vedrører kun den menneskelige tilstand.

 Igen gentager jeg: Jeg, Kristus, er kommet ned for at diktere disse Breve udtrykkeligt for at fjerne tidligere ”menneskelige ordbilleder" udmøntet af profeter.

 Det er min faste hensigt at erstatte dem med beskrivelser af KRAFTEN - den UNIVERSELLE BEVIDSTHED, som virkelig skaber, bevæger sig inden i og understøtter det synlige univers og alle andre dimensioner bag jeres nuværende opfattelse og forståelse.

 Jeg er også her for at fortælle jer, at disse yderligere universer eller dimensioner vil blive åbnet og vil blive tilgængelige for jeres bevidsthed, når den viden, der er skitseret i disse Breve bliver absorberet og gjort til selve strukturen i jeres individuelle bevidsthed.

 Engang vil døden komme til at betyde en lykkelig overgang fra en begrænset dimension af tilværelsen til en lysere og mere kraftfuld.

 I vil vide, at når I er tilstrækkeligt åndeligt rensede og tiden er moden til at træde ud af den kapsel, som kroppen udgør, vil I forlade den - lettede over at være fri af fysiske begrænsninger for at indtræde i en dimension af kærlighed og skøn og forunderlig væren.

 I vil opfatte døden for, hvad den kan være – virkelig er for oplyste sjæle - en herlig overgang - en gave af højere liv, øget kreativitet og en oplevelse af ”ekstatisk væren", I endnu ikke har drømt om.

Jeg vil også gerne gøre det klart, at mange, mange mennesker tror, at de kan leve frugtbare og tilfredsstillende liv ved at følge de hundredvis af forskellige lærere af "positiv tænkning".

At ændre jeres bevidsthed, siger de, vil ændre jeres liv. Dette er i begrænset omfang sandt, men for søgende i åndelig udvikling, efterlader en sådan ændring i bevidstheden stadig en tørhed i ånden og en længsel efter noget mere.

 


 

Side 5

 

Dette "noget mere", som sjælen higer efter, er den sande kontakt og gen-forening med sin VÆRENS KILDE.

 Mens I muligvis har trukket en vis åndelig vækst ved at følge vejen til kun at opfatte det gode, det sande og kærlige, forbliver I en enhed, der kun fungerer i jeres eget jord-bundne domæne, uden hjælp fra det evige, uendelige Universelle.

 Når I indser det Universelles natur og vender jeres tanker mod at få en virkelig kontakt med det, begynder I at indse, at I ikke længere er alene - I er understøttet af den Virkelighed, som understøtter universet.

 Og når jeg siger:

 "Få en virkelig kontakt med Det", mener jeg, at det at bede om den eller den fordel ikke er en ægte kontakt med jeres Værens Kilde.

 Jeres bøn bliver helt sikkert modtaget i Kilden til Væren og et svar bliver ofte modtaget hurtigt, endda lige når I har bedt om det.

 Men ægte kontakt med jeres Kilden til Væren opleves kun, når I har renset jeres bevidsthed tilstrækkeligt for den grove menneskelige ego-drift og har tilbragt nogen tid i meditation og en regelmæssig følelsesmæssigt stærk ”rækken ud” i bevidsthed mod jeres Kilde og søger kontakt og fornyelse og forfriskning af ånden.

 Dette er det sande formål bag tilværelsen:

 En konstant og gensidig kommunikation mellem Kilden til al Væren og skabelsen.

 Her vil jeg minde jer om, at da jeg levede på jorden, gjorde jeg det helt klart hver dag for jøderne, at:

 "Af mig selv alene kunne jeg intet gøre”.

 Jeg sagde hele tiden, at ”det er ”Faderen", der gør arbejdet, ikke jeg”.

 Jeg er kommet på dette tidspunkt, for at I kan gøre overgangen fra den jordbundne menneskelige bevidsthed til en oplyst, hvor en person ved, at han eller hun endelig kender Sandheden af Væren.

 Utvivlsomt vil dybt religiøse mennesker, uudsletteligt indoktrineret med religiøse dogmer og teologi - jødiske, kristne, muslimske, hinduistiske eller tilhørende en anden religiøs overbevisning - finde det svært - endda smertefuldt - I første omgang at acceptere og gøre god brug af disse Breve - for:

 Et betinget og programmeret sind er ligesom beton. Skattede overbevisninger, der anvendes som talismaner, følelsesmæssige støtter og bekræftelser til at give styrke i krisetider, er følelsesmæssigt præget i underbevidstheden, og indarbejder sædvanligvis i dem en frygt for at ”fornærme Gud”, når de overvejer at går videre til en højere sandhed.

 Medmindre der er en oprigtig længsel efter at kende SANDHEDEN om VÆREN snarere end traditionelle overbevisninger, er disse mentale mønstre næsten umulige at tilintetgøre i sindet og følelserne, og de blokerer sande åndelige fremskridt.

 Jeg er udtrykkeligt kommet for at hjælpe de, der har viljen til at gøre dette, med at komme ud over disse hindringer for sand oplysning.

 Hvis du derfor intuitivt føler, at ordene på disse sider er SANDHEDEN og du føler dig tiltrukket af dem.

 Hav da tillid til, at du er klar til at begynde den åndelige rejse, som er skitseret i disse Breve og jeg er ved hånden for at give dig mod til at forfølge det, indtil du når dit mål - sand åndelig oplysning, nyt liv, viljestyrke og det jeg kaldte ”Himmeriget”.

 Daglig oprigtig meditation og bøn vil muliggøre, at en mental udrensning finder sted og gradvist vil SANDHED og FORSTÅELSE erstatte de gamle myter, der engang var dig så kære.

 

Side 6

 

Som udgangspunkt for denne Lære vil Jeg, Kristus minde jer om, at jeres univers ikke er fast.

 Som I sikkert ved, er fast stof, det synlige stof i verden, ifølge jeres videnskabsmænd i virkeligheden opbygget af energi-partikler.

 SANDHEDEN OM VÆREN I jeres jordiske dimension hviler på denne grundlæggende skabelses virkelighed.

 For at forstå min lære om Sandheden af Væren, er det nødvendigt at forstå denne fundamentale ”tilsyneladende tomhed", der er grundlaget for jeres skabte verden.

 De fleste af jer kender intellektuelt denne kendsgerning om tilværelsen, men den er endnu ikke tilnærmelsesvis filtreret igennem til jeres bevidsthed for at give jer et nyt perspektiv om verden og selve tilværelsen.

 I fortsætter, som I har gjort det i årtusinder og tænker, at jeres verden er fast og at kroppens tilstand og alle andre eksterne fænomener ligger uden for jeres kontrol.

 I tror, I er tilværelsens ofre.

 I stedet, er det modsatte tilfældet.

 Og jeres daglige liv afspejler disse overbevisninger.

 Der er derfor absolut nødvendigt for mig at vende tilbage og hjælpe jer videre til en højere opfattelse af sandheden.

 Som jeg sagde i Brev 1, efter oplysning i ørkenen, vendte jeg tilbage til min verden af palæstinensiske byer og landsbyer og begyndte straks at kontrollere de ”materiens elementer”, hvor jeg end så nødvendigheden af at hjælpe dem, der var i nød eller led.

Jeg er kommet for at vise jer præcis, hvorfor jeg var i stand til at gøre dette.

 Som jeg åbenbarede for jer i Brev 1, blev jeg i den tid jeg modtog fuld oplysning i ørkenen vist, at materien ikke var var virkelig fast.

 Jeg blev ikke givet at forstå præcis, hvordan de elektriske partikler, som jeg betegnede som "flimren af støvgran" viste sig som synlig ”materie”.

 Jeg vidste kun, at disse ”støvkorn” bevægede sig ved høje bevægelsesfrekvenser indeni "GUDS-SINDET" og "GUDS-SINDET derfor var universelt.

 Jeg opfattede, at "GUDS-SINDET" var både skaberen - og substansen – af alle ting inden i selve skabelsen.

 Dette var jeg helt sikker på.

 Jeg ”så” også meget klart, at når menneskets tanker var fyldt med overbevisning eller følelser, påvirkede de radikalt denne proces af materialisation af synlige former.

 Derfor kunne det menneskelige sind forstyrre den sande hensigt af ”GUDS-SINDET” og gjorde det.

 Det var en spændende og opløftende erkendelse af at myterne, som de jødiske rabbinere havde lærte mig, helt klart var falske og blev straks fejet ud af mit sind.

 Jeg omfavnede sandheden med begejstring, da jeg nu indså, hvorfor menneskene oplevede elendighed og lidelse.

 Det stammede fra deres egne tankeprocesser.

 Jeg fik også de "samfund af levende partikler" at se, som videnskaben har navngivet "celler" på arbejde i alle levende.

 Jeg var klar over den Guddommelige Harmoni, som kontrollerede cellernes arbejde, som var med flid at opbygge og vedligeholde de forskellige dele af den fysiske krop hos alle levende væsener og planter, store som små.

 Det er derfor, jeg ofte henviste til livet på landet for at give eksempler på Faderens iboende aktivitet i det mindste i naturen - såsom planter og fugle.

 Som jeg tydeligt har forklaret det i Brev 1-3, kaldte jeg GUDS-SINDET” for "Faderen", fordi jeg fik mulighed for at ”se” - opfatte - GUDS-SINDETSsande natur

 og var fast besluttet på, at når jeg vendte tilbage til det palæstinensiske folk, ville jeg beskrive de åbenbaringer, jeg havde fået og de ville da forstå, at deres tro i selve deres bevidsthed var gennemsyret af rabbinerne og var helt forkert.

 

 

Side 7

 

Jeg så, at den sande natur af ”GUDS SIND " var den allerhøjeste form af Guddommelig Kærlighed og dette kunne konstant ses aktivt inden i alle levende ting.

 Som jeg nævnte ovenfor, var jeg ud fra denne viden i stand til at udføre ”mirakler” og kontrollere elementerne, hvor det var hensigtsmæssigt og nødvendigt.

