Kristusbrevene

Kristusbrev 8


 

Side 1 

 

 

Kristusbrev 8

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 


 

Jeg er kommet til jer igen for at tale om:

EKSISTENSENS SANDE NATUR


SANDHEDEN OM VÆREN er dette:

I, som kun tror på den materielle verden lever helt i den jordiske, begrænsede verden. I lever inden for en dimension af manifestationen af jeres overbevisninger*.

De, hvis åndelige opfattelser og liv er blevet hævet i vibrationer til at forenes med den åndelige dimensions vibrationsfrekvenser, kan opfatte, at de lever i to dimensioner.

De er fuldt bevidste om denne sandhed. Og de lever efter denne sandhed og udvikler sig ind i stadigt højere frekvenser af væren.

De er ikke længere bundet af menneskelig tro, men lever i den erkendelse, at de lever i uendeligheden, hvor der ikke er nogen begrænsninger.

Jo højere deres bevidsthedsfrekvenser er, desto mere opmærksomme er de på, at de lever i uendeligheden og at kun de selv sætter grænserne for, hvad de kan stræbe efter.

De, hvis erkendelser er blevet forhøjet på denne måde, mens de stadig er i deres krop, har set, at der kun er en dimension af egentlig "individuel væren" og denne dimension er

"Guddommelig Bevidsthed Aktivitet".

De kan også komme til fuldt ud at erkende, at der er den yderligere dimension af Universel Bevidsthed, hvor det Universelle befinder sig i perfekt ekvilibrium** og ikke kan gennemtrænges af nogen, da enhver individualitet i denne dimension straks vil blive trukket ind i Værens Enhed.

Når en sjæl opnår forståelse og erkendelse på det højeste niveau af bevidstheds-vibrationsfrekvenser

- Kristus Bevidsthed -

kan sjælen se ned og tage et overblik over vibrations-planer stigende og faldende til menneskehedens på jorden og erkende med kærlighed og medfølelse, at menneskeheden er fanget i den Guddommelige Bevidstheds nedre vibrationer, skjult inden i ego-driften, helt uvidende om Sandheden om Væren, sjælens sande identitet og egoets jordiske sandhed. Denne har heller ikke den mindste bevidsthed om det umådelige formål bag dets eksistens og den endelige mission, den skal påbegynde.

Den nyfødte sjæls opgave er gennem sit hylster, psyken, at opleve alt hvad disse lavere frekvenser har at tilbyde og vokse som følge af de mentale/følelsesmæssige begivenheder og oplevelser, der opstår ud fra deres tanker og følelser.

Sjælen må ved at prøve sig frem*** lære bevidsthedstilstanden, som gør den uhyre glad eller belastet af sorg, som derved indleder forskellige fysiske begrænsninger.

Formålet med livet på jorden er ikke at opdage et middel til at opleve uforanderlig glæde og lyksalighed, selvom det er det, sjælen længes efter.

Sådan lyksalighed og glæde ville hindre sjælens fremskridt i de højere åndelige vibrationer af bevidsthed.

 

* overbevisninger, eng. beliefs

** ekvilibrium, (nærmest) "i balance".

***prøve sig frem, eng. trial and error (forsøge og fejle).

 

Side 2

 

Efter mange liv med "højdepunkter" og "lavpunkter" af velvære og sorg, vil psyken efterhånden vågne op til sandheden om dets væren og vil indse, at den i sig selv har potentialet til at trække på Guddommeligt Bevidsthed for indsigt, forståelse og viden og at hæve dens åndelige bevidsthedsvibrationer til de af sundhed, velvære, beskyttelse, indre vækst, åndelig næring og at udstråle selve den Guddommelige Bevidstheds natur til andre.

Som jeg har sagt før:

BEVIDSTHED er LIV og LIV er BEVIDSTHED.

Hvor der er LIV - er der BEVIDSTHED. Hvor der er BEVIDSTHED er der LIV.

ALT i tilværelsen er defineret af bevidsthedens vibrations-frekvenser. Lys, lyd, farve, alle fysiske fænomener både levende og livløse.

Hvis man kan ændre vibrations-frekvensen på hver enkelt ting, så ændrer man udseendet på denne - det være sig lyd, farve, luftart, væske, fysiske organer.

Når fysiske organer viser tegn på sygdom, skyldes det, at de normale vibrationsfrekvenser i det fysiske organ er blevet reduceret, og LIVET indeni organet er udtømt.

Videnskaben præsenterer universet som "materie" som besidder bevidsthed,

men sandheden er at:

Universet er BEVIDSTHED, som har påtaget sig at vise sig som "materie" som et resultat af en nedstigning i de lavere frekvenser af bevidsthedsvibrationer.

Dette er eksistensens sande virkelighed - intet andet.

Jeres tilværelse er fuldstændig et spørgsmål om vibrations-frekvenser.

Jo højere åndelig opfattelse og fastholden af åndelig tanker, des hurtigere er de personlige vibrations-frekvenser i kroppen, vitaliteten øges og sygdom forsvinder til sidst.

Det videnskabelige broderskab tror, at I lever helt inden for den menneskelige dimension, der omfatter solsystemet og stjernernes galakser.

Videnskaben tror, at det menneskelige intellekt til hver en tid er højdepunktet af intelligent reference og har udviklet sig som reaktion på ændringer af miljøet og klimatiske forhold og udelukkende er et produkt af hjerneaktivitet.

Ifølge videnskaben er jeres følelser helt ægte og gyldige og hvad I tænker og føler, kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved.

Disse udgør tilværelsens eneste "virkelighed".

Normalitet beregnes i henhold til de "gennemsnitlige" tanker, handlinger og reaktioner på miljøet.

Dette opfattes som den menneskelige "virkelighed".

Ethvert talent, der overskrider gennemsnittet af "gennemsnitlige" sind, regnes som "genier" som følge af usædvanlige mentale kræfter.

En "under gennemsnittet" -ydelse siges at skyldes retardering på grund af fysiske årsager - genetik, fødselstrauma osv.

Videnskaben mener, at den fysiske dimension er begyndelsen og enden på tilværelsen.

Videnskaben er så modstandsdygtig overfor enhver mulighed for selvbedragende overbevisninger, at den vil acceptere at ethvert fænomen er "ægte", forudsat at det kan beregnes, estimeres og bevises af instrumenter.

Hvis I tænker grundigt over dette vil I indse, at hvad videnskaben holder fast i som en kendsgerning, i virkeligheden kun er overbevisning, skabt ved at drage konklusioner gennem udøvelsen af deres fem sanser.

Sådan er det med alle andre aspekter af jeres tilværelse.

I jeres jordiske dimension finder fakta sted sekund for sekund, men i det øjeblik de er sket, bliver de eindrings-overbevisninger og erindringer er ikke altid korrekte.

Uanset hvilke følelser og tanker I har om fortiden, er det ikke fakta, men synspunkter, overbevisninger, og er derfor ikke facts - eller Virkeligheden bag dem.

 

Side 3

 

Dette gælder for alle aspekter af jeres tilværelse.

 

Sandheden er:

I lever i en verdslig dimension, der udelukkende består af jeres opfattelser, som er opstået fra gensvaret på, hvad der skete for et hundrede, tusind eller ti tusinde år siden.

På et tidspunkt troede menneskene på at verden var flad.

Derfor, for dem levede de i en flad verden og var bange for at sejle for langt ud på havene i én retning, fordi de så var i fare for at falde ud over verdens kant.

For blot 400 hundrede år siden var verden for menneskene flad. I dag med øget viden, er jeres verden tilgængelig i alle retninger.

Tidligere, som også nu, indrettede mennesker deres liv efter gamle beretninger, forfædrenes magt og andre legender.

De troede så blindt på dem, at begrænsningerne pålagt af disse opfattelser indskrænkede menneskenes handlinger og aktiviteter.

At danse troede man for eksempel var syndigt og ugudeligt af visse "kristne" sekter.

Derfor blev mange mennesker, der ville have opnået stor lykke og blive frigjort fra stress, når de dansede, fejlagtigt nægtet denne fornøjelse.

Religion kommer ind under samme kategori.

Overbevisninger er selve grundlaget for religion.

De er baseret på ældgamle begivenheder, som ikke er andet end opfattelser.

Opfattelserne kan have været relevante for den almene tankegang på den tid, men de er for længst blevet irrelevante i en verden i konstant forandring, men de er nøje overholdt og bliver fokus for tilbedelse, festligheder, fejringer, sørgen - og mere destruktivt - de bliver årsag til at mænd dræber hinanden og forårsager frygtelige lidelser for kvinder og børn.

Visse religioner hævder, at "Gud er overalt og i alle ting", men bekræfter også dogmatisk, at ingen kender "Guds sind" eller årsagerne til at menneskene dræber hinanden - det kan indgå i Guds plan, siger de.

Med tankegange sammensat af et konglomerat af ulogiske overbevisninger, hvor kan menneskeheden på nuværende tidspunkt da finde nogen vished for skønhed, glæde, helse, velvære, kærlighed?

Religiøse idéer præsenterer en "Gud", hvis vilje kan bringe liv og helse eller død og ødelæggelse.

Med sådanne overbevisninger er der ingen sikkerhed for andet end usikkerhed.

Med en sådan overbevisning kan enhver sygdom eller abnormitet undskyldes som værende "Guds vilje".

Det er jeres OVERBEVISNINGER, der kontrollerer alle jeres forventninger til, hvad livet kan føre med sig i fremtiden.

En sund agnosticisme, en tankegang, der accepterer, at den ikke kender "Guds" natur eller om der er nogen "Gud" overhovedet, men er helt åben over for opfattelser, som oplysning giver, foretrækkes for fanatiske overbevisninger i halv sandhed eller ikke-sandhed.

Hvor blind er menneskeheden ikke generelt!

Mennesker er som muldvarpen, der lever i sine gange, overbevist om at den er i stand til at "forstørre" hele sin tilværelse ved at hjælp af sanserne hørelse, lugt, et meget begrænset syn og berøring.

Således kan man gå ned langs skalaen af forskellige livsformer og iagttage tusindvis af arter, der lever deres liv helt defineret og begrænset af deres sanser.

 Hvad de kan opfatte som "virkeligt" udgør deres personlige "virkelighed" i deres specifikke verden.

Hvert eksistenslag, der opleves af forskellige arter, er afgrænset fra hinanden inden for den jordiske dimension.

Dette inkluderer det menneskelige sind, som bogstavelig talt er besat af religiøse doktriner og dogmer og er fanget i videnskabelige teorier og matematiske formler.
 

Side 4

 

Religiøse doktriner er blevet udtænkt af menneskelig ræsonneren i et forsøg på at forklare åndelige Mestres lære. Disses sind har bevæget sig ud over det menneskelige intelligensområde til de himmelske sfærer af inspireret opfattelse af "Universel Virkelighed".

Videnskabelige begreber er også produktet af de menneskelige sanser, der rationaliserer og giver navne til fænomener, der ses af menneskets syn under forsøg.

Når det menneskelige intellekt derfor er i stand til

at skubbe sådanne begrænsede overbevisninger til side og opstige til kontakt med "Virkeligheden" bag den "højeste menneskelige ræsonneren, logik og rationaliseringer", der betegnes som "viden",

kommer et sådant sind ind i de højere sfærer af "LIV-BEVIDSTHED".

Det er opfyldt af "universel sandhed", som bogstaveligt talt rækker ud over det "normale" menneskes sind at opfatte eller acceptere eller forstå.

Det menneskelige sind kan ikke forstå nogen oplevelse, som ligger udenfor den jordiske eksistens' elektromagnetiske parametre og hjernens funktioner -

indtil oplysning fra Guddommelig Bevidsthed gennemtrænger hele det menneskelige system af sind, følelser og underbevidsthed

- så afsløres den underliggende enhed og harmoni.

Når helt nye åndelige opfattelser præsenteres for et religiøst indoktrineret sind, opfattes disse som værende af "Satan" eller som ren galskab eller fantasi.

Dette er naturligt, når følelserne bliver voldsomt oprørte og udfordrede, som det sker, når dybe overbevisninger modsiges, træder egodriftens magnetiske følelsesmæssige "binding-afvisnings"-impulser øjeblikkeligt i aktion.

Enhver tese eller ethvert forslag, som forårsager akutte mentale ubehag, bestyrtelse eller forundring for det betingede sind,

vil blive afvist øjeblikkeligt og en hel byge af "beviser" vil blive indkaldt fra overbevisningerne i det konditionerede sind for at bakke op om en sådan afvisning.

Men beviserne er blot overbevisninger.

Dette er en helt naturlig mental-emotionel proces inden for den rent menneskelige dimension.