 Ligesom jeg længtes efter at afsløre de myter, der beherskede jødernes sind i Palæstina, så længes jeg efter at vise jer, at mange af de teorier, fremført af jeres videnskabsfolk, har været foranlediget af en stærk reaktion mod kirkens dogmer og doktriner fra svundne tider.

 For at forstå dette udsagn, må I indse, at mens de forskellige kristne kirker dominerede befolkningens sind, var det indtil Darwins tid almindeligt accepteret, at universet var blevet skabt præcis som skrevet i Første Mosebog i det bibelske Gamle Testamente.

 Når videnskabsmænd forsøgte at give udtryk for deres opdagelser og teorier, blev de tvunget til at beskrive deres nye tro under en enorm religiøs opposition.

 På grund af dette fandt de det nødvendigt at koncentrere en stor del af deres mentale energi på at bevise, at profeternes udtalelser var forkert.

 Dermed fik denne dagsorden dem til at miste visionens klarhed og de blev tillige ego-styrede.

 Derefter blev enhver intuitiv opfattelse foreslået af det videnskabelige broderskab straks hånet og afvist af andre videnskabsmænd.

 På grund af dette mentale klima, begyndte "sandheds"-søgnings-pendulet udelukkende at svinge mod en ufravigelig tro på fornuft og logik og fængslede således det menneskelige intellekt i materialisme i svarene på livets oprindelse og eksistens.

 Derfor er det absolut nødvendigt for mig at tilbagevise nogle af de "videnskabelige teorier” og vise, at de er lige så fejlagtige som de kristne doktriners såkaldte "sandheder".

 For at nå frem til nogle af disse "teorier", er videnskaben og kirkefolk begge dykket ned i en verden af uprøvede urimelige antagelser for at besvare spørgsmål, som tidligere blot har været ubesvarede for det jordiske sind.

 Efter at have fortalt jer, at substansen af jeres materielle verden dybest set er elektriske partikler, der er agiteret til at fare omkring ved høj hastighed i ”rummet”,

 er jeres videnskab ude af stand til at fortælle jer, "hvorfor" sådanne "energi-partikler” påtager sig "materiens" tæthed og form af ”stof” udover at tale om fusionskræfter, som tilfældigvis skaber elementerne.

 Videnskaben kan ikke fortælle jer, hvad der er "den Motiverende Kraft", som trækker partikler sammen til grundstofs-former.

 Videnskaben kan heller ikke fortælle jer, hvorfra sådanne energi-partikler oprindeligt kom bortset fra at sige, at de blev frigivet på tidspunktet for Big Bang, som de mener gav den første impuls til skabelse. ”

 Hvorfor et pludseligt ”Big Bang” - af hvad?

 Hvad var den Motiverende Faktor bag det?

 Videnskab taler om elektromagnetisme, men kan ikke sige hvorfra sådanne energier opstår, der synes at dukke op og forsvinde.

 Hvor forsvinder de hen?

 Hvorfor kommer de tilbage?

 Fra det menneskelige perspektiv, synes der ikke at være nogen forståelig aktivitet indeni eller bag dets virke.

 Videnskaben siger, at elektromagnetisme "bare er" - en simpel kendsgerning ved tilværelsen - men alligevel producerer den yderst målbevidst og intelligent arbejde i form af millioner af milliarder af substanser, hvoraf jeres univers er dannet.

 Hvordan sker dette?

 

Side 8

 

Intet af det, som elektromagnetisme har bragt frem i synlig form, kan det menneskelige sind anse for at mangle formål eller mening.

 Videnskaben ignorerer dette mest grundlæggende og afgørende niveau af skabelse.

 Uden et svar på spørgsmålet om hvorfor alt, hvad der er blevet bragt ind i synlig manifestation gennem aktiviteten af elektromagnetismens tvillinge-energier, uvilkårligt altid er målrettet, succesfuldt og rationelt – vil intet af nogen værdi i eftersøgningen på jeres oprindelse blive opdaget.

 Indtil videnskaben kan udforske og opdage ”VERDENSRUMMETS" "Virkelighed, hvor de elektriske partikler af ”synlig væren” bliver understøttet, vil videnskaben for evigt forblive bag materialismens låste døre.

 Den vil være afspærret fra den evige Sandhed og universelle visdom og indespærret i trældom af ren fornuft - fornuft, som udelukkende er produktet af hjernecellers begrænsede aktivitet.

 Jeg har til hensigt at introducere jer for rummets sande natur - men før jeg fortsætter til dette, bør jeg først gøre jer opmærksom på mange yderst relevante spørgsmål.

 Ned gennem tiderne, har meget af det, som er frembragt af elektromagnetismen virket som værende fast for levende væseners intellekt, syn og berøring, uforanderligt og solidt.

 Metaller, træ, sten, levende væsener ansås alle for at være sammensat af fast, livløst eller levende "materie".

 Med en sådan tro på et fast univers er det kun naturligt, at den gamle mystiks profeter forestillede sig et "Mægtigt Væsen”, som besad enorme kræfter til at skabe alle de faste stoffer i universet.

 Ved at visualisere et sådant "Mægtigt Væsen”, var det kun naturligt, at de ville opfatte en "Kongelig” skikkelse med universel kontrol, der besad en gengældelses-natur når denne konfronteredes med opførslen fra menneskeheden, der skabte et turbulent samfund.

 Hverken tidligere tiders profeter eller videnskaben i dag har været tæt på Tilværelsens Sandhed.

 Begge er helt gået fejl af sandheden.

 Videnskaben siger, at livet begyndte, da en korrekt kombination af kemiske reaktioner på en eller anden uforklarlig måde producerede et molekyle, der var i stand til at lave kopier af sig selv ved at udløse yderligere kemiske reaktioner.

 En sådan beskrivelse af den enorme og myldrende kompleksitet og kraft i LIVSKRAFTEN, som værende registrerbar,

 fordi den er i stand til at reproducere sig selv,

 afslører den grundlæggende forarmelse i den videnskabelige forståelse og det tankesæt, som fremstillede en sådan teori!

 Desuden forbliver forslaget om, at en sådan kombination af 'livløse' kemikalier kunne gå sammen på en bestemt måde -

 ved et tilfælde

 for at producere et så forbløffende resultat af ”selv-reproduktion”, videnskabeligt ubesvaret.

 Dette skyldes, at den begrænsede menneskelige hjerne, selv når den er videnskabeligt trænet, ikke kan beskæftige sig med sådan en ejendommelig eventualitet som en ikke-iværksat "selv-reproduktion".

 Det tyder for meget på en magisk begivenhed - af indgriben fra en ufattelig kilde, som videnskabsmænd ikke tør overveje af frygt for latterliggørelse.

 Denne ”får-lignende” enighed anses for mere videnskabelig end at fremføre ”inspirerede” teorier, blokerede af de materialistiske love videnskaben har grundfæstet for sig selv.

 Denne blokering for fremtidige videnskabelige fremskridt vil forhindre videnskaben i ordentligt at udforske sindets og åndens sfærer,

 indtil nogle oplyste videnskabsmænd trodser konventionen og vover at krydse grænsen mellem "det synlige" og "det usynlige".

 


Side 9

 

Hvis de gamle profeter blev præsenteret for teorien om molekylær selv-replikation*, ville de ikke have nogen problemer med en sådan ”magisk begivenhed" og ville sige, at "Gud" lavede de kemiske kombinationer og besjælede dem med liv.

 Det ville heller ikke være den rigtige forklaring.

 Det er dette gamle religiøse begreb om "Gud i det Højeste”, der ”skaber fra det fjerne", som hindrer videnskabsmanden i at bevæge sig frem mod mere åndeligt bevidste refleksioner.

 På trods af videnskabens tilsyneladende frigørelse fra ældgamle doktriner, er den stadig som mentalt bundet og hindret af frygt for gamle shibboleths** som i det l9. århundrede.

 Den tilslutter sig sine latterlige teorier, fordi den endnu ikke har erkendt vores Værens Kildes "Virkelighed", bag og indeni det levende molekyle.

 I sin fortsættelse af skabelsesberetningen hævder videnskaben, at efter "selvfremstillingen" af levende molekyler, der var i stand til at kopiere sig selv, ”formede de sig selv” til en levende celle (så lille, at det ikke kan ses med det blotte øje), som blev byggesten for alle de mangfoldige levende organismer, herunder planter, insekter, krybdyr, fugle, dyr og mennesket selv.

 Derfor har alle levende ting en fælles forfader - det første levende molekyle.

 Videnskaben kan ikke forklare, hvorfor de selv-kopierende molekyler kombinerede sig til en levende celle.

 Det er stadig til denne dag et mysterium for videnskaben.

 Den levende celle bliver, fortæller jeres videnskab, gendannet uendeligt i milliarder og atter milliarder af forskellige former.

 Det er byggestenen for det synlige univers.

 Hvordan kan det være?

 Hvad impuls motiverer sådan en kopiering?

 Videnskaben har intet svar.

 Forankret i sin egen blindhed, har den trukket menneskene ned i en lignende materialistisk blindhed.

 Og nu – fortjener den første levende celle sin udelte opmærksomhed fra alle, der seriøst søger den åndelige dimension og selve "Tilværelsens Udspring"

 - fordi det første levende molekyle og den første levende celle er det allerførste tegn på intelligent aktivitet inden i ”materien” - inden i universet.

 Den første funktion, der viser fornemmelse og følsomhed er membran-funktionen, der dækker cellen og giver den beskyttelse og individualitet.

 Tænk over dette "mirakuløse" fænomen.

 Cellen indtager kun udvalgt næring fra omgivelserne gennem membranen.

 Ikke alene indtager cellen den rigtige næring, men – når den har udnyttet ernæringen - skaffer cellen sig af med affaldet gennem den gennemtrængelige membran.

 I burde spørge jer selv, hvordan den "rent fysiske" cellemembran, usynligt for øjet, kan ”skelne og vælge” den rigtige næring til at forøge dens velbefindende og derefter udøve tilstrækkelig dømmekraft til at skille sig af med uønsket giftigt materiale?

 Kan I ikke se en høj grad af målbevidsthed i al denne aktivitet og tror I virkelig, at en sådan målrettethed er tilfældig?