Derfor, hvis denne min SANDHED bliver tilbudt til dem, hvis tankegang er fast etableret og betinget af frygt eller styrket af den menneskelige vilje til at holde fast i sådanne programmerede overbevisninger, er det kun naturligt, at SANDHEDEN vil vække urolige følelser og være ret voldsomme og muligvis blive indædt afvist.

Det foregående er en beskrivelse af normal mental-følelsesmæssig aktivitet inden for den menneskelige dimension.

Det bør ikke kritiseres, da et betinget sind er skabt til at føle sig yderst usikkert, " helt ude at svømme", at det "driver for vinden" eller er overladt til sig selv,

når det konfronteres med et helt nyt koncept.

Disse menneskelige talemåder beskriver præcist, hvad der sker, når et indoktrineret sind udfordres af en helt ny opfattelse af, hvad der tidligere var holdt for at være så kært, så sikkert, så rigtigt!
 

Når du første gang læser disse Breve, kan du bestemme dig for, hvor du står mentalt og følelsesmæssigt.

Blokeres du fra åndelige fremskridt ved din stædige holden fast ved nuværende overbevisninger?

Er du i stand til, efter at have gennemtænkt det, at indse, at alt hvad du holder så stædigt fast I, er kun - "overbevisninger" - irrationelle overbevisninger?

 

Det er helt afgørende for din åndelige udvikling, at du endeligt fuldt ud kan forstå principperne for dit menneskelige sind og følelsesmæssige fungeren.

Du tror du gør, men du forstår det slet ikke.

Du kan kun forstå det ved at komme helt ud af det, transcendere det, bevæge dig ind i højere dimensioner af opfattelse og erfaring - ind i SELVE SANDHEDEN.

Først da begynder du at opfatte, at du og enhver anden person i verden har levet og styret jeres liv næsten udelukkende af menneskelige "overbevisninger" - ikke SANDHED.


Side 5

 

Der er mange mennesker, der helhjertet tror på, at hvis de beder om et bestemt objekt, en oplevelse eller uddeling af den rigtige vejledning i en bestemt situation, vil de virkelig modtage det rigtige objekt, den rigtige oplevelse eller vejledning, som vil forbedre deres velbefindende.

De tror, at når (hvis!) deres bøn er besvaret, vil de helhjertet glæde sig og straks følge vinket uanset deres nuværende forhold, for det kommer fra det Guddommelige.

Det kan kun være det rigtige svar, der fremmer lykke.

Men når man står over for det med længsel ventede objekts ankomst eller oplevelse eller vejledning -

bliver modtageren af den Guddommelige Nåde sommetider så forstyrret og desorienteret og ude af stand til at acceptere, at der har været en indtrængen af Guddommelige Bevidsthed præcis som bedt om,

at han/hun ikke ved, hvordan det skal håndteres.

Hvis sindene er så forstyrrede, når det, de har bedt om, faktisk gives dem på en uventet måde - hvor er den sande TRO, som de var så sikre på, at de havde i overflod?

Ser I ikke også, at tro, ikke sandhed

selvfølgelig bortset fra den Guddommelige Bevidstheds-indgriben

- har orkestreret hele den symfoniske sats, svaret på bønnen.

Denne indgriben er den eneste "virkelighed" i hele proceduren -

resten er tro og håb - mental gymnastik ved hjælp af tidligere erfaringer til at måle nutiden.

Jeres eneste SANDHED er Guddommelig Bevidsthed, som kun fører til vækst og perfektion - hvis I fuldt ud stoler på at den gøre det.

Hold pause her og læs og genlæs ovenstående afsnit, for hvad der foregår i jeres bevidsthed er stoffet i jeres oplevelser og liv.

Så spørg jer selv - OPFATTER - INDSER - FORSTÅR I egentlig Virkeligheden som værende kilden til al viden og skabelse - eller hylder I blot Guddommeligt Bevidsthed i ord og overfladisk mental anerkendelse men ikke i gerning?

Lever I helt og fuldt, minut for minut, i erkendelsen af,

at UNIVERSEL BEVIDSTHED er den eneste Virkelighed og Højeste Intelligens, der opererer inden for skabelsen?

Er I konsekvent afhængig af dens yderst effektive vejledning,

eller tror I, at I hellere vil leve af jeres egen endelige vilje og nogle gange forvirrede følelsesmæssige impulser?

Og hvis I får direkte vejledning til at følge en bestemt ledelse,

men stopper op for at tænke på, om vejledningen leder jer der, hvor I tror, I vil gå, er I helt overgivet til den Højeste Intelligente Autoritet - den Guddommelig Bevidsthed?

Er dette ikke en indikation på, at jeres ego stadig er i kontrol?

Selv disse BREVE, når de cirkuleres som påtænkt, vil komme til at være "overbevisninger", ikke den rene åndelige opfattelse af

"HVAD ER",

hvorfra disse ord er kommet.

Kun ved at meditere efter at have bedt om åndelig belysning  over disse ord, vil den åndelige "Virkelighed" bag ordene til sidst komme som en lysstråle ind i sindet.

Når dette sker, vil I VIDE, at I VED det.

De af jer, der har udviklet sig tilstrækkeligt til at leve i to dimensioner,

I, hvis sind kan bevæge sig ud over det menneskelige intellekts rige ind i den højere dimension af "Universel Virkelighed",

vil sandsynligvis møde mange mennesker i fremtiden, som vil afvise disse BREVE som fantasier, men lad jer ikke afskrække.
 

Side 6

 

Husk hvad jeg fortæller jer nu.

I er beboere i to dimensioner, og ingen må passere ud over dimensionen af ren intellekt, før forudsætningerne for åndelig oplysning er blevet opfyldt.

Disse er en sand åndelig opvågnen, der fører til dyb indsigt i egoets og selvets aktiviteter... Fulgt af anger ... anger ...... anger. Dette er den ENESTE VEJ.

For anger fører igen til afvisningen af den magnetisk-følelsesmæssige dimension af "afvisning-binding", som i sine mere ondartede former af mennesker beskrives som "synd".

Når en person trænger ind i den åndelige dimension og er gennemsyret af "LIV"-egenskaber,

begynder personen at indse og til sidst VIDE, at den menneskelige ego-drift for at "passe på sig selv" rent faktisk udelukker SJÆLEN fra den kontinuerlige tilstrømning af "GUDDOMMELIGT LIV" i sind, hjerte, krop, relationer og daglige oplevelser.

"At passe på sig selv" er en menneskelig, jordisk erfaring.

Total, oprigtig overgivelse af selvet til "FADER-LIV" fjerner blokeringen mellem den åndelige dimension og sjælen.

En person behøver ikke længere at "passe på sig selv".

Alt hvad GUDDOMMELIGT LIV er strømmer nu ind i individets krop, sind, hjerte, oplevelser og relationer.

En sådan person lever per "instinkt" og følger fornemmelser, som på lang sigt altid fungerer perfekt."

GUDDOMMELIGT LIV ER ALTID TIL RÅDIGHED,

når personen overgiver sin egenvilje og vender sig til DET for ethvert behov.

 

I må huske, at jeg henviser til det tidspunkt,

hvor I gennemtrænger intellektets menneskelige dimension

og bevæger jer ud over jeres afhængighed af "intellekt" og materielle midler til at få, hvad I vil have ud af livet.

Mange tror, at de har nået dette sted i åndelig udvikling, men bedrager sig selv.

Når en person forlader logikken - og ved ud over al tvivl, at vejledning er helt pålidelig til at opnå inspirerede mål, ændres jeres liv.

Goder strømmer ind i jeres oplevelse, når I fuldt ud forstår, at Guddommelig Bevidsthed er den usete Virkelighed - Kraften - i arbejde bag jeres livs ydre forekomster, der flytter "intelligent energikraft" for at manifestere jeres behov.

I behøver ikke at benægte ydre forekomster, hælde tankekraft på en situation, I søger at løse.

Alt hvad I skal gøre er at overgive selvvilje og VID at,

eftersom jeres begrænsede intellekt viger, går jeres Ubegrænsede Virkelighed ind for at ordne jeres liv på en helt ny måde, for at vænne jer fra alle jeres støtteformer fra fortiden og bringe en ny vision til jeres sind for en ny indsats og lede jer til nye aktivitetsområder.

Men når det sker, skal I være parat til at fuldstændig at "give slip".

I er nødt til at frigøre jeres greb om fortidens sikkerhedsforanstaltninger og vide, at endnu større sikkerhedsforanstaltninger af anden art afventer jer, når I følger jeres inspiration.

Da denne tilstand af åndelig/menneskelig eksistens og harmonisk velvære helt afhænger af en persons evne til at gøre sand kontakt med den Guddommelige Virkelighed,

er det afgørende at vende tilbage igen og igen til en dybdegående undersøgelse af selve den Guddommelige Virkelighed og den måde hvorpå ego-driften uophørligt arbejder i den menneskelige bevidsthed og blokerer for Guddommelig Livs anvisninger i sindet.

I øjeblikket lever I i en skyggefuld bebyrdet tilværelse i stedet for bevidst at leve inden for og indtræde i "Guddommelig Bevidsthed" og gør det muligt for DEN at gennemtrænge og bringe glæde til jeres tanker og livserfaringer.

 

Side 7

 

I forbliver låst inden for den mentale-emotionelle ramme af elektromagnetiske impulser,

indtil I sætter jeres viljestyrke til bevidst at opløse stoffet i jeres menneskeligt opfattede overbevisninger og kommer til at se klart, at jeres virkelighed er Guddommelig Bevidsthed - ikke jeres familie eller bankbog.

Når I opnår denne indsigt, vil I komme ind i LYSET - og LYSET vil forblive i jer.

På grund af ubehaget og tovtrækningen mellem den udviklende sjæl og det menneskelige ego (som kræver at "virke god" i stedet for at "VÆRE GOD" og alligevel ikke kan bære tanken om, at det altid må være ufuldkomment)

er der få mennesker, der får inspiration og overfører det til andre på dette tidspunkt, som vil tale om behovet for at gå gennem en periode med indre rensning.

Moderne mennesker er betinget til øjeblikkelig service, øjeblikkeligt lys, øjeblikkelig varme, færdiglavet mad, drikke, tøj og underholdning og er derfor ikke tiltrukket af en SANDHED, der involverer selvopofrelse, hårdt arbejde og total dedikation til målet.

Desuden tjener mange af disse lærere store penge på deres aktiviteter, og de skal præsentere en "Sandhed", der vil sælge!

Hvis jeres moderne lærere taler om en vej til opnåelse af de højeste dimensioner ved overførsel af personlig mental oplysning,

vil det stadig være nødvendigt at gennemgå den indre intense selvundersøgelse og rensning af binding-afvisning af "magnetiske emotioner"*.

Hvis I virkelig er på den opadgående vej til de højeste åndelige dimensioner, vil jeres vej blive kendetegnet ved øjeblikke med klar fremsynet selvransagelse og selverkendelse, som ofte følges af selvforagt.

Denne mørke og smertefulde følelse er den magnetiske emotions bagside.

Hvor egoet tidligere klyngede sig til dets essentielle vision om sig selv som værende den største og endnu større end andre, begynder det nu at se på den foruroligende kendsgerning, at det måske ikke kun er lidt - men meget ufuldkommen.

Enhver person, der når dette åndelige udviklingsniveau vil finde, at de nu går vejen vejen mod ægte ydmyghed.

Pas på, når I finder dette sker med jer.

I skubber nu fortidens fejlagtige overbevisninger om jer selv og jeres illusoriske selv væk.

Husk, at det er jeres "intention" eller ”motivation” eller "overbevisning"**, der giver jer skaberkraft til at gøre, hvad I ønsker at gøre.

Det øjeblik I med hele jeres hjerte ønsker at vende jeres normale tendens i jeres magnetisk-emotionelle mønstre, har I sat denne proces i gang.

Hvis I klart definerer de mål, I ønsker at opnå og altid holder visionen om dem i skrift eller tanker, vil I meget snart opdage, at de ønskede ændringer har fundet sted i jeres bevidsthed.

Når dette sker, vil I føle en lethed i ånden og vil have øjeblikke af ren glæde. I vil bevise, at SANDHEDEN af VÆREN bringer "fængslede hjerter" til den fuldkomne frihed i åndelig levevis.

Samtidig må I forstå, at jeres ego må (for at gøre det muligt for jer at overleve), få jer til at tro, at I er af værdi for jer selv og andre mennesker.

Enhver ydre alvorlig udfordring med hensyn til selvets værdi er yderst destruktiv.

En desperat frygt og indre sammenstyrtning af selvtilliden vil føre til overbevisningen om at I er uden værdi i verden og selvmord kan være den naturlige udgang.

Derfor må og skal jeres fremskridt være gradvise.

Ingen bør nogensinde forvente, at mennesker ændres fuldstændigt ved hjælp af råd eller tider med inspiration.

Vækst kan kun ske meget gradvist - en indsigt ad gangen.

 

*  emotioner: sindsbevægelser, (engelsk: emotions).

**eng. overbevisning, eng. conviction

   NB oversætter ligeledes belief med overbevisning for at skelne fra faith, tro

 

Side 8

 

En sand åndelig indsigt vil bibringe en persons sind en helt ny opfattelse, som vil gøre det muligt for denne at begynde at nærme sig visse relaterede omstændigheder i livet anderledes.

Denne indsigt må styre personens handlinger, indtil den er blevet absorberet helt ind i bevidstheden for evigt og bliver en del af sjælens udvikling.

For eksempel kan en mand have den ide, at han vil få succes i livet, hvis han håndhæver sin vilje aggressivt over for dem, der kommer inden for hans virkefelt.

Han tror, han bliver bedre hørt, hvis han råber.

Så kan han måske vågne op til, at ingen kan lide ham og han undgås af medarbejdere og venner.

Han bliver måske mere aggressiv, fordi han nu føler sig ydmyget, eller hvis han er en udviklende sjæl, vil han stille spørgsmålstegn ved, hvad han kan gøre ved sin isolation.

Det øjeblik, hvor GUDDOMMELIGT LIV siver ind i hans bevidstheds-PSYKE og får ham til at indse, at han selv undgår folk, der råber, vil han få glimt af inspiration.

Han vil indse, at han for at være glad og succesfuld skal behandle andre, som han selv kan lide at blive behandlet.

I kunne måske hævde, at denne opfattelse ikke nødvendigvis er inspireret, men er født af sund fornuft, at han selv var ansvarlig for at nå frem til denne erkendelse.

Sådan er det dog ikke.

Ego-tanker dikteres udelukkende af "binding-afvisnings"-impulserne.

Enhver ny visdom kommer fra "KÆRLIG INTELLIGENS".

Dette kan være det sidste inspirerede glimt af indsigt, han nogensinde vil have*,

men hvis han virkelig er på en åndelig vej og søger de højeste dimensioner af opnåelse, vil han gradvist opfatte, at denne første overvinden af egoet ikke er nok.

Han vil begynde at se andre egoistiske adfærdsmønstre, som han ikke tidligere har haft mistanke om.

Han vil definere et yderligere mål lige uden for rækkevidde i det øjeblik, men meget snart vil han med bøn og meditation også nå det mål.

På denne måde vil hans vibrationelle bevidsthedsfrekvenser blive hævet og han vil gradvist bevæge sig mod "Bevidsthedens Himmelske Rige" - "Himmeriget"*.

Alternativt kan en kvinde kun føle sig sikker, når hun ikke forstyrrer den nuværende status quo.

Hun er bange for at tale ud, når hun behandles med manglende respekt.

En sådan føjelig person, selv om det er mere behageligt at tage tilflugt i stilhed, vil også lide under en dybtliggende forbitrelse, fordi mennesker ikke respekterer hendes passive personlighed.

Disse mennesker vender sig normalt mod religionen for trøst og beroligelse og på grund af manglende forståelse af eksistensloven vil hun sandsynligvis forblive statisk i sin usynlighed indtil slutningen af hendes tid på jorden.

På grund af mine ord, der er nedskrevet i evangelierne: "Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden", har kirken forkyndt, at sagtmodighed skal prises.

Derfor føler hun måske, at hendes "sagtmodighed" er vejen til LYSET.

Men hvis den sagtmodige lille dame skulle finde SANDHEDEN om hendes "væren" og skulle finde den rigtige måde at komme i kontakt med "Universel Bevidsthed", vil hun til sidst blive fortalt indeni og tydeligt, at hun åndeligt er lige med alle andre.

Hun vil blive inspireret til at udtrykke sig selv. Hun vil få styrken til at tale "sin sandhed" på en mere sikker og attraktiv måde.

Mennesker vil begynde at respektere denne nye person og hun vil manifestere den indre åndelige udvikling opnået under sine tidspunkter tilbragt i meditation.

 * I dette liv

** Himmeriget, eng. Kingdom of Heaven


 

Side 9

 

Husk, I er ikke på jorden for at "behage Gud", som jeres kirke måske fortæller jer.

I er på jorden for at udtrykke ''Gud'' og til at få tættere og tættere kontakt med Universel Bevidsthed, indtil I bliver fri for den magnetiske-emotionelle binding.

Jeg må gøre det klart, at mine ord er blevet forkert oversat i evangeliet.

Jeg sagde:

"Salige er de med fredfyldte hjerter, for de vil arve jorden".

Hvis I betragter verden, vil I se, at de lande med "fredfyldte hjerter" trives og lever i harmoni med deres naboer.

Hvor der er omvæltninger og folkemord, er denne turbulens den direkte manifestation af indbyggernes bevidsthed.

En sådan bevidsthed ødelægger et land og avler fattigdom og sygdom.

Nogle gange kan et land som Tibet, der forguder sin egen isolation og åndelige ritualer og overbevisninger, være ved at blive kvalt under vægten af dets egne menneskelige/åndelige skabelser.

Indbyggerne er nødt til at blive tvunget ud i den turbulente verden, så de kan sætte deres tro på prøve.

De bringer også "hvad der er ægte i deres tænkning" til andre, der er belastet med magnetisk-emotionelle reaktioner på livet.

De har i mindre skala været midlerne til at lindre smerten i det moderne samfund.

Mens I er på denne rejse mod

LYSET, de himmelske riger af "Guddommelig Bevidsthed"

vil I utvivlsomt opleve klippefyldte og rystende oplevelser, indtil I opnår jeres sande mål.

I vil opleve tider med vidunderlig glæde og tidspunkter, hvor jeres hjerte er tungt og jeres følelser trækker først den ene og så den anden vej, fordi I føler, at der er en uigennemtrængelig barriere mellem jer selv og Guddommelig Bevidsthed.

I har måske hørt om disse mørke tider med indre smerte, når en person ikke længere ved, hvad denne skal gøre, eller hvor denne skal hen.

Så pludselig, når denne åndelige isolation ikke længere er tålelig og den rejsende har overgivet sit indre selv fuldstændigt, oplyser Lyset sindet og personen vil se en vidunderlig dybere sandhed om tilværelsen og vil tydeligere se sin KILDE til VÆREN.

Denne vil blive fyldt af glæde fordi "Gud har talt".

Ja, "GUDDOMMELIGT LIV" har gennemtrængt bevidstheden og dermed løftet denne sikkert langs vejen, der fører til opnåelsen af De Himmelske Rigers højeste åndelige bevidsthed - Himmeriget.

Derfor er vejen fremad ved hjælp af sådanne øjeblikke af dybe åbenbaringer.

De bør skattes og huskes ellers vil alt selvets gravearbejde gå tabt og den søgende vil hele tiden blive skubbet tilbage til hvor denne startede sin søgen.

Troen må altid være stærk.

At vakle nytte intet.

Når jeg nedstiger til jeres planer eller "bevidsthedsdimensioner", har jeg set seriøst anlagte søgere af Sandhed, som i nogle få timer er opløftede og i glæde fortæller mennesker om deres oplevelse og så lidt senere tvivle om, hvad de var så sikre på, at de tidligere havde modtaget.

Dette bremser den åndelige udviklingsproces. Disse tider med tvivl bør ihærdigt modstås og overvindes ved meditation og bøn.

For hvad er TVIVL, andet end en undergravning af det, I har vidst og troet på!

TVIVL er en negativ skabelses-bevidsthedskraft rettet mod selve oplevelsen af "GUDDOMMELIGT LIV", som opløftede jeres ånd !

 
 

Side 10

 

 I skaber i jer selv en lille krig mellem jeres oplevelse af Guddommelig Bevidsthed og jeres menneskelige blindhed.

I vil sandsynligvis ødelægge erindringen om dette guddommelige øjeblik og slette alle former for åndelig opløftning og udvikling, som det medførte i jeres bevidsthed.

Denne konflikt vil efterlade jer forvirrede og modløse og I vil sikkert aldrig erkende, at helt alene og uden hjælp - har I bragt denne negative forvandling over jer selv!

Mennesker på den åndelige vej gør ofte sådan mod sig selv og og lægger dermed hindringer i vejen for deres åndelige udvikling uden at stoppe op og stille spørgsmålstegn ved, hvad ret de har til at falde tilbage til denne selv-overbærende opførsel.

Mennesker bruger deres intellekt hæmningsløst og spolerer deres liv og andre menneskers liv med deres tanker og ord opstået af deres ego-drift.

For det er kun jeres tanke-liv og følelsesmæssige omvæltninger, der ender i skænderier og vold - ikke jeres ansigter, krop, hænder og ben, medmindre skænderierne ender i fysisk mishandling.

Men selv kropslig konflikt har sin oprindelse i egoets frustration i sind og følelser og overføres til lemmerne for at give afløb for den ukontrollable vrede.

På denne måde begynder ægteskaber - og venskaber - i gensidig glæde og ender til sidst i elendighed og gensidig afvisning - fordi mennesker finder det umuligt at kanalisere deres ego-drift ind i livs og kærligheds-bevarende former for selvudfoldelse.

Forældre og børn udtrykker gensidig kærlighed indtil teenageårene og så gør hadet indtog på scenen og forbitrer forholdet, når børn gør oprør mod autoriteterne og forældre reagerer med selvretfærdig udskældning.

Igen er der ikke brug for en sådan konflikt.

Forældre bør indse, at hver generation kæmper for at finde fodfeste i den voksne verden og gøre ting mere nyskabende end deres forældre?

Hvordan kan unge trives, hvis de er lænket i ungdommelig trældom?

Når børn bliver unge voksne, er det "voksetid" for forældre, som nu skal forberede sig til næste fase af deres liv -

den mere inspirerede brug af deres latente talenter og derefter alderdom, accept af deres tidligere dumheder og fejltagelser

og endelig en fredelig overgang til det evige Lys.

Hvorfor skændes? Hvorfor kæmpe?

Mennesker, der styres fuldstændigt af ego'et, fyrer og hamrer løs for deres "rettigheder".

Åndeligt modne mennesker løser problemer ved at diskutere dem empatisk*.

Hvad betyder dette i menneskelige termer?

Det betyder - at lytte til den anden person med den talte eller tavse erkendelse af, at den måde, den anden person følte/føler i en bestemt situation er lige så gyldig og værdig til respekt som var/er dine følelser.

Når I overrumples af en alvorlig konfrontation, hvor ingen af jer er villige til at give jer,

gå da for jer selv og tag jer tid til at indse, at det I er engageret i, er en "bevidstheds-magtkamp".

Kampen er ikke pålagt jer blot som et resultat af, hvad der faktisk blev gjort og sagt under en ophedet situation - det der virkelig fandt sted var resultatet af, hvad I begge er - i bevidsthed.

Dette involverer jeres baggrunde.

Konflikten udspringer fra selve personligheden, typen af egodrift, som en person besidder, de grundlæggende opfattelser af rigtigt og forkert, de normale holdninger hver har over for andre mennesker og livet generelt.

Derfor, skal I, når I har konflikt eller konfrontation, fortælle jeres opponent, at I tager en time-out for at stilne jeres sind så I bedre kan lytte.

Derefter - vær meget vis.

Kald på Guddommelig Bevidsthed for en indgriben af Kærlig Bevidsthed i situationen.

 

*empatisk: med indfølelse

 

Side 11

 

Forsøg at indse - og visualiser - at I begge står i

Lyset af Guddommelig Bevidsthed,

lige i sjæls-oprindelse, lige i skæbne - lige virkelige, lige menneskelige, lige unikke.

Indtil I helt kan fordybe jer i denne erkendelse - denne sindstilstand - er I endnu ikke klar til at stå i det Guddommelige Lys for kærligt at udrede jeres konflikt og sårede følelser.

Gå tilbage til din modstander og foreslå, at I bør mødes og hver have fem eller ti fulde minutter, hvor I stille og roligt og klart skal forklare jeres synspunkt, jeres opfattelse af hvad der faktisk blev sagt - hvad striden virkelig drejede sig om, hvordan følelser blev såret, hvordan sagen burde løses.

Vælg at lade den anden tale først og overgiv igen situationen til Guddommelig Bevidsthed.

Hvis der forekommer mange bitre beskyldninger, så prøv at dæmpe dit eget ego og forbliv fuldstændigt stille og rolig.

Dette vil være en stor hjælp for den anden part, da denne vil føle, at han/hun bliver hørt.

Det vil fjerne følelsen af frustration.

Rationelt indse, at du hjælper din modstander, men pust jer ikke selv op for at være overlegen!

Gør dit bedste for at se, hvor meget af det der bliver sagt, er sandt om dig selv -

hvad det end kan være, hvis det er gyldigt, bid stoltheden i dig og accepter det.