 Og er FORMÅL ikke selve kendetegnet på Intelligens?

 Ikke bare det, men cellens membran fortsætter med at gøre dette arbejde med udvælgelse af næring og skillen sig af med affald under milliarder og atter milliarder af forskellige omstændigheder og betingelser for overlevelse i forskellige arter og forskellige miljøer.

 Er dette ikke et tydeligt tegn på målbevidsthed udvist i hver eneste handling af hver enkelt art, det være sig insekter, planter, krybdyr, fugle, dyr og mennesker.

 

*selv-replikation, selv-kopiering o.anm.

**Shibboleth: Her i betydningen gammel tro eller et gammelt udsagn, som ofte bliver citeret selv om det er falskt. (o.a.)

 

Side 10

 

Kunne man ikke beskrive universet, som værende den konstante og ufravigelige IMPULS AF MÅLRETTETHED, synliggjort inden for den synlige ”materies” rige?

 Er MÅLRETTETHEDENS ånd et fysisk element - eller et af ”bevidsthed”?

 Og hvis I kan acceptere, at MÅLRETTETHED er en ubestridelig skabende impuls bag TILVÆRELSEN,

 så kan I gå videre til den næste opfattelse af jeres univers,

 som værende den synlige manifestation af enINTELLIGENT ANALYSE af årsag og virkningtydeligt iagttageligt i levende"materie".

 For - hvis den levende celle kan vælge den rigtige næring og sørge for bortskaffelse af giftigt affald –

 viser denne enkle aktivitet en bevidsthed om behov for fordøjelse og forudser også den resulterende ophobning af giftigt affald og behovet for at fjerne dette affald for at sikre den fortsatte helse for cellen.

 Er dette ikke en klar indikation af en ”INTELLIGENT ANALYSE af rsag og Virkning?

 Desuden – siger videnskaben, at cellen indeholder en "kerne", som kan sammenlignes med hjernen hos et menneske, idet den giver meddelelser og dens vigtigste funktion er at lagre informationer, ”biblioteket”, som ikke blot indeholder detaljerne vedrørende en celle, men for hele den krop, som den bor i!

 Fakta er, at videnskabelige undersøgelser synes at vise, at cellen selv er et system af kemiske ”meddelelser” udført på en målrettet, intelligent og forståelig måde.

 Hvordan kunne det ske, hvis oprindelsen til cellens molekyler kun var livløse kemiske elementer?

 Vil I bestride, at bag enhver ”budbringer med et budskab at formidle" er der en intelligent tanke eller bevidsthed?

 Og se hvor præcist meddelelserne er overført fra celle til celle for at sikre den nøjagtige kopi af visse arter i millioner af år?

 På hvilket tidspunkt i skabelsen krøb ”bevidstheden” ind i de levende organismer?

 Og hvordan kom den intelligente tanke, som vejer og beslutter, ind i feltet for ubevidst livløst stof?

 Uden en iboende bevidsthed, hvordan kan så meget informeret og informerende aktivitet finder sted i en celle usynligt for det blotte øje?

 Er sådan en aktivitet ikke produktet af bevidsthed*, som beviser tilstedeværelsen af ”intelligent” liv i sin laveste form?

 Endvidere kan en enkelt levende celle, i form af en bakterie, bevæge sig af sig selv og leve sit eget specialiserede, ofte spændende liv i sit miljø - eller - som en virus gøre sit dødbringende specialiserede arbejde for at angribe specifikke mål i levende organismer.

 Alternativt kan cellen være fikseret i en organisme og udføre sit eget yderst vigtige arbejde i opbygning og vedligeholdelse af en del af en organisme.

 Et sådant arbejde producerer "levende materiale" præcist tilpasset - og nødvendigt - for det levende organ, som det fungerer i - det være sig dele af det menneskelige legeme eller af animalsk eller planteliv-

 så som menneskelige tæer og milt, eller dyrs pels og stødtænder, eller fiskeskæl og fuglefjer eller bark på træer og blade på grene, eller kronblade og stilk på blomster, eller antenner på sommerfugle og deres flagrende vinger, krybdyr-skindet på krokodiller og deres tænder, blæksprutters øjne og deres skind, som skifter farve ved behov for camouflage.

 Hver af disse helt forskellige og tilsyneladende uafhængige fysiske fænomener er skabt af det individuelle, specialiserede arbejde af milliarder og milliarder og atter milliarder af identiske levende celler.

 Når man overvejer størrelsen og mangfoldigheden af arbejdet for en simpel levende celle, usynlig for det blotte øje - kan man da tro på et mekanistisk univers?

 Det vil være muligt at gøre det, hvis den ”materie” som blev produceret af sådanne celler, var ulogisk og ikke bød på noget plausibelt formål eller nogen grund til dens eksistens – blottet for personlig bevidsthed.

 

Side 11

 

Men dette er ikke tilfældet.

 Disse identiske levende celler arbejder sammen i harmoni i mennesker eller dyr

 for at fremstille en lever med sine mange opgaver i en krop og

 for at skabe et kompliceret øje, som har sit eget særlige formål med at sætte individet i direkte og intelligent kontakt med sine omgivelser, som omfatter assistance fra hjerne,

 eller stærke knogler udtrykkeligt og sindrigt konstrueret i samarbejde med sener og muskler, til at forene sig med andre for på bekvem måde at muliggøre fuld og smidig bevægelse af individet.

 Desuden trænger cellerne aldrig ind på andres arbejdsområder.

 Når de skaber en nyre, fremstiller de ikke pludselig et øre.

 Når de skaber hår, begynder de ikke pludselig at fremstille hud.

 Nej, celler skaber hovedbunden og selvsamme celler skaber håret. Den eneste forskel mellem hud- og hår-celler er det arbejde, de udfører, sekund for sekund hele livet.

 Hvorfor?

 Hvad er den ”motiverende og inspirerende Faktor"'? Tilfældighed?

 Hvilken organiserende intelligens sætter hele processen med skabelsen i bevægelse fra det mest grundlæggende niveau til dannelsen af simple elementer ud af frie elektriske partikler i ”rummet”,

 kombinationen af elementer for at danne kemikalier,

 den rette kombination af specifikke kemikalier til at danne et levende molekyle,

 den rigtige kombination af levende molekyler til at danne en levende celle,

 som kan indtage næring, udskille affald, bygge i henhold til klare specifikationer, bevæge sig omkring og opretholde dette enorme bygningsværk af skabelse konstant gennem milliarder af år?

 Ikke bare det, men hvad er "drivkraften",

 der har designet og inden for levende systemer og enheder med succes udviklet milliarder og atter milliarder af forskellige måder at befrugte frø af enhver art -

 uanset om det er planter, insekter, krybdyr, fugle, dyr eller mennesker

 og har for hver enkelt udviklet et intelligent system af forplantning tilpasset de klimatiske forhold til produktion af vegetation i omgivelserne for at sikre overlevelse?

 Er OVERLEVELSE ikke også tegn på intelligent, målbevidst aktivitet?

 Og efter at have udført dette store kunststykke af skabelse, bør man så ikke spørge om, hvordan det kan være, at hver levende art har sin egen individuelle måde at opfostre sine unger og beskytte dem så længe som muligt, indtil ungerne er i stand til at OVERLEVE på egen hånd?

 Er det ikke kærlighed til SKABELSEN - aktiv i sin højeste form?

 Man kan ikke gå videre fra denne analyse af, hvad den menneskelige intelligens har at sige om livets oprindelse og skabelse, uden at nævne de ”allervigtigste molekyler, DNA” - som siges at bære ”planen” for hele organismen - plante eller baby. Desuden giver disse DNA-molekyler instrukserne til cellerne og informerer dem om, at de skal bygge efter de kromosomer, der er deponeret af frøet.

 Sandelig, i stedet for Intelligens -

har videnskaben givet jer DNA molekylerne,

 som ophavet til jeres intelligens.

 jeres øverste leder, jeres skabelses instruktør, hvorpå materialistiske, skrøbelige celler, hele skabelsen må afhænge af for dens overlevelse.

 Betragt det herlige DNA – jeres skabelses Herre!

 

Hvorfra trak DNA-cellerne deres intelligente retningsbestemte kraft?

 

Videnskaben er helt tilfreds nu, når den har været i stand til på tilfredsstillende måde at forklare, hvorfor de forskellige arter kan kopiere sig selv, så præcist og ensartet.

 Videnskaben vil have jer til at tro, at I bor i et rent mekanistisk univers; at evolutions-fænomenet udspringer af tilfældige mutationer og på "de bedst egnedes overlevelse" ("survival of the fittest").

 

Side 12

 

Hvis I studerer skabelsens forskelligartede organismer, de mangfoldige og varierede aktiviteter hos beslægtede arter, kan I da virkelig tro på sådan et usandsynligt materialistisk koncept?

 Det er ikke tilfældigt, at I i dag, for at muliggøre opdagelsen af den umådelige Intelligens bag skabelse, har utallige kreative mennesker, som begiver sig ud på vanskelige rejser for at udforske, fastlægge og fotografere vilde dyrs og planters opholdssteder og levevis.

 I bliver underholdt - og undervist – af en fest af fakta og fotografier af underværkerne i jeres univers.

 I min tid på jorden havde jeg ingen sådanne undere at henvise til for at undervise jøderne i Tilværelsens universelle Sandhed.

 Jeg havde kun husdyr og fugle til at bruge som eksempler på den fantastiske opfindsomhed, intelligens og bevidsthed, som var synlig i alt levende.

 Ingen steder er det blevet skrevet i evangelierne, at jeg henviste til en Ophøjet og Mægtig Jehova som Skaber, som det var sædvane blandt de jødiske ledere.

 Nej, jeg vendte mig til naturen, blomsterne og fuglene og forsøgte at vise mine landsmænd, at de var omgivet af en forunderlig og mirakuløs skabelse.

 I jeres dimension manglede vi for to tusind år siden jeres moderne videnskabelige baggrund for på en intelligent måde at kunne observere og forklare aktiviteten af, hvad jeg kaldte "Faderen" overalt omkring dem.