Vær glad og glæd dig -

for i det øjeblik har du fået et øjeblik med indsigt i din egen menneskelige bevidsthed, hvilket giver dig mulighed for at slippe af med en facet af ego-driften.

Hver gang du er i stand til at slippe af med en smule ego-drift, giver du din sjæl mere "ånderum" og plads til mere aktiv kontrol af din personlighed.

Du stiger også i vibrationelle bevidsthedsfrekvenser og føler dig en grad lettere inden i.

På den måde udvikles du psykologisk - og åndeligt.

Lyt til den anden persons følelser.

Forsøg at være tilbageholdende med dine egne og vær empatisk over for den andens følelser.

Føl "hans" smerte, "hans" indignation, hans "bekymringer".

Læg dine egne følelser til side - og føl hans*.

Spørg dig selv - Hvis nogen havde sagt til eller gjort ved dig, hvad du har sagt eller gjort den anden, hvordan ville du føle det?

Hvis du kan sætte dit ego tilstrækkeligt til side til at være i stand til at overveje dette, så er du på vej til at overvinde den slags ego-drift, der sætter "selv" over alle andre hensyn og ikke kan se noget andet synspunkt.

Før du taler,

vent i tavshed, indtil din sparringspartners ti minutter helt er gået -

selvom det betyder, at han er færdig før tiden.

Forbliv begge tavse nogen tid.

Bekræft så venligt som du er i stand til, at du har hørt, hvad han har sagt og du kan forstå, hvorfor han er vred.

I det øjeblik af selvkontrol indse, at du har fået en smule kontrol over dig selv og I har taget det første skridt til at hele situationen.

På den anden side - hvis du ikke virkelig har forstået, hvad han har fortalt dig, så blokerer du mentalt for noget, han siger, som du ikke vil høre eller modtage.

Derfor er dit ego igen i kontrol.

Styr det og bed ham om at forklare yderligere - og igen gør dit bedste for at sætte dig selv i hans sted.

Føl hans smerte. Forstå hans vrede.

Når du har taget mod den anden person i din forståelse og anerkendt det, vil hans ego-forsvar begynde at mindskes, du vil se ham begynde at slappe af.

Begge vil føle jer bedre til pas.


*"hans": "hans/hendes" eller "dennes"

 

Side 12

 

Når du har gjort dette, stille, langsomt, omhyggeligt - så giver du et lige så klart billede af den måde, du følte under de foreliggende omstændigheder.

Brug ikke nedsættende ord, når du taler til din modstander og dermed bringe ham ud af ligevægt.

Husk at:

du stræber på at kontrollere dit ego som en forløber for ubetinget

kærlighed.

Du arbejder for at opnå fred og forståelse mellem jer - ikke point.

Dit svar bør ikke føre til yderligere konflikt, fordi du har brugt ord, der

sandsynligvis yderligere vil ophidse ham.

Hvis det gør - så har dit ego vundet runden mod dig.

Din psyke har tabt.

Hvis I begge lever i de åndelige frekvenser af bevidsthed, vil din modstander efterfølgende give dig det samme svar med at lytte, tænke og anerkende din position, som du gav ham,

men hvis han lever helt i de jordiske bevidsthedsfrekvenser, så kan du støde på vanskeligheder.

Han kan føle, at du forsøger at score point ved at være "hellig", "overlegen" eller "større" på en eller anden måde.

Berolig ham; fortæl ham det er smertefuldt at have konflikt mellem jer.

Du forsøger kun en metode til at sikre, at I begge får en retfærdig høring fra den anden og opnår en virkelig gensidig tilgivende forsoning i stedet for en overfladisk, når der er ondt i følelser, der overlades til at fæste sig i sindet, hjertet og kroppen.

I bør hver især give den anden ret til med blide ord være uenig med - og give gyldige grunde til uenigheden.

Find styrken i dig selv til at erkende, at du som menneske ikke altid kan have ret, da du som alle andre er født med en kontrollerende ego-drift, der tvinger dig til at forsvare positionen som "over-hund".

Husk, at mens du tror at du selv er "over-hund", så tror han selv det samme.

Menneskeligt set mener han, at han selv er mindst på lige fod med dig selv, hvis ikke over.

Uanset hvad hans ego får dig til at tænke om dine meninger og ideer.

Når du kan bringe Guddommelig Bevidsthed ind i din menneskelige bevidstheds arena, har I -

med medfølende accept og kærlighed -

bogstaveligt talt modtaget den menneskelige virkelighed af hinanden i jer selv,

har opløst negativiteten mellem jer og hævet frekvenserne af jeres bevidsthedsvibrationer. så I føler jer lettere og mere levende.

Da dette efterlader jer i perfekt fred, ikke længere i konflikt, er dette yderst vigtigt for jeres velbefindende.

Hvis I derimod nægter at lytte, at være empatiske og med kærlig tilgivelse, acceptere en anden persons "sandhed",

skaber afvisningen en følelsesmæssig "magnetisk afvisnings" energi, som binder sig til og genforstærker andre rester af afvisnings-energikraft inden for bevidsthedens- elektromagnetiske felter i hele jeres system.

"Afvisnings-magnetisme" mindsker "bindingsmagnetismen" mellem celler og dårligt helbred følger.

Dette faktum i tilværelsen er grundlaget for al psykosomatisk medicin.

Mennesker, der konstant bebrejder og dømmer andre og helt lukker af over for egen andel i konflikten, oplever i sidste ende et slags radikalt sammenbrud i deres fysiske eller følelsesmæssige struktur.

Er de i stand til at overvåge og arbejde med denne tendens

til at udøve kontrol, dømme andre og frikende sig selv for skyld

og til sidst kan give deres "sjæl" fuldt herredømme over personligheden,

vil nedbruddet, af hvad art det end er, i sidste ende ophøre fuldstændigt.

 Hvis man i en konflikt med en anden giver tid, rum og forståelse, men kun støder på stædig modstand i form af en fortsat bitterhed, så handler det om et forblindet ego og det eneste du skal gøre er at le, indrømme dit nederlag og gå din vej.


 

Side 13

 

Forudsat at du går derfra med tilgivelse og forståelse for deres kontrollerende ego, har du måske indrømmet dit nederlag, men du sejrede over dig selv og afholdt dig fra at indføre negative vibrationer i dit bevidsthedsfelt.

Det allerværste, du kan gøre for at forværre en uoverensstemmelse, er at fortælle en person, at "de burde ikke føle på en bestemt måde" eller "de mener ikke, hvad de siger".

Disse to ord er en grov overtrædelse af værdigheden og respekten for den anden og du har afvist den anden persons "menneskelige virkelighed".

Du kan spørge en person: "Mener du virkelig, hvad du siger?"

Hvis svaret er "ja", så skal det accepteres, og diskussionen skal fortsætte fra det punkt.

Ignorer aldrig, hvad en anden person forsøger at fortælle dig, fordi du ikke ønsker at indrømme, hvad der bliver sagt.

Dette er fejhed og giver point til dit ego.

Vær modig og lyt - med begge ører åbne for at modtage sandheden bag ordene.

Du skal acceptere en persons "virkelighed" - uanset om du er enig med den eller ej, selv hvis en facet chokerer dig eller giver ubehag.

Husk, du kender ikke de fulde omstændigheder, hvorfra den menneskelige bevidsthed er vokset til sin nuværende form.

Hvis du dømmer, kritiserer, fordømmer på nogen måde, har du rejst en barriere mellem dig selv og den person, der ikke vil blive fjernet, uanset hvor meget du måske vil overse alt negativt i ham og blive venner i fremtiden.

Ubevidst vil det, som du afviser i ham, forblive i din bevidsthed som grundlag for fremtidige uoverensstemmelser, som vil opbygge og til sidst opveje kærligheden.

Ufrivilligt vil du i fremtiden sige ting, der afspejler din underliggende hemmelige mistro eller forargelse.

I stedet for at acceptere hans svagheder med kærlighed og hjælpe ham med at håndtere og overvinde dem, vil du få ham til at være på vagt over for dig og han vil aldrig fuldt ud stole på dig.

Dit ego og hans ego vil have haft en hemmelig krig, som ingen af jer bevidst vil være opmærksomme på.

Kærligheden kan vendes til had.

Husk - dit liv er en TILSTAND AF BEVIDSTHED, hvor tanker og følelser er deponeret som i en sikkerhedsboks.

Lad accept og omsorg være det stål, som kassen er lavet af.

Når du har et møde med nogen, som du er tiltrukket af, om kun i venskab og du opdager, at der er elementer i hans fortid, der strider mod dine principper - har du mulighed for:

at forblive i kontakt med ham, fuldt ud acceptere hans fortid og muligvis i fremtidige situationer, påpege denne egenskab logisk og kærligt og hjælpe ham med at gro,

eller hvis dette er umuligt,

straks fjerne dig selv fra situationen, indtil du kan se hans problemer ud fra et kærligt accepterende princip, inspireret af Guddommelig Bevidsthed og du finder ham modtagelig for dine principper.

Du må aldrig anklage en person for at handle ud fra en ego-impuls.

Alle mennesker er ego-drevne i større eller mindre grad.

Tag aldrig et standpunkt, der vil ydmyge en anden!

Da jeg var på jorden, opfordrede jeg menneskene til at tilgive og afstå fra at dømme, kritisere og fordømme.

Kirken har fejlfortolket dette som at mene, at I skal "behage" Gud ved at elske andre og afholde jer fra de negative følelser.

 

Side 14


 

Det er overhovedet ikke det, jeg mente.

Der er ingen "Gud", der skal være "tilfreds" med jeres opførsel.

I er herre over jeres skæbne, idet I altid "høster det I sår".

Alle de foregående sider har været rettet mod at give jer detaljer om, hvordan I undgår at så ukrudt i jeres urtehave, hvordan I forbliver sunde, glade og fremgangsrige.


 

Der vil komme et tidspunkt i jeres åndelige udvikling, hvor I vil forstå hvilken enorm gave, I har i jeres hoved -

gaven til kreativ intelligent tænkning

og I vil også blive opmærksomme på det enorme ansvar, I bærer over for, hvordan I bruger det.


 

Der er vidunderlige mennesker i jeres verden, der har brugt deres sind på en sådan måde, at de får indsigt og vækst fra de daglige udfordringer i deres liv.

Trin for trin, ved at sondere, analysere, gå videre til nye synspunkter, højere forståelse, danner de nye idealer for sig selv.

De adopterer disse idealer som retningslinjer for deres fremtidige adfærd.

På denne måde er de i stand til at rense deres tanker, ord, handlinger for at omdefinere deres adfærdsmønstre i verden og at deltage i relationer.

Disse er "selvhjulpne" mennesker -

men sjældent finder I, at de ikke også har udtrukket styrke, indsigt, inspiration, følelsesmæssig stabilitet fra den højere kilde

  • Guddommelig Bevidsthed eller deres opfattelse af, hvad de kan kalde "Gud".

  •  

Da jeg var på jorden, fortalte jeg menneskene en historie - lignelsen om de "Ti Talenter".

Jeg sagde, at en herre med stor rigdom skulle til udlandet i et stykke tid, og han efterlod hver af sine tre tjenere en sum penge.

Til den ene gav han ti talenter, til en anden - fem - og den sidste gav han en talent.

Da han vendte tilbage, spurgte han hver tjener, hvad de havde brugt pengene til.

En sagde, at han havde fordoblet mesterens investering

og den anden sagde, at han havde genvundet halvdelen

og den sidste sagde, at han ikke havde brugt sin af frygt for ikke at miste det, han havde fået.

Herren komplimenterede de to første tjenere med deres effektivitet og opfindsomhed, men han var vred på tjeneren, som overhovedet ikke havde forsøgt at bruge den ene talent, der var efterladt i hans varetægt.


 

Hver eneste af jer i verden har jeres egen mængde af "talent" til at arbejde med.

Hvis I på eget initiativ har svært ved at finde den bedste måde at udnytte jeres personlige talent og ressourcer,

træk da på Guddommelig Bevidsthed gennem meditation

og lidt efter lidt vil ideerne helt sikkert komme og disse vil være nøjagtigt tilpasset jeres egen personlighed.


 

Samtidig overvej, hvordan I har brugt jeres talenter gennem hele livet.

Har I været helt optaget af at skabe lykke og glæde for jer selv - eller har I også viet tid til at løfte eller forbedre andres liv?


 

Det er en frygtelig ting at have fået talenter over gennemsnittet og afslutte jeres liv med at have ødslet dem bort i en selvtilfredsstillende livsstil.


 

Uanset hvilke lektioner I har undladt at lære, uanset hvilken vækst I har undgået, uanset hvilken udvikling i åndelighed, I bevidst har undgået -

er bjerge, I har skabt for jer selv, der skal bestiges i næste liv.