 For at forstå jeres sande VÆRENS KILDE, beder jeg om at gøre status over den ufattelige og ubeskrivelige kompleksitet og mangfoldighed af målbevidst arbejde tydeliggjort i pingviner og svin.

 Kan det menneskelige sind kopiere nogen af de mest grundlæggende aktiviteter inden for – lad os sige - fordøjelsessystemet, som hurtigt fremkalder de nødvendige enzymer og hormoner, der er nødvendige for fordøjelsen.

 Hvor vover det begrænsede sind, som er ude af stand til at opfatte den sande skabelsesproces styret af instinktiv viden, utvetydigt - uden modsigelse – at påstå at det forstår skabelsens sande kilde og de kræfter hvorfra skabelsen tog form?

 Hvilken arrogance! Disse mennesker kan kun tænke iflg. hvad deres øjne fortæller dem.

 Jeg betragter den nuværende videnskabelige uvidenhed med kærlig medfølelse, en vis morskab, og en stor altomfattende lidenskab for at punktere deres selvtilfredshed.

 For, indtil nogen kan gennemtrænge deres selvtilfredshed og position af ufejlbarlighed, kan en sand forening af de Evige Sandheder og menneskelig videnskabelig viden aldrig finde sted.

 Men det skal ske, ellers vil menneskets åndelige udvikling forblive i en stilstand.

 Det videnskabelige sind er opfyldt med for megen ”begrænset” udtænkt traditionsviden, accepterede formler og ligninger og behov for deres medmenneskers anerkendelse, til at tillade mystiske indtrængener af Højere Intelligenser.

 

På mine vegne beder jeg læserne af disse Breve om at danne en forening til at udfordre Videnskaben og spørge om "på hvilket punkt i udviklingen af den "materielle" verden er BEVIDSTHED først mærkbar?

 Jeg gentager og mener, hvad jeg siger:

 Spørg videnskabsmanden på hvilket tidspunkt i evolutionen i verden, er ”Bevidsthed” først registrerbar.

 I den levende celle?

 Hvis i den levende celle,

 spørg om det var registrerbart i de levende molekyler,

 som kombineredes for at danne en celle og indkapsle sig i en sådan intelligent designet membran, der tillod indtagelse af udvalgte fødevarer og udskillelse af giftigt affald?

 Hvordan genkender den giftigt affald?


Og hvis det skal anerkendes, at bevidstheden kan være til stede i levende molekyler, bør I så ikke spørge,

om de kemiske egenskaber, som blev til et levende molekyle måske ikke selv har besiddet "bevidsthed",

som i sidste ende tilskyndede og fremdrev dem til en livgivende kombination for at danne et molekyle?

 

Side 13

 

Og have gået så langt tilbage som tilværelsens oprindelse – til de kemiske egenskaber – bør I stadig spørge,

hvorfor ”bevidsthed” først bliver en levedygtig tilstedeværelse i disse kemikalier -

hvorfor ikke i de celler, hvor individualitet først tog form og hvis i elementer, hvorfor så nægte, at ”bevidsthed” driver de elektriske partikler frem for at danne elementerne?

Er det rationelt at benægte denne mulighed?

Og at have nået en sådan mulighed, bør I da ikke gå videre og spørge hvorfra kommer elektromagnetisme?

Hvad er elektricitet i "virkeligheden" andet end striber af kraftigt lys, som nu beskrives af videnskaben som fotoner og elektroner?

Og hvad er i "virkeligheden" magnetisme andet end to modsatrettede kraft-energier "binding og afvisning”- energiimpulser, som har bragt stabilitet og orden i kaos ?

Spørg videnskaben:

"Hvorfra kommer elektromagnetisme, som er ansvarlig for de mest grundlæggende trin i skabelsen af et ordnet og overskueligt univers af en ufattelig kompleksitet og mangfoldighed? "

Jeg vil nu forsøge at sætte ord på DET, SOM er bag alle ord og i øjeblikket ud over al ”individualiseret jordisk forståelse”.

Selv om intellektet derfor hjælper hjernen til intellektuelt at forstå de åndelige realiteter jeg fremfører, skaber det også en barriere for ægte åndelig forståelse og oplevelse.

Derfor betragt kun følgende henvisninger til den ULTIMATIVE UNIVERSELLE DIMENSION som retningslinjer - ideer, "skygge- bevidstheds-former” af VIRKELIGHEDEN bag og inden i jeres univers.

(Tag hver IDÉ - én efter én – ind i jeres meditation).

Hvad jeg skal til at forklare, er helt indeni og af BEVIDSTHED uden parametre og grænser.

Hvis i er tilstrækkeligt åndeligt udviklede til at følge mig der - bag ordene - vil I "åndeligt" begynde at forstå alt, hvad jeg forsøger at fortælle jer.

Ordene vil vejlede jer i retning af – og åbner derefter op for nye ”perspektiver af væren” for jer.

Hold ud! For LYSET vil gradvist, måske umærkeligt, trænge ind i jeres sind, og I vil få små udbrud af indsigt.

Der er mange, der har oplevet

et lille "udbrud af indsigt”,

har kortvarigt følt

et strejf af 'Guddommelig Bevidsthed"

og derefter næppe fortsat med at turde tro på et sådant ophøjet øjeblik af bevidsthed

og er derfor begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, tvivle på og til sidst afvise den lille indstrømning af ”Guddommelig Bevidsthed”.

Pas på I ikke gør dette.

Mistro vil sætte jer tilbage, hænge jer fast i tilværelsens materielle plans masker, mere end I nogensinde vil forstå.

Uanset hvad I får, og er i stand til at modtage - holde fast i det og vær ikke i tvivl.

Tvivl ødelægger stadige fremskridt, fordi det skaber sine egne ”bevidsthedsformer”, som vil undertrykke og endda udslette den indsigt, I tidligere havde vundet.

Derfor er jeres valg af tanker - tro eller mistro, tvivl eller overbevisning - opbyggere eller ødelæggere af jeres fremskridt i jeres søgen efter SANDHED.

Enhver benægtelse sletter de fremskridt fra jeres bevidsthed, der hidtil er gjort.

Desuden bliver jeres tanker mere kraftfulde, jo højere I stiger i åndelig sandhed.

Derfor skab og hold fast i jers egen åndelige kraft og tillad ingen at bryde ind og underminere denne kraft.

Hold fast i jeres tidligere opfattelser.

 

Side 14

I tider med tvivl, kryds fremad i positive tanker, ved hjælp af oplysende affirmationer og hold fast ved inspirerende vejledning fra tidspunkter, hvor jeres bevidsthedsfrekvenser var højere.

Vend da ved brug af jeres viljestyrke og valg af affirmationer, der indeholder "guldklumper” af åndelig Sandhed, tilbage til dette højere niveau af bevidsthed igen og igen.

I må ikke gennem mental dovenskab helt overgive jer til åndelige bevidstheds-energiers ebbe og flod og blive en åndelig "seer - ikke seer”.

Jeg kan ikke understrege denne fare for selv-blokering stærkt nok.

Vær aktivt bevidst om det.

Hvis I kender noget til beretningerne om mit liv i Palæstina, vil I huske, at jeg også led under fænomenet ebbe og flod af åndelig bevidsthed og fandt det nødvendigt at trække mig tilbage til bjergene for at bede og meditere og forny min åndelige styrke.

Forstå derfor jeres "tørre" perioder, men giv ikke efter for dem ved passivt at overgive jer til en uønsket ændring i jeres holdninger og mentale/følelsesmæssige mønstre.

Når I samvittighedsfuldt trækker på jeres Kilde til Væren for ny styrke og opløftelse af jeres bevidsthedsfrekvenser, vil disse negative perioder blive kraftigt reduceret i styrke og varighed.

Jeg gentager, vær til alle tider bevidst om, hvordan I bruger jeres sind!

Lad altid jeres mentale aktivitet være konstruktiv, så den kan bidrage til jeres egen åndelige vækst snarere end dens konstante hindring.

 

****************************

 

Efter alt det ovenstående var sagt og jeg fortsatte med at diktere resten af Brevet, begyndte referenten af mine ord at sætte spørgsmålstegn ved den sandsynlige offentlige modtagelse af dette Brev, fordi det for hende syntes at være alt for pragmatisk til at appellere til mennesker, der er vant til at forestille sig en storslået Kraft eller Væsen eller noget ”Helt Andet”, som har givet fødsel til universet.

Jeg har faktisk gjort mange anstrengelser for at beskrive den enorme Kraft, hvoraf alle ting er kommet, men som jeg har sagt, er det umuligt for mig med menneskelige udtryk at beskrive VIRKELIGHEDEN af jeres VÆRENS KILDE.

De åndeligt udviklede sjæle, som har været lettere gennemtrængt af Guddommelig Bevidsthed, beskriver oplevelsen som værende yderst skøn og herlig og helt uforglemmelig - men stadig ikke fuldt ud beskrivelig i menneskelige vendinger.

Denne mystiske oplevelse er mulig, når sindets vibrationsfrekvens allerede er hævet og hele bevidstheden er gennemtrængt af stråler af Guddommelige Bevidsthed.

Det er en tilstand, der mere involverer ”følelserne” end intellektet og hjernecellerne.

I dette tilfælde, hvor jeg er nødt til at indgyde min referents sind og hjerneceller med en beskrivelse af VIRKELIGHEDEN af jeres VÆRENS KILDE og hun er nødt til at fortolke det i ord, skal jeg passe på ikke alt for kraftigt at forstyrre frekvenserne af bevidsthedssvingningerne, hvori min referents hjerneceller arbejder.

Der har været tilfælde, hvor det var farligt at gå videre og jeg har afbrudt hendes computers arbejde for a bryde kontakten.

Før I begynder at studere, meditere over og absorbere de følgende sider, vil jeg gerne gøre det klart for alle, der læser disse breve, at min hensigt med dem først og fremmest er at fjerne de myter, der har omgivet min menneskelige personlighed og lære.

Det er min hensigt, at religiøse dogmer og doktriner i sidste ende bør dø en naturlig død over hele verden – en så fuldstændig død som dyreofrene i Salomons tempel.

 

Side 15

 

For det andet er jeg også kommet for at hjælpe kirkerne med at slippe deres forældede forestillinger om "Gud" og "synd".

Intet sandt åndeligt fremskridt er muligt indtil en gryende klar erkendelse af, at hver enkelt menneske er ansvarligt for den måde, hans eller hendes liv udvikler sig.

For det tredje er jeg kommet for at fjerne, billeder af en "Almægtig Gud" af pragt og storhed og ubegrænset aktiv kraft, der belønner den dydige og straffer den "onde", fra jeres sind.

Disse overbevisninger er helt fejlagtige - om end trøsterige.

For det fjerde forklarer jeg Sandheden om Væren for jer, for endeligt at fjerne det gamle begreb "Gud", der sidder oppe et sted i himlen, hvor han siges at have skabt verden og alt, hvad der er i den på relativt kort tid.

For det femte er jeg udtrykkeligt kommet for at hjælpe videnskaben med at slå bro over kløften mellem UNIVERSEL BEVIDSTHED og fremkomsten af elektriske partikler.

Uden denne bro mellem den Usynlige Åndelige Dimension og den Synlige verdens materie vil videnskaben fortsat have sine rødder i gamle ideer og begreber i stedet for at gå videre til nye verdener af åndelig /videnskabelig forskning til forbedringer for menneskeheden.

Jeg er også kommet for at vise jer den SANDE NATUR af ... "DET" ... SOM BRAGTE JER IND I VÆREN - gav jer INDIVIDUALITET.

For uden denne viden, som for jer vil afsløre "Karakteren" af jeres "dobbelte, men alligevel fuldt forbundne væsen”, Ånd og krop, vil I også forblive forankret i det samme niveau af bevidsthed, som I er i dette øjeblik.

Jeg vil gerne gøre det fuldstændigt klart, at

Intet nogensinde kommer af intet."

Det er et velkendt ordsprog blandt jer og fuldstændig sandt.

Men der er et evigt, uendeligt, uforanderligt FUNDAMENT af VÆREN - og DETTE vil jeg afsløre for jer:

I er ikke blevet "skabt" - I har udtrukket jeres ”væren” fra DET.

Naturligvis, kunne I ikke være kommet fra noget fuldstændigt fremmed for jeres egen bevidsthed.

Jeg beder min referent om at vælge nogle verdslige forståelige eksempler:

Man kunne ikke tage fyldet til en tærte fra en skål med sirup og opdage at det var hakkekød.

Man kunne ikke presse en appelsin og bage ingefærsbrød af saften.

Man kunne ikke fylde en ballon med luft, stikke hul på den og finde, at den drypper gelé.

Alle min referents valgte eksempler er eksempler på logik.

Jeg vil have jer til at indse, at hele jeres univers er en manifestation af logik og konsekvente logiske virkninger, der udspringer fra beslægtede årsagssammenhænge.

Jeres univers er synliggjort ÅRSAG & VIRKNING.

Dette er et ufravigeligt princip i tilværelsen.

Hvis der er tilfælde af afvigelser, såsom paranormale oplevelser eller øjeblikkelige helbredelser, udtrykker det almindelige menneske forbløffelse og videnskaben nægter at tro på, at noget sådant er muligt.

Efterhånden som min forklaring bliver dybere, vil I efterhånden forstå, hvordan sådanne afvigelser finder sted - logiske og virkningsfulde.

Med andre ord, disse afvigelser sker efter naturlige åndelige love og tjener altid et nødvendigt formål.

 Intetsteds findes der meningsløshed i skabelsen - selv i myren eller myggen - medmindre forstanden i en entitet er født defekt eller er blevet beskadiget.


Side 16

 

Derfor er det klart: I lever, og virker i et fysisk univers, som viser den højeste grad af intelligens og målbevidst aktivitet indenfor skabelsen af selve ”materien" i alle individuelle entiteters fysiske kroppe fra planter til mennesker.

Desværre er denne høje grad af INTELLIGENS og MÅLBEVIDST OMSORG kun minimal i bevidstheden hos de skabte entiteter selv fra planter til mennesker.

Med andre ord,

de KROPPE, i hvilke I udfører jeres liv, hvor I tænker og føler og gør alt hvad der falder jer ind,

manifesterer sig i jeres fysiske organer og bevægelige dele i en meget højere orden af intelligens og kærligt formål end jeres menneskelige bevidsthed.

Menneskelige interesser er for det meste opslugt af problemerne med den personlige daglige overlevelse, nydelse og følelsesmæssige/fysiske tilfredsstillelse.

For at opnå disse formål, anvender de fleste mennesker kun de produkter, der er fremstillet af ”materien”.

Selv forskernes sind er, trods al deres videnskabelige ekspertise, helt kørt fast i den jordiske tilværelses omskiftelser, lige som de, der ikke har nogen lærdom overhovedet.

Derfor er det en logisk konklusion, at "DET", hvorfra I har udtrukket jeres fysiske væsen,

er UMÅDELIGT - ikke blot i størrelse, men af UMÅDELIG VILJESTYRKE: Viljen til selvudfoldelse og skabelse.

Visualiser et øjeblik - størrelsen af det materielle univers, SOLEN og dens varme, månen, planeten Jorden og solsystemet, galakserne af stjerner og det faktum, at al denne synlige materie er indbyrdes afhængig men også afhængig af bevægelsen af de planetariske legemer og underordnet de Universelle Loves uforandrede funktion og bevægelse.

Dette umådelige univers har haft sin oprindelse indeni - og har været trukket ud - af jeres VÆRENS FUNDAMENT - og hele LIVSKRAFTEN/ENERGIEN i universet er blevet trukket ud af det samme VÆRENS FUNDAMENT.

Derfor skal I ikke forfærdes, hvis jeg i mine bestræbelser på at analysere de ÅNDELIGE ELEMENTER i JERES VÆRENS KILDE for jer, genkender hvad disse komponenter er og at I selv i et meget, meget, meget begrænset omfang, har de samme åndelige komponenter i bevidstheden.

I har trukket alt, hvad I er - åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt, fysisk, fra jeres VÆRENS KILDE.

Før jeg forklarer jer, hvordan dette var muligt, vil jeg have jer til at tage visse skridt for at hjælpe jeres sind med at absorbere den enorme udstrækning af... "DET" ... ud af hvilket, I har trukket jeres væsen.

Efter I har læst de næste sider indtil slutningen af mit Brev, tag da hvert afsnit for sig ind i meditation og visualisering, for kun på den måde vil "ordene" begynde at vokse i erkendelse og iklæde den åndelige virkelighed af deres sande betydning.

 

ALT (åndeligt, usynligt/synligt/forestillet)

er BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED.*

 

Den primære altomfattende natur af

BEVIDSTHED er OPMÆRKSOMHED**

 

Det er ikke muligt at have bevidsthed

uden at besidde opmærksomhed.

 

Alt hvad I ser, alt det I rører, hører, føler, ved, er BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED

gjort synlig.

 

 

på engelsk:

*All (spiritual, unseen/seen/imagined) is

    CONSCIOUSNESS/AWARENESS

 

**The primary comprehensive

  NATURE OF CONSCIOUSNESS IS AWARENESS

 

Side 17

 

Der er intet i universet, som ikke er BEVIDSTHED gjort synlig. 

BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED* er uendelig og evig.

Der er TO DIMENSIONER af BEVIDSTHED både over og indeni jeres eget jordiske tilværelsesplan - planet for tung "materie", det "faste stofs" plan.

Den ULTIMATIVE UNIVERSELLE DIMENSION af BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED* kan aldrig helt eller fuldt forstås af en individualiseret ånd.

DEN ER UTILGÆNGELIG. DEN ER I EKVILIBRIUM**.

Den er den ENESTE KILDE TIL AL KRAFT, VISDOM, KÆRLIGHED OG INTELLIGENS.

DEN UNIVERSELLE DIMENSION AF BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED* i ekvilibrium*

er en tilstand af  STILHED & RO

ud af hvilken, der kommer lyd, farve, individualiseret form og alle synlige skabelser i det synlige univers.

Ud af den ULTIMATIVE UNIVERSELLE DIMENSION af BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED * i ekvilibrium**

er hele skabelsen kommet - alle de forskellige usete dimensioner af eksistens faldende i rækkefølge efter åndelighed fra

portalerne af den UNIVERSELLLE DIMENSION

ned til de tungeste vibrationelle frekvenser af livløse jordiske substanser og bag disse ind i unævnelige rædsler af bevidsthedstilstande, perversioner og anti-Sandheder.

 

Denne ULTIMATIVE UNIVERSELLE DIMENSION

AF BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED *

er ikke kun i rummet

DEN er HELE RUMMET.

DEN er umåleligt overalt.

 

For de, der tænker i atomer - kan man sige,

DEN er RUMMET i atomet -

derfor er DEN "i stilhed og ekvilibrium"**

indeni "rummet""

af alle elementer og "materien".

 

Den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS* NATUR er:

HENSIGT, inaktiv og i ekvilibrium.

Derfor er Universel Bevidsthed en uendelig,

evig, grænseløs og ubegrænset tilstand af

KRAFTFULD HENSIGT - uberørt, ren og smuk.

 

Denne HENSIGT er at

UDTRYKKE sin NATUR.

 

* BEVIDSTHED: På engelsk: CONSCIOUSNESS/AWARENESS

**ekvilibrium: (nærmest) "i balance"

 

Side 18

 

 UNIVERSEL BEVIDSTHEDS NATUR

 HENSIGT

er

ALTETS VILJE & FORMÅL

altid låst i "omfavnelse"

 

Den Universelle vilje er:

At bevæge sig ud og skabe.

 

Det Universelle Formål er:

At give individuel form til skabelsen og opleve det.