De vil være hindringer på jeres vej og skal håndteres - åndeligt - eller gentages igen i et senere liv.

 

Det er ikke nødvendigt at blive noget stort i verden, opnå fremgang eller rigdom eller berømmelse.

 

Side 15

 

I kan bruge jeres talenter som forældre og søge det bedste middel til at blive succesfuld i jeres arbejde med at fremme jeres børns trivsel.

Hvilken højere kaldelse findes der end at være en "god kærlig forælder",

især hvis I som jeres rollemodel tager den Guddommelige Fader-Moderbevidsthed,

der er fuldstændigt rettet mod vækst, ernæring for sind og krop, heling af sind og krop, regenerering af sind og krop, beskyttelse i enhver form og opfyldelse af ethvert behov for sind, følelser, krop - inden for et system af Lov og Orden og Ubetinget Kærlighed.

Kan I som forældre - leve op til Bevidstheden af jeres Værens Guddommelige Kilde?


 

Nogle af de mennesker, der har gjort størst brug af deres talenter, har været tjenestefolk - de, der har set efter andres børn med hengivenhed og kærlighed, rengjort huset med samvittighedsfuld opmærksomhed på detaljer og derved skabt et fredfyldt og omsorgsfuldt miljø for arbejdsgiveren med kærlighed og nænsomhed.

Disse er de store sjæle, de der har skabt veje for sig selv, der fører direkte ind i Himmeriget.

Alternativt er der mennesker, der har brugt deres talenter med det formål at ødelægge andre for at fodre deres forfængelighed og den kolde tomhed i deres eget hjerte.

I sidste ende har brugen af deres sind ledt til deres egen ødelæggelse.

Tænk på de mennesker i historien og i den nuværende tid, som har hjernevasket andre til oprør.

De er blevet diktatorer.

Tænk derefter på den sandsynlige ende for sådanne diktatorer.

Sådanne mennesker har misbrugt de privilegier, der er skænket af tankekraften* og de betaler i sidste ende prisen,

men ikke før de har ødelagt tusindvis af liv uden god grund,

for der kunne aldrig være en "god" grund til at gøre lande til krigshærgede ørkener og ødelægge en velstående økonomi.

Tænk på familier, hvor følelsesmæssigt og mentalt misbrug er udbredt.

Dette er en afskyelig brug af tankekraft*.

Det vender tilbage til misbrugeren på mange måder -

dårligt helbred, sygdom, afhængighed, depression og tab af selvværd.

Brug dog ikke jeres hjerner, intellekt, indsigt, viden, uddannelse som en platform, hvorfra I kritiserer, dømmer eller fordømmer andre, der ikke når op til jeres egne standarder for effektivitet eller godhed i ethvert område af jeres liv.

Samtidig - da at kritisere, dømme og fordømme, er lige så naturlig som at trække vejret for det menneskelige ego,

 forsøg ikke at benægte jeres erkendelser af, hvad der kan forbedres.

At gøre det er at benægte virkeligheden i den evolutionære proces.

Formålet med tilværelsen er at opleve - og forbedre jeres oplevelser!

Døm derfor ikke eller fordøm eller afvis de mangler, I observerer i andre,

men tag straks jeres opfattelser til Guddommeligt Bevidsthed og bed uafbrudt om en Guddommelig Opløsning af Problemet.

Hold fast i erkendelsen af, at hvor som helst Guddommelig Bevidsthed trækkes ind i et problem, er slutresultatet altid Vækst og Udvikling for alle berørte.

Prøv altid at huske på, at I er på jorden for at bringe Guddommelig Bevidsthed ned i jeres daglige liv, relationer og omstændigheder.

I er der for at bruge jeres tanker til dette særlige formål.

Da jeg sagde, at jeg er kommet for at hjælpe jer med at finde et "Liv i større overflod", mente jeg,

at jeg er kommet for at hjælpe jer med at arbejde jer gennem jeres magnetiske-følelsesmæssige binding og finde og skabe sand kontakt med GUDDOMMELIGT LIV - kilden til jeres væren.

Ud af denne kontakt kommer øget LIV, der langt overstiger det "fysiske liv", som I udtrækker fra jeres mad alene.

Ud af denne kontakt kommer åndelig ledelse, beskyttelse og en Guddommeligt Inspireret Vej.

 

*tankekraft: eng. mind power


 

Side 16

 

I kunne kalde dette "Kristusbevidstheds Vejen".

Når I har opfattet en dybere sandhed, der tidligere var skjult for jeres bevidsthed, må I acceptere og glæde jer over, at Guddommelig Bevidsthed er trængt ind i jeres menneskelige bevidsthed og talt inden i jeres sind.

Giv oprigtig tak og skat denne gave og ær den.

Tag den aldrig for givet, ellers vil I blokere yderligere indtrængen af KÆRLIG INTELLIGENS.

I vil undre jer over, hvorfor I føler jer så alene igen.

Mennesker taler om at blive transformeret af den "indre Ånd".

Terminologien om en "indre Ånd" er ikke forkert.

Jeg er gået langt for at forsøge at fjerne jeres tanker om gammel terminologi, som måske har en unøjagtig betydning for jer.

Samtidig vil jeg have jer til at forstå, at når I har forstået det, jeg virkelig mener, (for jeg har været så groft misfortolket i fortiden, at jeg ikke vil have at dette sker igen), må I ikke være bundet af den terminologi.

Så længe I ved, hvad den indre Ånd virkelig er -

"GUDOMMELIGT LIVS BEVIDSTHED",

der virker ud fra

UENDELIG UNIVERSEL BEVIDSTHED

og intet har at gøre med "de dødes ånder",

kan I bruge den terminologi, der giver bedst mening for jer,

forudsat at det er den betydning, der er givet jer i disse Breve.


For at vende tilbage til min oprindelige erklæring i begyndelsen af dette nye afsnit.

Det siges ofte, at folk kan "forvandles af Åndens Kraft".

En sådan transformation er ikke mulig.

Der er intet "virkeligt" i jeres menneskelige selv, der kan forvandles.

Jeres sjæl* er trukket fra "GUDOMMELIGT LIVS BEVIDSTHED"og er derfor perfekt.

Jeres menneskelige "personlighed" er flygtig og består kun af magnetiske følelsesmæssige "binding-afvisning" impulser.

Som følge deraf må

Guddommeligt Liv gradvist imprægnere mere og mere af jeres bevidsthed for at få jer til at fjerne disse grove impulser for at åbenbare den åndelige Virkelighed.

Måske kan jeg bedst forklare dette for jer ved at bruge en lignelse.

En pige af stor skønhed blev holdt skjult inden for tunge grå slør og et grimt ansigt blev malet på det.

Således blev sandheden om hendes væsen holdt hemmelig og få vovede sig nær hende på grund af hendes utiltrækkende udseende.

Hun voksede op og indså, at årsagen til hendes ensomhed og elendighed, tab af bevægelsesfrihed og dårligt helbred skyldtes slørene.

Men hun var så vant til dem, at hun følte, at hun ikke ville overleve uden dem.

Hun var dog heldig nok til at møde en "oplyst mentor" fra et andet land og blev i sidste ende overtalt til at kassere blot ét slør.

Efter megen søgen efter den indre styrke til at gøre det, bad hun sin "mentor" om at hjælpe hende.

Han løftede hendes hænder og sammen kastede de sløret, som det grimme ansigt var blevet malet på, og hun følte sig meget bedre til pas efter at have sluppet af med det.

Hun begyndte at føle glæde.

Efter et stykke tid var hun ivrig efter at slippe af med et andet slør og igen kom hendes "mentor" til hende og hjalp med at fjerne det.

Og således fortsatte det. Jo mere hun fjernede, des lettere blev hun og hun skimtede gradvist naturens virkelighed omkring sig,

hun kunne se træerne tydeligt og fuglene på grenene og lyttede fortryllet til deres smukke sange.

Hun så skønheden i andre menneskers ansigter, og begyndte at mærke kærlighedens strøm i sit hjerte.

 Livet blev nu en virkelig Guddommelig gave, der blev værdsat.

Dagligt takkede hun sin "mentor" for at hjælpe hende til at blive et så lykkeligt menneske.

 

*sjæl: Læs efter s. 28

 

  


 

Side 17

 

Endelig kom tiden, da hun ikke længere kunne udholde det sidste slør omkring sig.

Hun vidste, at det lukkede af for endnu kraftigere lys, skønhed, harmoni og kærlig kontakt med andre smukke mennesker.

Selv om hun ikke vidste, hvordan hun ville klare sig uden det, trak hun sig ind i stilheden med sin mentor og bad om at få det sidste slør fjernet.

Dette var en tid med smerte, da sløret syntes at være en del af hendes væsen.

Men hun bad og bad og i et øjeblik med strålende Lys blev sløret brændt af hende.

Den form, der blev tilbage, var hendes Virkelighed - og hun kom ind i fuldkommen indre frihed.

Men hendes individualiserede Virkelighed måtte nu finde en måde at fungere på i omgivelserne; dette var uventet svært.

Fordi hendes opfattelse af Virkeligheden omkring og inden i hende selv nu var så klare og transcendente, var grundlaget for hendes kommunikation med andre mennesker radikalt ændret.

Hun levede ikke længere i fred i det sociale og erhvervsmæssige miljø og hun kunne heller ikke forblive medlem af sit lokalsamfund.

Mennesker så på hende og sagde:

"Åh, det er den du er og du bærer ikke noget slør, hvor forfærdeligt.

Vi finder dig meget mærkelig - og desuden en smule sindsyg".

De vendte hende ryggen.

 

Hvad tror I hun gjorde? Længtes hun efter at vende tilbage til den tid, da hun bar tunge slør som andre?

Nej, hun havde fundet sådan fred, glæde og opfyldelse af behov, at hun forlod sin hjemegn og trak sig tilbage og sluttede sig til andre sjæle, der ville genkende hendes sande identitet og reagere på det med kærlighed og glæde.

Fortæl mig, var hendes slør, hendes personlighed, forvandlet?

Nej, ved hjælp af hendes "mentor" fjernede hun sine egne slør, da hun blev overbevist af hendes "mentor"

(GUDOMMELIGT LIV-BEVIDSTHED)

om, at det var det rigtige at gøre.

Da hun fjernede de forskellige lag af slør, kom hun nærmere og tættere på et intimt kendskab til Virkelighed-Sjæl skjult af hendes slør (personligheden).

I kan nok nu forstå, at den menneskelige "personlighed" er som et mentalt-emotionelt spindelvæv, undertiden snavsede slør af masseinteraktioner mellem det magnetisk "tiltrækkende/bindende" og det magnetisk "afvisende/ afledende".

Åndeligt udviklede mennesker kan se denne snavsede "sløring", der overskygger huden på folk, hvis sprog er groft og hvis tanker udelukkende er centreret omkring jordiske egoaktiviteter.

Eftersom et individ efterlader niveauer af jordiske tanker og reaktioner, begynder huden at blive klarere og et lys skinner i øjnene.

Mens "jord-personligheden" umærkeligt dør væk, bliver kroppen mere "åndeliggjort".

Dette er meget tydeligt for mennesker, der har det åndelige syns gave.

Vær ikke bange for fremtidig tilbagetrækning fra den jordiske tankegang.

I vil give afkald på det lidt efter lidt med uendelig lettelse.

Jeres sande mål i livet bliver stadig mere klart og jeres vilje til at nå det vil vokse sig stærkere og stærkere.

 

I kan hævde, at I ikke ofte er mentalt eller følelsesmæssigt involveret i magnetisk emotionelle tanker og følelser.

Men når I undersøger jeres spontane tanker, vil I opdage, at I er fuldstændig domineret af magnetiske "tiltrækkende/bindende" og magnetisk "afvisning/aversion" tanker hele dagen lang!

Jeres sind opretholder en uophørlig plapren løs af

kommentarer og domme, kritik, ønsker, ikke ønsker,

reaktionelle følelser, der grænser til vrede eller afvisning,

længsler efter bestemte ting

og frygt for at længslerne ikke vil blive opfyldt,

stræben efter succes og irritation

eller vrede over de, der står i vejen for den succes.

 

Side 18

 

Når egoet er i kontrol, gør den ,der beder det derfor med tro og længsel.

Straks efter bønnen, når man møder nogen, bliver det trauma, der lige er taget til "Gud" for at blive behandlet på den rigtige måde, sørgeligt luftet for at opnå menneskelig sympati, men -

bevidsthedsformen og -styrken frigivet under bønnen, denne "beden, tro og længsel",

er nu annulleret af selvmedlidenheden.

 

Sindet er som regel en sump, et hængedynd af modstridende ideer.

Under stress kan en person stræbe efter at fokusere på en livgivende bekræftelse eller opfattelse, men som en legesyg hvalp, der kaster en papirsæk fyldt med luft, bliver tanken snart fejet ud af sindet og den stressende tænkning, som personen forsøgte at undgå, har igen taget fat.

Og sådan fortsætter det i sindet frem og tilbage, indtil personen længes efter at undslippe konflikten.

 

Jeres indre samtale vil nok foregå noget i retning af dette:

"Jeg gider ikke stå op. Jeg gider ikke have morgenmad.

Jeg gider ikke lave sandwich, jeg gider ikke gå på arbejde,

jeg gider ikke mødes i dag, jeg gider ikke ordne vasketøj,

jeg gider ikke gøre det og det".

Og sådan fortsætter tiraden med "afvisning af livet" af grundigt utilfredse mennesker dagen lang.

Men i stedet for mentalt at klage, kan dialogen være noget i retning af

"Jeg FØLER ikke at ...

"Alle disse følelser kommer fra ego-driften, der afviser sådanne aktiviteter, da de opfattes som kedelige, ubehagelige eller en byrde.

 

Alternativt kan I vågne op og sige eller føle

"Det er lørdag, jeg må skynde mig at klæde mig på og komme i byen, der er ting, jeg vil købe.

Jeg må have nogen af de jordbær, inden de er udsolgte.

Jeg må komme ind til udsalget for at finde nogle gode tilbud.

Jeg må tale sødt til min mand for at han giver mig nogle penge.

Jeg håber, jeg ser Patrick, når jeg går til hans kontor.

Jeg vil have at den nye chef, vil kunne lide mig, så jeg vil arbejde ekstra hårdt, og jeg vil se attraktiv ud for ham.

Jeg håber, min mand køber den nye bil.

Jeg er sikker på, at jeg finder en parkeringsplads, hvis jeg forbliver positiv.

Jeg håber jeg får en bonus".

Alle disse foregående ideer kommer fra ego-binding impulserne. "Jeg vil have".

I kan også sammensætte flere "binding" og "afvisning" følelser:

"Jeg håber, at mine børn går tidligt seng, så jeg kan slappe af.

Jeg hader, når de råber efter vand og vil have, at jeg læser for dem, når jeg er så træt.

Men jeg burde være en god mor og tilbringe lidt tid med dem.''

"Jeg håber at jeg kan'' "Jeg burde'' "god mod" ''tilbringe tid" er alle forbundet med den magnetiske afvisning-binding.

Disse er de ting, I "ønsker" for jer selv.

Disse tanker stammer også fra frygt - frygt for at blive bedt om at gøre mere, end I føler, I kan gøre i øjeblikket.

Frygt for at svigte som mor.

Frygt er en direkte impuls oplevet fra egoet, som kræver, at I lever op til at være acceptable for jer selv og andre mennesker og alligevel er I meget opmærksomme på, at det gør I ikke!

Med udviklingen af civilisationen er de magnetiske binding-afvisning impulser blevet så komplicerede og sammenvævede, at de er vanskelige at differentiere og skelne.

"Jeg hader det", "råbe efter vand", "vil have mig til at læse", "Jeg er så træt"

er alle magnetiske afvisnings-aversion følelser

og da det kræver mere energi at afvise og skubbe væk end at acceptere og binde sammen, vil konflikten inden i jer ende med at få jer til at føle jer endnu mere udslidte og trætte

og endda føle jer skyldige, men ude af stand til at finde styrken til at gøre, hvad I virkelig dybt nede, ville gøre:

"Bruge mere tid sammen med jeres børn, læs for dem og være mor for dem".

 

Side 19

 

 Dette ville give jer en følelse af tilfredshed og velvære, for på et endnu dybere niveau ved I, at I ville opleve og udtrykke kærlighed - mens alle "ønsker" og "ikke ønsker" er en belægning, der gemmer følelsen af kærlighed.

Når I er tunet ind på jeres dybeste nicher af væren og oplever og udtrykker "kærlighed" - er I virkelig i fred med jer selv og er lykkelige.

Bemærk samtidig, at i denne indre monolog, der hele tiden foregår i omsorgsfulde mødre, er det lille indtryk af:

 "Jeg burde tilbringe lidt tid med dem" et indblik trukket direkte fra "GUDOMMELIGT LIV-BEVIDSTHED",

men I vil nok tro det er jeres samvittighed, der fortælle jer, hvad I burde gøre.

 

Måske begynder I at se, at jeres sind og følelser er som en krigsarena med ideer i konflikt, der følger hinanden så hurtigt, at I er fuldstændig uvidende om, hvad I gør mod jer selv.

Jeres sind er som en vippe.

Jeres overbevisninger, meninger, reaktioner, ændrer sig i overensstemmelse med eventuelle ændringer, I finder i jeres forhold og omgivelser -

en vippe af at kunne lide og ikke lide, vrede og venskab, besiddertrang og afvisning.

Alt dette røre opstår ud fra en overfladisk forståelse af alt, hvad der virkelig foregår under overfladen i jeres omgivelser.

I er som både, der sejler på havet.

I kan se himlen, men I har ikke noget indtryk af al den vækst, bevægelse og livsaktivitet, der foregår under jeres køl.

Dette betyder, at I måske tror, at I forholder jer til nogen på en ægte måde,

men under overfladen og bag deres behagelige ydre,

kan jeres ven føle sig ensom i jeres nærvær og længes efter at blive forstået og talt til på et niveau, der er mere følsomt og empatisk mere tilpasset dennes behov såvel som jeres.

 

Tag følgende eksempel.

Umiddelbart ser det ud til at være fuldstændig harmløst både for jer selv og andre mennesker, men en analyse viser jer, at det er alt andet end uskadeligt.

"Jeg håber, at den galsindede kvinde er væk fra arbejdet i dag."

For det første har I for at kunne give en sådan udtalelse i jeres skjulte bevidsthed, evalueret hendes adfærd og fordømt hende for de problemer, hun forårsager p,g,a. sin arrigskab.

I har hængt en etiket om hendes hals - "arrig kvinde".

I har skabt en bevidsthedsenergi-kraft med hendes navn på.

Det vil ikke gøre hende noget godt.

I "ønsker" magnetisk (ikke åndeligt), at hun skulle være fraværende fra arbejde for at gøre livet mere behageligt for jer.

Med ovennævnte udtalelse afslører I, at I er fuldstændig i "egoets" greb, da I ikke holdt pause for at spekulere på, om hun havde et "karakter- personligheds" -problem, en skjult sygdom, eller et økonomisk problem, der forårsagede at hun var kortluntet.

 Håbet om, at hun vil være fraværende er af natur en form for forbandelse.

Hvis jeres tænkning var tilstrækkeligt passioneret og kraftfuld, ville hun formentlig opsamle den negative bevidstheds-energikraft og pludselig føle sig for dårlig til at gå på arbejde!


Det samme princip er involveret i udviklingen af følelsesmæssig spænding, som leder ind i nervøse sammenbrud.

I begyndelsen af følelsesmæssig spænding begynder sindet og følelserne at race af sted med magnetiske-følelsesmæssige "afvisnings-afværgnings-aversions"-følelser.

Personen engagerer sig uafbrudt i tanker som:

"Jeg kan ikke klare mig",

hvilket er en afvisning og direkte benægtelse af enhver eksisterende energi, som personen har til rådighed for at håndtere krisen.

"Jeg kan ikke klare det" benægter også personlig styrke.

"Jeg hader det, der sker med mig."

"Jeg hader den person, der gør det her mod mig."

"Jeg hader at skulle ændre min livsstil".

"Jeg hader, jeg benægter, jeg afviser, jeg protesterer, jeg modsætter mig det, jeg fortjener ikke".

En særlig ondartet bevidsthedsform (tanker) "Jeg skal give igen" er en blanding af magnetisk- binding-afvisning.

I virkeligheden er "bevidstheden" af en sådan sætning:

 

Side 20

 

"Jeg hader ham og hvad han har gjort så meget, at jeg skal give ham en lærestreg. Jeg vil gøre mod ham præcis, hvad han har gjort mod mig. Han skal få det betalt!".

Dette er ren hævn.

Hævn er en boomerang, som magnetisk vender tilbage, og giver tænkeren en eller anden lidelse igen.

Hvis han er på vej mod Kristus Bevidsthed, vil den også lære afsenderen en tiltrængt lektion.

Alle disse tidligere tanker og følelser, herunder den morderiske vrede, bringer nervøse - selv fysiske - sammenbrud.

Der er måske nogle mennesker, der læser disse breve, der vil huske min konfrontation med figentræet nær Betania.

Jeg var sulten og kiggede tåbeligt nok efter figner, selv om det var uden for sæsonen.

Da jeg ikke fandt nogen, sagde jeg til træet:

"Må ingen nogensinde spise af din frugt igen."

Og træet visnede til dets rødder og var dødt den følgende dag, meget til Peters forbløffelse.

Dette var på en tid, hvor jeg som Jesus var grundigt uansvarlig i brugen af min "sindskraft" og forårsagede skade, som jeg angrede. (Jeg forklarede de sande grunde til denne hændelse fuldt ud i Brev 3.)

Men da jeg talte til mine disciple, brugte jeg det også som et eksempel og advarsel om den magt, der udøves af sindet over alt levende.

Lad det være sagt, at jeg på den dag piskede og drev pengelånerne ud af templet og nedgjorde de skriftlærde og farisæerne hårdt.

Alle disse aktiviteter var magnetiske-følelsesmæssige binding-afstødning impulser.

Bevidst forseglede jeg min kommende død ved korsfæstelse.

Jeg vidste nøjagtigt, hvad jeg gjorde, for min tid på jorden nærmede sig sin afslutning og for at sige sandheden, så var jeg ivrig efter at forlade jeres verden.

Når mennesker først betræder den åndelige vej og søger en 'Højere Magt', læres mange af "selvhjælps"-lærere

at engagere sig i magnetiske-følelsesmæssige bindende tanker,

selv om sådanne lærere ikke har nogen anelse om, at deres instruktioner tjener til at styrke egoets magt.

 

Den åndelige aspirant lærer:

"Hvis jeg mediterer, vil "Gud" eller "Min underbevidstheds Kraft" hjælpe mig med at opnå alle mine behov",

"Jeg vil visualisere det hus, jeg vil have og jeg ved, jeg vil få det ".

"Jeg vil købe det tøj, jeg har brug for og tror på, at jeg på en eller anden måde vil finde penge til afdragene".

De koncentrerer sig om at have tro og få det, de har brug for eller vil have.

I begyndelsen af deres forandring i bevidstheden og udøvelsen af deres tro, føler de virkelig, at de opnår goder.

De ønskede genstande kommer ind i deres liv, de finder døre åbnes og de opnår succes.

Dette fænomen afslører, at de materielle planer i deres bevidsthed bliver mere åndeliggjorte og som følge heraf er der forbedringer i dem.

Livet er mindre hårdt.

Men jeres liv er bestemt til at udtrykke alle niveauer af jeres bevidsthed - sind, følelser, krop.

Når I har mestret bevidsthedens fysiske rige, er jeres næste eventyr i åndelighed i jeres følelsers rige.

Derfor blæser vindene pludseligt midt i jeres overflod og regnen falder på jeres tidligere stabile følelsesmæssige bevidsthed og skaber mangfoldige elendigheder af enhver art.

Disse kan være i form af tab af familie, sundhed eller ejendele, pludselige tilbageslag af mange slags i mange områder af jeres liv.

Det er på disse tidspunkt, at så mange mister deres tidligere tro.

"Positiv tænkning virker ikke!" Slår de fast.

 


 

Side 21

 

Nej, positiv tænkning alene virker ikke.

Det gør jeres "underbevidstheds kraft" heller ikke, da det kun er en facet af hele jeres åndelige/menneskelige væsen.

Når jeres følelser er i omvæltning, bliver I kaldt til at undersøge hele jeres bevidsthed, jeres overbevisninger, jeres følelser over for jer selv og andre, jeres tro på en åndelig dimension - selv meningen med døden og jeres liv derefter i en højere dimension.

Dette er en yderst smertefuld tid i menneskers liv.

Alle er underlagt denne tid med omvæltninger i en eller anden form.

Det kan være en tid med enorm indre vækst og en bevægelse mod lykke eller en igangværende tid med bitterhed og vrede.

Dette er tiden til helt og fuldt at vågne op og indse, at udfaldet af oplevelserne er helt op til jer - ikke skæbnen - men jer selv - enten ved at arbejde alene, eller dedikeret og konsekvent sammen med Guddommelig Bevidsthed og ankommer til sidst til lyksalighedens højdepunkt.

Det er også på dette tidspunkt, at en person udfordres til at bruge sindet konstruktivt og nå frem til de højeste indsigter og idealer til at beherske følelserne.