 

Inden for den ULTIMATIVE UNIVERSELLE DIMENSION

AF BEVIDSTHEDS-HENSIGT

befinder den UNIVERSELLE VILJE sig

i en tilstand af gensidig tilbageholdenhed -

med UNIVERSELT FORMÅL

begge i perfekt ekvilibrium**

indeni STILHED & RO

 

UNIVERSEL VILJE er UNIVERSEL INTELLIGENS

UNIVERSELT FORMÅL er UNIVERSEL KÆRLIGHED

universelt i balance - i gensidig tilbageholdenhed

ud af HVILKE alle ting synlige og usynlige

og menneskelige impulser har taget form.

 

Hvis I kunne modtage fylden af

UNIVERSEL VIRKELIGHED

ind i jer selv,

 

ville I blive nedbrudt af DENS eksplosive kraft

og opløst i formløs bevidsthed

DEN overgår det enkelte menneske lige så meget

som varme og lys på jeres sol er milliarder gange kraftigere

end lyset fra jeres ildfluer, der flimrer i mørket

 

................

 

Da jeg var på jorden, gjorde jeg en sondring mellem

"Jeres Himmelske FADER" og

"Jeres FADER indeni jer«.

 

Når jeg talte om

"Jeres FADER i himlen"

mente jeg

UNIVERSEL INTELLIGENS .

 

På grund af den jødiske holdning til kvinder, henviste jeg kun til dette aspekt af UNIVERSEL BEVIDSTHED.

 Nu til jer, der er så bevidste om lighed mellem kønnene, refererer jeg til:

"FADER-MODER BEVIDSTHED"

 

i ekvilibrium

indeni UNIVERSEL BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED,

hvor

"Fader-Bevidsthed - er - Universel Intelligens"

"Moder-Bevidsthed - er - Universel Kærlighed"

 

REDSKABET for "Fader-Bevidsthedens

"skabende energi - elektricitet

er i en tilstand af gensidig tilbageholdenhed - i ekvilibrium

med redskaberne for

"Moder-Bevidsthedens "skabende energi - magnetisme

 


Side 19

 

Fordi "FADER-MODER" værktøjerne: Elektro-magnetisme

er i ekvilibrium indeni UNIVERSEL-BEVIDSTHED. 

vil DEN aldrig blive opdaget inden i VERDENSRUMMET af forskere, 

uanset hvordan de vil undersøge verdensrummet.

 

IMPULSEN:

"Fader Bevidsthed VILJE" er INTELLIGENT AKTIVITET

- i ekvilibrium* med -

IMPULSEN:

"Moder Bevidsthed HENSIGT"

som er NÆRING for

OVERLEVELSE

 

"FADER-MODER BEVIDSTHED"

er en kraftfuld upersonlig KRAFT -

alligevel er DEN personlig for jer,

selv før I søger at få kontakt med DEN.

 

Som I udvikler jer åndeligt, vil I føle DEN - 

for den er TILVÆRELSENS VIRKELIGHED

DEN er overalt og indeni alt.

 

FADER BEVIDSTHEDEN er

den INTELLIGENTE KÆRLIGHED,

som giver intelligent energi og momentum til

de komplekse formers verden - udtrykt fysisk som elektricitet 

 

MODER FORMÅLET er

den KÆRLIGE INTELLIGENS,

som giver formål og impuls til overlevelse for

individualiserede komplekse former -

udtrykt som magnetisme - binding & afvisning.

 

Disse er de UNIVERSELLE PRIMALE IMPULSER

for AL VÆREN af

UNIVERSEL BEVIDSTHED

jeres VÆRENS KILDE - INTELLIGENS-KÆRLIGHED

Dette er TILSTANDEN AF VÆREN før skabelsen.

BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED*

indeni en TILSTAND AF BALANCE.

 

Jeg ønsker, at I igen går ind i en indre tilstand af bevidst ekvilibrium**, hvor alle tanker er sat i bero og jeres sind hviler i stilhed.

I er i en tilstand af indre kontrol. Jeres sind og følelser er ikke længere opdelt i aktivitet og følelse.

I kan føle en opbygning af kraft indeni jer, styrke, fred og tilfredshed.

Dette udtrykt i jer i individuel form, er den TILSTAND AF VÆREN, hvorfra skabelse fremkom.

Jeg vil have jer til at lægge mærke til, at ekvilibrium** er umuligt i det øjeblik, at tanken trænger ind.

Jeg vil have, at I INDSER, at den UNIVERSELLE DIMENSION er en DIMENSION af uformede IMPULSER.

Den indeholder ingen plan for skabelse. Den er i en tilstand af UDELT FORM.

 

Side 20

 

Ekvilibrium - bundetheden mellem modsatrettede IMPULSER -

"at bevæge sig omkring" og "forblive forbundet" skaber en uendelig spiral af selv-behersket energi.

Denne SELVINDÆMMEDE ENERGI af GENSIDIG BUNDETHED er selv ud over individualitens magt at forestille sig.

 

Som jeg har fortalt jer før,

 at var individualitet i stand til at trænge ind i

 den UNIVERSELLE DIMENSION af GENSIDIGT BEHERSKEDE IMPULSER  af "Bevægelse og Binding"

 -ville individualiten øjeblikkeligt blive opløst og vende tilbage til den

UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

 

Overvej den ufattelige uhyre Kraft, der er indeholdt i

GENSIDIGT BEHERSKEDE TVILLINGE-IMPULSER

i UNIVERSEL BEVIDSTHED

som primært er

BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED

HENSIGT

VILJE >>> <<< MÅL

INTELLIGENS    KÆRLIGHED

kombineret som

Intelligent Kærlighed & Kærlig Intelligens

Impulser af:

Bevægelse:       Binding-Afvisning

ELEKTRICITET ........ i ekvilibrium ........ MAGNETISME

 

Ovenstående beskriver den

UBEGRÆNSEDE UNIVERSELLE

DIMENSION før BIG BANG!

 

Nu ved I, at den Fader-Moder Skabende Proces og den fysiske skabelses værktøjer alle er i en tilstand af ekvilibrium indeni den Universelle Dimension, 

men nu skal denne ligevægt sprænges for at frembringe:

INDIVIDUEL FORM

I ved også, at eftersom de Uendelige Evige Impulser befinder sig i en tilstand af gensidig tilbageholdenhed, er disse impulser af en ufattelig intensitet af energi - mod hvilken jeres atomenergi indeholdt i deling af et atom er et simpelt "pust", et uendeligt lille pust uden betydning.

Jeg vil have, at I fuldt ud forstår det ovenstående, da jeres forståelse af, hvad der skete på tidspunktet for "Big Bang" vil give jer indblik i. hvad der skete på tidspunktet for splittelsen af den UNIVERSELLE BEVIDSTHED, hvilket muliggjorde skabelsen af den individuelle form.

 

UNIVERSEL BEVIDSTHED blev SØNDERREVET!

VILJE & HENSIGT

"Fader" INTELLIGENS & "Moder" NÆRENDE KÆRLIGHED

blev sprængt for at arbejde selvstændigt og også i fællesskab.

Deres respektive "redskaber" var

Elektricitet og Magnetisme

 

Ud af EKVILIBRIUMS eksplosion fremkom:

Den STORE HENSIGT om at UDTRYKKE SIG SELV

 

Side 21

 

"Den Universelle Bevidsthed af VÆREN" blev

Impulsen for den individualiserede

"jeg"-bevidsthed, der krævede at udtrykke sig selv.

 

LIV og jeg-hed er synonyme i materiens dimension

 

De blev materiens bevidsthed.

 

Hvad er LIVETS bevidsthed?

Det er:

 

             Fader-Intelligens og Moder-Kærlighed

        Bevægelsens Impuls      Hensigtens Impuls-næring-overlevelse.

        Set som Elektricitet          Set som Magnetisme              

i Materien

 

Kan I begynde at forestille jer eksplosionen af

 

BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED!

 

For at hjælpe jer med at forestille jer en minimal del af, hvad der skete på tidspunktet for Big Bang, kan I prøve at genkalde et øjeblik, hvor I også oplevede en eksplosion i jeres bevidsthed.

Dette finder sted, når I har indstillet hele jeres "væsen" på at opnå et meget vigtigt mål.

 

Idet I, i en tilstand af ophidset forventning, er parate til at påbegynde jeres plan, forhindrer en triviel omstændighed eller en ufølsom person jer i at opnå jeres dybtfølte mål.

 Hvordan ville I have det?

 Jeres koncentration vil blive splittet og I vil eksplodere: Også her må jeg opfordre min referent til at udtænke nogle eksempler på, hvad jeg mener i menneskelig forstand, hvor den  "mindste jordiske bevidsthed" er trukket fra UNIVERSEL BEVIDSTHED.

 

I er i lufthavnen, spændt og klar til at flyve på en uventet ferie til udlandet. Da I når jeres rejsebureaus skranke, opdager I, at der ikke er nogen dokumenter eller billetter og ingen registreringer af flyreservationer eller indkvartering, selv om I allerede har betalt for dem med kreditkort.

Hvordan vil I føle jer.

 

I er klædt i meget dyrt tøj og bespiser nogle vigtige kunder og er ved at afslutte en stor kontrakt til en værdi af millioner. Tjeneren taber en gryderet over jeres hoved.

Hvordan vil I føle jer?

 

I handler ind og kommer ud til parkeringspladsen for at opdage at jeres bils hjul og døre er fjernet - i fuldt dagslys!

Nænsomt åbner I jeres pung for at give en jamrende forkrøblet tigger alle jeres mønter, men manden retter sig op, snupper pungen fra jer og løber væk som en anden atlet.

Hvordan vil I føle det?

 

I alle disse tilfælde ville I have en stærk bevidstheds-virksomhed længst fremme i sindet.

Jeres hoved ville være fyldt med en plan om at bevæge jer afsted og gøre noget for at opnå et bestemt mål - fredeligt.

Jeres hensigt ville være sammenkoblet med jeres formål -

 derfor i ligevægt - men bemærk at der ville være en øget anspændthed af forventning, alt eftersom I nærmer jer målet.

 Jo større anspændhed - des større eksplosion.

 

 

I ville faktisk være i den samme tilstand som

UNIVERSEL BEVIDSTHED

HENSIGT

"Fader" INTELLIGENS er i ekvilibrium med "MODER" FORMÅL

for at give væren og form til den plan, I har til hensigt at skabe.

 


Side 22

 

Efter eksplosionen - kan I da forestille jer det efterfølgende mentale/følelsesmæssige kaos, den manglende evne til at tænke klart, de tanker, der ville komme, den ene efter den anden, krævende udtryk - ingen af dem fornuftige eller logiske?

Prøv at indse, at I - individualiseret form, - er mikrokosmos af makrokosmos.

I er et knappenålshoved, der udtrykker UNIVERSEL BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED*

enten i ligevægt, når I mediterer i tankestilhed-

eller som aktiv bevidsthed, når I tænker og føler, planlægger og skaber.

Hvis I derfor kan relatere jeres lille bevidsthedseksplosion til "himlenes" eksplosion, vil I få en lille idé om det efterfølgende kaos både

 

- et øjebliks - inden for den UNIVERSELLE DIMENSION

 

og i æoner af tid inden for den nyoprettede udvidelse af dimensionen af "materie" - stadig i sin formløse tilstand.

Derfor bliver mange af jer nødt til helt at omarrangere jeres tanker med hensyn til skabelsen.

Det begyndte som en tilstand af totalt kaos.

De UNIVERSELLE IMPULSER var adskilte.

Der forelå ingen gennemarbejdet plan** til at styre eller kontrollere begyndelsen på individualitet. IMPULSERNE var stadig uden nogen "bevidst form" eller retning.

 De var NATURLIGE IMPULSER til at udføre visse karakteristiske impulsive funktioner i BEVIDSTHED, men var ikke indrettet på en intelligent måde til at udføre specifikke bevægelser eller bindinger af en højere Styrende Kraft.

 De var på egen hånd. Adskilte og bortkomne IMPULSER af BEVIDSTHED/OPMÆRKSOMHED* i stand til at modtage indtryk - men - der var ikke andre indtryk at modtage end det indre kaos af "bevægelse-aktivitet" af elektricitet og "binding-afvisning" af magnetisme.

 Og dette BEVIDSTHED KAOS var manifesteret i skabelsen som et kaos af partikler.

 Inden for dette ekspanderende kaos af elektriske partikler var der det altoverskyggende "JEG"-nærvær***.

 Uberørt af dette kaos, fremkom "JEG"-nærværet*** gennem "Fader"-hensigt at bevæge sig, at tage kontrol, at skabe.

Dette "JEG"-nærvær*** tog først form i en positiv ladning af elektrisk energi.

Det blev den dominerende "JEG"-kraft som en proton med sin satellit af negativ elektrisk ladning - hvorefter "Moder" Hensigt af binding aktiveredes i mødet mellem en positiv elektrisk ladning og en negativ elektrisk ladning.

De "følte sig tiltrukket af hinanden", som man kan sige om den udviklede han og hun i levende arter - og forenede sig.

'Moder' Hensigt af frastødning blev ligeledes aktiveret. Når to positive eller to negative elektriske ladninger sandsynligvis ville mødes og reagere negativt - trådte hun ind og skubbede dem fra hinanden - ligesom hendes udviklede kvindelige moder-modstykke ville adskille to uregerlige ophidsede bøller, som er ved at begynde et slagsmål.

Dette var den eneste form for bevidsthed/opmærksomhed* indeni kaos i meget lang tid - da tiden er uden betydning inden for grænserne af selve materien.

Tid bliver kun betydningsfuld, når der opstår en indvirken af bevidst opmærksomhed mellem elektriske ladninger resulterende i binding eller afvisning, en progression i den umiddelbare nærhed og begivenheder, der finder sted og formål der skal opfyldes.

Ellers er tiden meningsløs.

 *    på engelsk: consciousness/awareness.

**   gennemarbejdet plan, eng. blueprints.

*** "JEG"-nærvær, eng. "I" ness

 

Side 23

 

Skabelsen er produktet af PRIMÆRE IMPULSER, der arbejder individuelt og sammen - gør indtryk på den anden, opfylder indbyggede behov præget indeni bevidstheden - disse behov er som udgangspunkt at øge og opleve selvudfoldelse, som fører til yderligere adskillelse, derefter - at genskabe en følelse af indre sikkerhed og velvære for - atter at forenes i den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS harmoni.

 

Ud af denne drivkraft for en genforenet harmoni af væren, opstod den mandlige-kvindelige drift mod genforening for at at genskabe lyksaligheden, der er begravet i sjælens bevidsthed.

 

Man kunne lave en analogi af ovenstående afsnit med den vane, hvor fædre går på arbejde om morgenen og forhåbentligt vender tilbage til trygheden og genforeningen med familien om aftenen, hvor han genvinder styrken til at vove sig frem næste morgen for at kæmpe med verden.

 

Derfor tog skabelsesprocessen

af UNIVERSEL SELV-UDFOLDELSE

milliarder af år målt i tid at opnå.

 

Efter Big Bang, var Fader-Moder Skabelses-Processen opdelt i to forskellige energier, der løbende arbejdede hver for sig og sammen, uafhængige men gensidigt tvungne til at arbejde sammen og havende individuelle egenskaber eller "naturer" - og forskellige funktioner.

Derfor var/er deres arbejdsbyrde forskellige og alligevel udelelige.

I er allerede bekendte med og ved en meditationsproces, burde fuldt ud forstået hele "Fader-naturen" og "Moder-naturen" indeni den Universelle Dimensions ekvilibrium*.

Kort fortalt er "Fader-naturen" at være aktiv, produktiv og udføre det skabende arbejde.

Det er også "Jeget" i den individualiserede eksistens. Alt levende fra en hveps til en flodhest har en stærk følelse af "jeg-bevidsthed" og behov for at beskytte dette "jeg".

"Moder-naturen" er at give form til den elektriske bevidstheds-"plan" iværksat af "Fader-Intelligens"ved at binde de elektriske partikler sammen.

"Fader" og "Moder"-Bevidsthed - PRIMÆRE IMPULSER - er begge i ekvilibrium* og tilhører den UNIVERSELLE DIMENSIONS NATUR og når de som følge af det skaber individuelle former, udfører de den UNIVERSELLE DIMENSIONS NATURS arbejde, som er:

 Vækst - Tilvejebringelse af Næring - Føde - Healing - Beskyttelse - Opfyldelse af behov inden for et sammenhængende system af

Lov & Orden ......OVERLEVELSE.

"Fader" og "Moder" Bevidstheds-energier er IMPULSER, der begge er tilbageholdt indeni den UNIVERSELLE DIMENSION og når de er blevet frigivet fra ekvilibrium*, udfører de kraftfuldt skabelsens værk.

Overvej desuden omfanget af deres virke inden for skabelsen over hele verden. "Fader/Moder" impulserne foranlediger alle niveauer af skabelse fra dannelsen af elementerne, den levende molekyle og celle - til den storslåede Mammut.

De virker også instinktivt i forældre for at foranledige dem til at forene sig, at blive gravide, bære og opfostre deres afkom.

Nogle fædre fjerner sig efter fødslen af deres afkom være det: æg, hvalpe eller mennesker.

Det er de fædre, hvis følelse af "jeg-bevidsthed" er større end deres medfødte fader-instinkter.

Det er på dette tidspunkt, at I må være helt klar over IMPULSENS betydning.

 

*ekvilibrium: (nærmest) "i balance"

 

Side 24

 

I synes måske, at dette virker som en meget "dunkel'' "form for skabelse", men hvis I reflekterer over det et stykke tid, må I til sidst indse, at intet menneske eller dyr eller insekt eller endda plante udfører nogen aktivitet inden for den materielle dimension uden en indre "bevidstheds"-tvang - som er en "impuls".

Det kan være at vende ansigtet mod solen, at løbe, at spise, at arbejde, at sove, at handle ind, at få et barn. Denne "impuls" kommer altid forud for aktiviteten - selv et blink af et øjenlåg.

Før enhver aktivitet er der desuden ingen impuls, som ikke er styret af et formål:

Planter vender blomster og blade for at fange solens stråler for at kunne vokse; mennesker løber for at komme i form; spiser for at tilfredsstille deres sult; arbejder for at tjene en løn; sover for at slippe af med spændinger og genoplade energien; går på indkøb for at købe mad - alle rettet mod overlevelse og personlig komfort.

Derfor udgør IMPULSERNE VIRKELIGHEDEN bag og indeni al skabelse.

Skulle al materie vende tilbage til sin oprindelige form af elektriske partikler, ville de Universelle Impulser forblive intakte og ville i sidste ende igen give form til en anden skabelse. IMPULSERNE er evige.

Imidlertid er elektriske partikler i levende "materie" her i dag og væk i morgen - men sjælen går videre.

I tænker med elektriske impulser i hjernen. I føler med magnetiske impulser i jeres nervesystem.

De centrerer og binder de elekriske impulser ind i en sammenhængende helhed.

Uden den "magnetiske binding" i jeres system, ville I alle være "selvgående" og uden "indsigt".

 

Nu er det tid til at tage jer tilbage til mine ørken-erfaringer, der er beskrevet for jer i Brev 1.

I husker måske, at da jeg gik til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes, var jeg en rebel, en oprører mod jødernes lære, der erklærede, at Jehova straffede mennesker for deres synder.

Intuitivt følte jeg, at det var en falsk og grusom opfattelse og afviste den.

Efter jeg blev vist Sandheden om skabelse, kunne jeg ikke forstå, hvorfor Perfekt Bevidsthed ikke skabte perfekte væsener gjort i billedet af deres Skaber-Intelligent-Kærlighed.

Jeg spurgte Skaberen - "Universel Bevidsthed" - hvorfor menneskeheden døjede under så megen lidelse og ondskab.

Jeg blev derefter vist meget tydeligt, at alle de problemer, som menneskene oplevede opstod fra selvets "centrale punkt", (videnskaben kalder nu dette for "ego-et").

Det manifesterede sig selv i "personligheden" som et DRIFTSBEHOV til at forsvare sig selv mod kritik eller følelsesmæssige/fysiske angreb og et lignende DRIFTSBEHOV til at skubbe andre mennesker til side, for at komme først i livets kapløb.