Forskellen mellem reaktiv tanke - der stammer fra impulsive ego-reaktioner på ubehagelige situationer - og kreativ, intelligent, eftertænksomhed, bliver tydelig.

Når dette foregår - og indsigt indføres i den daglig praksis - er selvmesterskab nær.

 

Kun de lærere,

der kan lede jer gennem alle niveauer af selvrealisering, anger, opvågnen, ændre mentale/følelsesmæssige mønstre, i stadig opadgående højere åndelige vibrationsfrekvenser, indtil I når sand "Guds-erkendelse",

- er Sandhedens Lærere - og kan virkelig lede jer ind i Himmeriget.


Hvis det første udviklingsniveau, der søgte materielle tilfredsstillelser gennem positiv tænkning, var helt tilfredsstillende for søgere og bragte dem alt, hvad de håbede på, ville hele verden nu være omdannet til troen på "positiv tænkning".

Dette er imidlertid udgangspunktet for den tidligere hvilende sjæls åndelige rejse og må ikke afvises eller kritiseres.

Psyken vågner op til, at der ud over den jordiske dimension er en åndelig dimension kaldet "Gud", en "person der sidder deroppe" eller en "universel kraft", som svarer på bønner.

Husk, at vi taler om "bevidsthed".

Psyken bliver opmærksom på, at der er mere i livet end det daglige slid og slæb og ønsker at opleve "hvad end det er" p.g.a. mangler i et eller andet område af tilværelsen - sundhed, økonomiske midler, lykke, kærlighed osv. får "den" til at søge hjælp.

Her har vi den samme magnetiske-følelsesmæssige binding i arbejde.

"Jeg vil have".

 

Eftersom den opvågnende psyke bliver en observatør af, hvad der foregår i tankerne og følelserne, vil den gennem sin filtrerede kontakt med "LIV-BEVIDSTHED" begynde at "se" nogle af de magnetiske-følelsesmæssige "binding-afvisning"-aktiviteter, den er engageret i.

Til sidst vil den være tilstrækkeligt oplyst til at vende sig fra de "besiddende-afvisning" følelser og vil bede om hjælp til at overvinde dem.

Det er sædvanligvis på dette tidspunkt, at denne sjæls rette Lærer kommer ind i dens liv.

Hvis sjælen har rejst livets vej adskillige gange, så vil det være en Lærer, der har udviklet sig tilstrækkeligt til at lede den søgende sjæl ud af ego-driftens kæder og bindinger frem og ind i Lyset.

Husk, i jeres tilgang til andre, at vær varsomme med deres "egoer".

Det er deres eneste middel til intern overlevelse, indtil de har opnået et virkeligt og varigt indblik i Guddommelig Bevidsthed og de også opfatter, at de inden i har en kilde - som transcenderer dem selv - til styrke, kraft og inspiration.


 

Side 22

 

I må også indse, at idet I bliver underlagt individuel livsform og mental-følelsesmæssig aktivitet, er I underlagt eksistensens love.

I er blevet givet individualitet og identitet og uendeligt potentiale til at opnå Kristus Bevidsthed, og der er en pris at betale for disse.

I måske mange livstider (indtil I er uddannet i denne sjældne viden om "selvet"), vil I opleve de omskiftelige og mangfoldige kompleksiteter af liv og relationer.

I mange liv i fortiden kan I have gjort uhyrlige ting, som andre anser for at være "personificeret synd", men disse magnetiske personlighedserfaringer har bidraget til at bringe jer til, hvor I er i dag i åndelig erkendelse.

Derfor bør I være i stand til at acceptere, at der ikke er nogen "synd" mod en "Gud" og der er ingen "synd" mod andre.

"Ego'et" kan kun have total kontrol og gøre forkastelige ting, fordi "sjælen" stadig sover inden i den magnetiske personligheds tunge spindelvævsbinding.

Hvor dette er tilfældet, er der ingen mulighed for at overbevise en sådan person om, at han har forurettet andre.

Der er ingen indre oplysning af Lys for at vise ham en bedre måde at leve på.

DET er helt blokeret af den ego-magnetiske bevidsthed.

Men den smerte, som en sådan person oplever

(da alt hvad han gør mod andre, vender tilbage i fuldt mål og mere),

vil i sidste ende få ham til at stille spørgsmål om tilværelsen

og stille spørgsmål er midlet, ved hvilket man kan modtage svar fra GUDDOMMELIGT LIV.

 

Jeg begyndte dette afsnit med at sige, at mennesker tror, at de kan forvandles af "Ånd".

Nu forstår I hvorfor jeg sagde "der er intet der skal forvandles".

Der er intet "virkeligt" eller "evigt" i personligheden.

Der er et stort behov for at fjerne den for at afsløre det Guddommelige indeni.

I Palæstina kaldte jeg denne proces for"selvets død", som har vist sig at være en skræmmende udtalelse.

På grund af dette er mange mennesker blevet afskrækket fra at gå videre ad vejen, der fører til de højeste åndelige dimensioner.

Og ja, det sidste skridt i afskalningsprocessen kan faktisk lignes ved en død.

En person mister en væsentlig del af sit menneskelige / jordiske selv, mens denne gennemgår det, men den lettelse og den indre fred, der opleves, når kampen endelig er forbi, kan ikke beskrives.

Glæde fylder hjertet.

Der er sand sikkerhed, hvile og ro i sindets stilhed. Endelig er kampen for personlig kontrol ovre.

Personen bliver en "mester". Der følger en tid med åndelig hvile og rekreation.

Dette bliver senere efterfulgt af at træde ind en ny dimension af "væren".

Intet på den menneskelige scene, har længere nogen "betydning".

Mennesker kritiserer dig?

Tidligere ville den magnetiske personlighed have fået jer til at føle jer vrede på grund af jeres usikkerhed, jeres behov for at virke perfekt over for alle for at vinde deres anerkendelse.

Hvis I ikke er anerkendt, hævdede egoet, hvordan vil I overleve? Hvordan ville jeres liv være?

Når egoets stemme er død, er der ikke behov for at søge sikkerhed, for I er SIKRE!

I ved,

at I bliver holdt i live, forsørges, næres, beskyttes, heles af

"GUDOMMELIGT-LIV BEVIDSTHED",

uanset hvad andre måske tænker om jer.
 

Jeres glæde, lykke, personlig tilfredsstillelse og tilfredshed er alle inden i jer.

Faktisk behøver I slet ikke noget andet.

Bortset fra, at I er en del af alt andet, og når Lyset fylder jer

har I et drivende behov for at give alle andre alt, hvad "GUDOMMELIGT LIV-BEVIDSTHED" hælder i jer hvert øjeblik på dagen,

mens I holder jer i konstant kontakt med denne skønne dimension inden i jer.

I afviser ikke længere andres personlighed, alle er acceptable for jer.

Alle har brug for kærlighed og nu har I masser at give af.

Det er ikke længere en kamp at "elske ubetinget". Det kommer spontant.

 

Side 23

 

Hvilke fejl I end måtte have tilbage,

hvilke fejl i end gør i jeres indstillinger til andre, som følge af efterladte rester af "ego'et",

bliver disse afsløret for jer,

men I viger ikke bort fra selv-forståelse, men omfavner den snarere med kærlighed og taknemmelighed.

I opdager, at anerkendelse og accept af de negative menneskelige reaktioner i jer selv er både sunde og helende.

I accepterer med glæde og tager ansvar uanset hvilke fejl I end laver.

Når I så har opdaget den "kærlige vej", slipper I dem.

I vil opleve indre fred ved at vide, at I har lært noget værdifuldt, som vil være jer en god hjælp, når I næste gang bliver udfordret af jordiske oplevelser.

Tiden for dyb anger er forbi, da det nu har gjort sit arbejde for at frigøre jer fra magnetiske følelsesmæssige reaktioner på livet, der tidligere bragte jer lidelse.

I er nu trådt ind i hvad jeg betegnede "Himmeriget"*, da jeg var på jorden.

I vil opdage, at alle jeres behov opfyldes, og I vil VIDE, at fremtidige behov også vil blive opfyldt næsten spontant.

Denne viden holder jer i konstant berøring med "GUDDOMMELIGT LIV" og giver jer en enorm følelse af sikkerhed.

Med ro og fred i sindet kommer glæde og lykke og en ny følelse af ungdommeligt velvære.

Mindre, kroniske eller endda dødelige sygdomme vil forsvinde og I vil igen indgå i en ny fase af tilværelsen**

 

Hver gang I lærer en lektie, lader I noget af den menneskelige dimension bag jer og bevæger jer frem og ind i en højere frekvens af åndelig bevidsthed.
 

Jeg er i færd med at beskrive de belønninger, som venter jer, når I har kæmpet og taklet den magnetisk følelsesmæssige bundethed af "tiltrækning/binding-afvisning/aversion".

Det er disse, som i første omgang giver jer individualitet, men som bliver til bånd for sjælen og hvorfra I skal bryde jer fri for at komme ud af trædemøllen.

Denne trædemølle spænder over jeres nuværende menneskelige liv i stadig bevægelse og stadig giver den jer oplevelser, som I ikke nyder.

Når I endelig i ånden er i stand til at transcendere jeres magnetisk følelsesmæssige reaktioner i livet, vil trædemøllen begynde at gå langsommere og så vil I pludselig opdage, at I næsten står stille og I vil begynde at opleve livets smukke kvaliteter, som jeg har beskrevet herover.

Om jeg blot kunne fjerne denne byrde pålagt af jeres jordiske menneskelighed.

Jeg kender jeres lidelse, jeres tider med fortvivlelse, jeres sorg i den ensomme nat, jeres timer med mental og følelsesmæssig uro.

Når jeg nedstiger til jeres bevidsthedsfrekvenser for at sende mine budskaber og forstå, hvad der skal siges til jer, bliver jeg opmærksom på jeres jordiske forhold og disse ord er mit svar på jeres mest presserende behov for lindring og heling.

Tvivl ikke på, at disse ord er fra mig. Lad dem være jer en trøst og VID, at når I studerer disse ord, vil de med tiden bringe jer dyb oplysning i jeres sjæl, som vil medføre de med længsel ventede forandringer i jeres liv og i jer selv.

 

HVORDAN DU MEDITERER

Når du mediterer, skal du indtage den stilling, der er mest behagelig for dig.

Du behøver ikke at gå ind i fysiske kropsvridninger.

Hvil og slap af. Fortæl dig selv, at du skal slappe af og frigive alle dine lemmer, herunder dit hoved, nakke og ansigt i en tilstand af fuldstændig slaphed.

Jeg må indskærpe over for dig, at meditation bør - efterhånden - være lige så enkelt for dig som at falde i søvn.

Formålet med meditation er at sætte hele din bevidsthed i stand til at bevæge sig ud over grænserne for intellekt og fornuft.

(Der er lærere, der vil fortælle dig at "forestille dig" ....

hvad du end får at vide, at du skal forestille dig, kan du være sikker på, at du ikke bliver hjulpet til at gå andre steder end dine egne tankeprocessers nye fantasifulde riger.)***

Det denne meditationsmetode vil medføre, vil være en lettelse fra tanker og stress, som dine ego-tryk skaber for dig.

I din forestillingsverden kan egoet være - eller måske ikke være - slumrende.

 

*"Himmeriget", Kingdom of Heaven egtl. Himlens Kongerige.

**tilværelsen, engelsk: existence, eksistens, tilværelse.

***Læs evt. i den forb. også Brev 9 s. 15

 

 

Side 24

 

Forbered dig før du begynder at meditere, ved fuldt ud at indse, at du er ved at skabe kontakt til "GUDDOMMELIG BEVIDSTHED" både inden for og transcenderende din bevidsthed - derfor er DEN også derude og omkring dig.

Visualiser præcis, hvad det betyder.

Husk, at det du TÆNKER på, er det, du tuner ind på.

Dine tanker er "søgelys", der skaber kontakt med det, du søger.

Husk at hver "tanke" har sin egen frekvens af vibrationer i bevidstheden.

Vær overbevist om det, vid det, for det er sandt.

Jo mere åndelig tanken er, desto højere frekvenser af vibrationer.

"Bevidsthedsformer" udtrykt i ord er ikke synlige, men er "specifikke enheder af væren".

De har bevidsthedens liv i sig.

De er magnetiserede til lignende "bevidsthedsformer". Lige tiltrækker lige.

Tænk "hund" og visualiser, hvad du mener og dine tanker er tunet ind på hundearten.

Tænk "UNIVERSEL BEVIDSTHED" eller "GUDDOMMELIGT LIV" med forståelse for hvad du mener -

og dine tanker vil blive rettet mod

"UNIVERSEL BEVIDSTHED" - GUDDOMMELIGT LIV.
 

Hvis du fuldt ud har forstået alt, hvad jeg prøver at fortælle dig, vil du vide, at din meditation når sit mål.