Det kom også til udtryk i "personligheden" som et DRIFTSBEHOV for at tage alt, hvad der var bedst til sig selv, trods modstand fra andre,

og et lignende DRIFTSBEHOV for at holde fast ved personlige ejendele, uanset om det er pårørende, venner, materielle goder eller præstationer, trods enhver modstand.

Jeg forstod også, at uden disse TO grundlæggende, evige, ufravigelige "skabelses-impulser" af væren, ville der ikke være nogen skabelse.

 Dette er hemmeligheden bag skabelsen - og hemmeligheden bag tilværelsen og "individuel væren".

 

Side 25

 

Ved at arbejde sammen som et team, adskilte, men alligevel uadskillelige i den synlige verden, var disse to impulser midlerne, hvormed selve "materiens" substans er blevet skabt ud af den sublime

"UNIVERSELLE BEVIDSTHED". 

En impuls af skabelse er:

Jeget i AKTIVITET.

 

Denne impuls af aktivitet er universel og stammer blot fra en enkelt kilde.

 

"Aktivitet" er en bevægelse i BEVIDSTHED, og BEVIDSTHED i bevægelse.

 

Den anden skabelse-impuls besidder (billedligt talt) to ansigter, der ser i modsat retning.

De er:

 

BINDING - AFVISNING

Træk mod >>>>>>>> selvet <<<<<<<< Skubbe væk

også kendt som

 

TILTRÆKNING - FRASTØDNING

Tiltrække >>>>>>>> til - SELVET - fra <<<<<<<< Frastøde

indeni BEVIDSTHED.

 


Side 26

 

 Det er IMPULSEN, der ansporer til splittelser i familier, relationer, samfund og nationer. Det er angiveligt gearet til at redde liv, sikre beskyttelse og privatliv, men er en destruktiv kraft, når den er "Ego" drevet.

Uden disse VÆRENETS TVILLINGE-IMPULSER, ville alting for evigt være forblevet sammen indeni hinanden inden for den evige tidløshed af "UNIVERSEL SKABERKRAFT i ekvilibrium*".

Uden disse TVILLINGE-IMPULSER ville der ikke være noget samspil af "giv og tag" og "træk og skub", nødvendige for skabelsen af de millioner af personlige erfaringer, ud af hvilke "personligheden" vokser og udvikler sig.

Derfor er problemet med "personlighed" og "ego-drivkraften" udholdt af alt levende og menneskeheden og var/er en uigenkaldelig, uundgåelig kendsgerning af skabelsen. Enhver anden forklaring er ren myte.

Jeg så, at hvad mennesker kaldte "SYND", var det direkte resultat af samspillet af Binding-afvisnings-Impulserne inden i den menneskelige natur.

Binding-afvisnings-Impulserne udgjorde den følelsesmæssige/mentale maske båret af alle skabte individuelle entiteter, herunder fugle og dyr. I ser disse impulser i arbejde inden i hele naturen - selv inden i plantelivet.

Binding-afvisnings-Impulserne styrer/styrede adfærden imod overlevelse af alle entiteter i skabelsen.

Der var ingen mulighed for at undslippe Binding-afvisnings-Impulserne.

Disse Tvillinge-Impulser var den flygtige kilde til al "verdslig" komfort, nydelse, "lykke" - og også kilden til al sygdom, elendighed og afsavn i verden.

Men tilføjet til disse - overskridende, underliggende og gennemtrængende alt - var/er LIVET - født af eksplosionen af UNIVERSEL BEVIDSTHED - selve grundlaget og kilden til jordisk bevidsthed -

derfor som "Fader-Moder" Bevidsthed er skabende -

således er menneskets TÆNKNING skabende

for menneskers "tanker og følelser" er både udøvelsen og foreningen af

FADER-MODER-BEVIDSTHEDENS tvillinge-redskaber.

 

Derfor bliver disse Binding-Afvisnings-Impulser i den individuelle personlighed også særdeles skabende, idet de bestemmer - og synliggør - "bevidsthedsformerne" af "ønskede ting" og "afviste ting.


Dette er universets anden grundlæggende"hemmelighed".


Jeg indså, at 'SYND' var et kunstigt begreb, der var hensigtsmæssigt udformet af mænd til at beskrive enhver menneskelig aktivitet, der forårsager andre smerte.

På grund af den menneskelige naturs hang til "at rage til sig" fra andre mennesker og groft støde dem fra sig for at få det, de ønskede fra livet, var det uundgåeligt, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt ville forårsage andre mennesker en eller anden form for for ubehag eller lidelse.

Denne menneskelige tilbøjelighed til at såre andre forårsagede på ingen måde en "lovovertrædelse" mod den UNIVERSELLE BEVIDTHED (Gud) - som det blev hævdet af den jødiske og "kristne" religion.

*ekvilibrium: (nærmest) "i balance"

 

Side 27

 

Kun menneskeheden forstod meningen af ordet "synd", da kun menneskeheden og hele "skabelsen, der var underlagt menneskeheden", nogensinde ville kende smerten, nøden og elendigheden forårsaget af

de to grundlæggende IMPULSER af INDIVIDUALITET -

Binding-Afvisning, der er aktiv indeni den menneskelige "personlighed".


Menneskets indbyggede impuls til at beskytte sin egen individualitet havde fået dette til at opsætte regler og love for det menneskelige fællesskab.

Den "Universelle Skabende Kraft" - KÆRLIGHED - havde absolut intet at gøre med oprettelsen af menneskelige restriktioner, begrænsninger, love og domme.


Jeg så også at:
Fader-moder-Skaber-Kraften - LIVET
- strømmede bestandigt gennem hele universet og var livet i mit sind ved hjælp af tvilling-impulserne af tanke og følelse.


Derfor kan enhver stærk "ufuldkommen tænkning og følelse" forstyrre og ændre"BEVIDSTHEDS-mønstre" af skabte ting.

Omvendt:

Min "tænkning", når den var fuldt udrenset for tvillingimpulserne af 'ego' - og fuldt modtagelig for "Fader-Moder Skaber-Kraft"

INTELLIGENS/KÆRLIGHED"

ville genintroducere tilstanden af

"PERFEKT INTELLIGENT KÆRLIGHED".

Derfor kunne en tilstand, der tidligere var gjort ufuldkommen som følge af "ufuldkommen tanke" blive bragt tilbage til en tilstand af "helhed" igen ved at ændre ego-holdninger og tanker til de af ubetinget kærlighed.


Mit sind var et "redskab" for hele den skabende proces

med oprindelse i det UNIVERSELLE.


Nu da jeg vidste det var sådan - vidste det åndeligt, intellektuelt, følelsesmæssigt, indså jeg, at jeg kunne og måtte tage skridt til at overvinde EGO'ets TVILLINGE-IMPULSER, der tidligere styrede mit sind, for at tillade GUDDOMMELIG VIRKELIGHED frit at strømme gennem mit sind og hjerne.


Det var derfor, der var en kamp mellem mit menneskeligt forankrede ego og min "Fader-Moder-Bevidsthed" under de meget krævende fristelser, jeg oplevede i slutningen af min oplysning i ørkenen. Satan havde intet at gøre med styrkeprøven, som fandt sted inden i min bevidsthed.

Krigen blev ført mellem

INDIVIDUALITETERNES TVILLINGE-IMPULSER -

 

Binding-Afvisning

 

Og den GUDDOMMELIGE VIRKELIGHED,

 

som havde gjort SIG SELV kendt som

 

INTELLIGENT KÆRLIGHED-LIV

transcenderet, men alligevel indeni mig og som gradvist ville overtage min individualitet i et stadig større omfang, hvis jeg løbende mediterede og udrensede min bevidsthed for selviske impulser.


Det foregående er en beskrivelse af den stærke viden,

jeg vendte tilbage til Nazareth med.


Derfor var min fysiske  helingstid tilbragt sammen med min mor, mens hun plejede mig tilbage til sundhed, også en tid med bøn og meditation, hvorfra jeg hentede inspiration og styrke til bevidst og samvittighedsfuldt at leve

 

den GUDDOMMELIGE eller den UNIVERSELLE NATURS TILSTAND.
 

 

Side 28Som I ved, er  den GUDDOMMELIGE eller den "UNIVERSELLE VIRKELIGHEDS" NATUR: LIV.

Når DET er aktivt inden i skabelsen - eller vi kan også sige - inden for "individualiten" af skabelse vokser DET, udvikler det, giver det næring, regenererer, heler, beskytter, sikrer overlevelse, opfylder behovene hos alt skabt - alt inden for et system af perfekt harmoni, samarbejde og lov og orden.

Dette er LIVETS natur.

Alt dets arbejde i skabelsen sker i overensstemmelse med UNIVERSEL NATUR - befordrelsen af det højeste gode for alt levende.

Hvis I kan forstå disse ord, vil I indse, hvorfor jeg kom tilbage fra ørkenen - en mand fyldt med glæde, med en ny bevidsthed om verdens skønhed, en følelse af absolut selvtillid, og VIDEN om,at det var muligt at kontrollere fremkomsten af "materie".

I vil med mig føle min egen opstemthed, ved at jeg nu kunne tilbyde jøderne de herlige nyheder om, at "Guds rige" var i deres midte.

Alt hvad de skulle gøre var at "finde" det med min hjælp, og deres liv ville blive ændret for evigt.
Jeg efterlader jer med den samme viden, som anvendt i bøn og fuldt forstået, kan ændre jeres livsforløb.

Mens I læser vil jeres bevidsthed blive hævet, og når I søger inspiration - vil den kommer til jer.

Jeg længes efter, at I forstår, stræber, vokser og opnår.

Slap af i mit Lys, for mens I læser, reflekterer, meditererer og beder, bliver I trukket ind i min KRISTUS-BEVIDSTHED, som vil blive mere og mere åbenbar for jer, efterhånden, som I udvikler jer indenfor Guddommelig Viden.

Må min kærlighed og tro på jeres voksende visdom omslutte jer.

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 PDF B5