Vid dette og du vil finde din tro styrket.

Din tro forbliver svag, fordi du kun håber eller trænger til eller magnetisk "ønsker" at tune ind på LIV-BEVIDSTHED, fordi du håber, at du vil opnå nogen gavn af øvelsen.

Kan du ikke se, hvor "jordisk" en sådan tilgang til:

DET SOM GAV DIG "VÆREN" er?

Er det ærbødigt?

Passer det til en person, der søger sand kontakt og forventer at få det?

Selvom

UENDELIG UNIVERSEL BEVIDSTHED

ikke er den mytiske "Gud" I det høje som afbildet i Det Gamle Testamente,

er det

den Uendelige Kraftfulde Virkelighed overalt tilstede,

der manifesterer Dets eget design, intelligent, evolutionær, kærlig omsorg

for alt Det har bragt ind i væren.

Dette er hvad du må indse, at du i sidste ende vil nærme dig, mens du stadig er på jorden, når du når de højeste dimensioner, efter at dine magnetiske følelser er blevet opløst, ikke kun fra dit sind, men også din underbevidsthed og solar plexus.

Først og fremmest vil du komme i kontakt med FADER-MODER-GUDOMMELIGT LIV, som altid er aktiv i hele dit system og universet.

Husk Det er i ekvilibrium* inden for den uendelige universelle dimension og aktiv inden i verden.

"Faderaktivitet" sætter målene.

"Moderkærlighed" styrer, hvorledes planerne vil blive udviklet for at fremme det højeste gode af det, der bliver tilpasset, helet eller beskyttet.


*ekvilibrium, nærmest "i balance".


 

Side 25

 

(Utallige mennesker vil sige, at ovenstående udsagn blot er fantasi. De kan håne som de lyster.)

De, der formår at komme i kontakt med

"Fader-Moder-Liv-Bevidsthed"

et andet navn for

GUDDOMMELIG-LIV-BEVIDSTHED,

men som betegner dets dobbelte kvaliteter - vil bekræfte, at ovenstående er en nøjagtig beskrivelse af den åndelige udvikling, der følger en sådan kontakt.)

For at vende tilbage til din meditation.

Før du forsøger at gå ind i den meditative tilstand, skal du først huske den efterfølgende bøn, så ordene bliver dine egne.

Når du er blevet helt afslappet, begynder du din meditation med denne bøn:

Sig den langsomt og visualiser betydningen af hvert ord for at gøre det muligt for dig at træde ind i bevidstheden af ordet og gøre det muligt for ordets energi-bevidsthed at træde ind i dit dybeste selv.

Som du siger denne bøn, bør dine øjne være lukkede og dit blik hævet mod din pande.


 

FADER-MODER-LIV, du er mit liv, min stadige støtte, min helse, min beskyttelse, min fuldkomne opfyldelse af ethvert behov og min højeste inspiration.

Jeg beder dig om at afsløre den sande Realitet af Dig Selv for mig.

Jeg ved, det er din VILJE, at jeg skal være fuldt oplyst, så jeg bedre kan modtage bevidsthed om din tilstedeværelse i og omkring mig.

Jeg tror og ved, at dette er muligt.

Jeg tror, at du beskytter og opretholder mig inden for fuldkommen KÆRLIGHED.

Jeg ved, at mit endelige formål er at UDTRYKKE DIG.

Når jeg taler til dig, ved jeg, at du er helt modtagelig for mig, for du er UNIVERSEL KÆRLIG INTELLIGENS, som så vidunderligt har designet denne verden og bragt den ind i synlig form.

Jeg ved, at når jeg beder DIG om at tale til mig,

sender jeg et bevidstheds-søgelys ind i Din Guddommelige Bevidsthed

og når jeg lytter,

vil DU trænge ind i min menneskelige bevidsthed og komme stadigt nærmere til mit mere og mere modtagelige sind og hjerte.

Jeg overgiver mig selv og mit liv til din omsorg.


 

(Hver gang du siger og visualiserer denne bøn, skaber du en åndelig bevidsthedsform, der bliver stærkere og stadig mere forhøjet i vibrationer, eftersom bønnens sande mening fordybes i dit sind og hjerte og dine erkendelser højnes.)


 

Efter bønnen, skal du slappe stadigt mere af og lade dit sind tømmes så meget som muligt.

Hvis tanker trænger ind, gentag forsigtigt "Guddommeligt Liv" eller "Fader-Moder-Liv" for dig selv og stiln igen dit sind.

Efter mange måneder med oprigtig meditation kan du komme til at føle, at din krop pludselig spjætter, som hos en person, der falder i søvn og så pludselig vågner op.

Hvis dette sker, vær taknemlig, da din bevidsthed trænger igennem barriererne i dine tidligere skabte bevidsthedskræfter, der indkapsler din sjæl.

Når du føler dig selv træde ind i en anden dyb tilstand af bevidsthed, så dyb, at du knapt ånder, vid da, at du begynder at nå dine mål.

I slutningen af din meditation sig da tak ned glæde og taknemmelighed.

Husk, at intet du kan tænke, sige eller gøre, kan på nogen måde reducere alt, hvad "Fader-moder-liv-bevidsthed" er.

Enhver tvivl vil dog danne en barriere mellem dig og Fader-moder-liv.

 

Side 26

 

Jeg ønsker at advare dig:

Når du forsøger at stilne dit sind og tanker, kan du måske føle dig dårligt til pas, føle fysisk ubehag og endog uro.

Dette skyldes at du til at begynde med, vil møde din egen "bevidstheds" sorte mur og det kan være ekstremt foruroligende - ja endog smertefuldt.

Velsign oplevelsen og bed "Fader-liv" om at trænge ind i din bevidsthed næste gang du lytter.

Rejs dig derefter og læg oplevelsen bag dig.

Når du oplever, at du endelig træder ind i stilheden,

hvil dig da blot roligt, vel vidende, at du nu er trådt ind i, hvad man kan kalde det "allerhelligste",

fordi du endelig opnår kontakt med "Fader-Moder-Livet" inden i dig.

Det vil tage tid for denne høje åndelige oplevelse af Stilhed at blive en daglig rutine.

Husk, at du har en livstid af ego-bagage at kassere og opløse.

Uanset hvad du føler eller er opmærksom på under din meditation, forvent at mærke en forskel i dit liv, når du går ud af den.

Husk, at forventning er en "bevidsthedsform" og som du "forventer", åbner du vejen for det, som du "forventer" bliver magnetiseret i din oplevelse, uanset hvad det måtte være, hvad det end er, du behøver eller beskæftiger jer med.

Hvis du ikke føler en ny lethed i ånden, trods dine oprigtige forventninger, benægt ikke forandringer eller tvivl på muligheden for dem.

Husk, at din bevidsthed er elektromagnetisk, af samme stof som din fysiske krop, og det er grundlaget for alle oplevelser i dit liv.

Fortsæt med at forvente -

som du gør det, opbygger du kraften, energien i dine "forventninger

- bevidsthedsformer", som vil trække manifestationen af alt, hvad du forventer, til sig.

"Fader-moder-liv-bevidsthed" kan kun magnetiseres i din individuelle bevidsthed ved tro, oprigtige forventninger og viljen til at åbne dig op for udrensningen af dine magnetiske-følelsesmæssige "binding-afvisning-impulser".

Hvor mange af jer går i øjeblikket ind i meditationen på denne måde og kommer ud og FORVENTER ændringer?

Hvor mange er ikke nedslåede, når de har følt en vis forandring og så ingenting i kortere tid?

Husk på, at jeg fortalte dig, at I er underkastede rytmer af "høj" og "lav".

Når du er i dine "lave", er strømmen af Guddommeligt Liv i dit system faldet og vibrations-frekvenserne i din bevidsthed falder også.

Derfor er kontakt med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed" i disse tider, i starten af din søgen, næsten umulig.

I de første dage, hvor du søger Sandhed, er du under din meditation meget i kontakt med din underbevidsthed og du vil opdage, at der er en irriterende genopblussen af alle de gamle negative tanker og erindringer, som du havde troet du havde overvundet.

Når du træder ind i dine "højder", vil du finde en genopblussen af dit åndelige selv og vil glæde dig over dette.

Dine meditationer vil være mere positive og produktive af kontakten med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed".

Hvis du vil have modet til at fortsætte og udøve selvdisciplin i de "lave" tider såvel som de gode, vil du i sidste ende finde, at "lave" bliver mindre "lave" og enhver tidligere depression vil blive løftet.

Husk, at hvert tilfælde med "bønlig bevidsthed" bringer dig tættere på dine mål, selv om du måske forbliver helt uvidende om dette.

Ikke desto mindre sker der noget, der til sidst vil gavne dig - tro på det.

Da jeg var på jorden, sagde jeg:


 

Jeg er kommet for at give jer FRIHED

Jeg er kommet for at bringe jer "LIV I OVERFLOD"!


 

Side 27

 

Hemmeligheden bag jeres

træthed, udmattelse, inkonsekvens, ustabilitet, frygt, fortvivlelse, depression

ligger i jeres magnetiske-følelsesmæssige "binding-afvisning"-reaktioner på livet og de underbevidste mønstre, som somme tider tager over og projekterer jer ind i situationer, I aldrig havde ønsket at skabe.

På grund af disse "naturlige individualitets-impulser" er I bestemt ikke frie.

I er under kontrol af den magnetiske-følelsesmæssige binding både i jeres bevidste og ubevidste sind.

I lever i Egoets greb, som har givet jer individualitet og bundet jer i bånd af følelsesmæssige reaktioner på livet.

Men tiden kommer for den oprigtige og passionerede søgende, personen, som med glæde følger Kristusbevidsthedens vej - KRISTUSVEJEN -

Når denne "mediterer og gennemtrænger de magnetiske-følelsesmæssige områder i hjernen for at modtage oplysning, som er prentet ind i de allerøverste områder af hjernen under kraniet.

Nye celler bliver prentet med ny viden.

Dette er en løbende proces, og I vil sandsynligvis føle, at denne "åbning" finder sted i jeres hjerne.

I begynder nu at operere mere og mere inden for det overbevidste sind, som er i stadig større kontakt med "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed"

indtil den tid kommer, hvor I ikke længere kan bære "ego'ets" tanker og følelser, der dominerer jeres normale dagsbevidsthed og I dør den totale selv-overgivelses død.

Når dette sker, vil "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed" fylde jer med en vision, der udelukker alt andet.

I vil træde ind i de "bevidsthedsfrekvenser" af, hvad jeg, da jeg var på jorden kaldte, "Himmeriget"*.

Denne fase vil blive præget af en gradvis tilbagetrækning fra det liv, som i førte før.

Jeres tankeliv vil blive mere og mere renset og I vil finde, at I selv reagerer på situationer, begivenheder og mennesker på en mindre lidenskabelig måde.

Mens I måske er mindre følelsesmæssigt varme eller kolde end før, vil I nu være i de første bølgelængder af, hvad I betegner "ubetinget kærlighed" og vil gøre alt ud fra synspunktet om at fremme det højeste gode for alle, hvilket betyder:

for deres vækst, ernæring, heling, beskyttelse, opfyldelse af deres legitime behov inden for et system af lov og orden.

I vil elske dybere end nogensinde før, men der vil ikke være nogen af de menneskelige følelser, der kan forårsage så mange fejltagelser i kommunikation og handling.

Når I har opnået sand indre viden, vil I være i stand til at overskride den følelsesmæssige bagage.

I vil være i stand til at meditere og trække på "Fader-Moder-Liv" og I vil føle ny energi strømme ind i jeres system, som vil give jer ny opdrift.

I vil le, være mere legesyge, find lykke i de små ting, elske verden, føler stor taknemmelighed for enhver lille velsignelse, der kommer ind i jeres liv

I vil finde at velsignelserne mangfoldiggøres i jeres oplevelser og regne ned på jeres daglige vej.

Hvordan opfører personen, som har opnået frihed fra "egoet" sig?

Til sidst er en sådan person helt fri for frygt.

Der vil være en fuldstændig overbevisning om, at han**, uanset hvor han går, er beskyttet.

Selv om han gennemgår potentielt farlige oplevelser, vil han komme uskadt derfra.

Han vil vide, at han ikke har brug for sværd eller skydevåben for at beskytte sig.

Han er beskyttet mod enhver negativ eventualitet, hvor end han færdes.

Han vil ikke frygte nogen sygdom, da han vil vide, at alle indbyggede dele i hans system for at holde ham sund, fungerer fuldt ud.

Han vil vide, at han aldrig vil "mangle" de ting der er nødvendige for at gøre sit liv lykkeligt og behageligt.

Til stadighed vil han prise og takke "FADER-MODER-LIV" for alle ting, der allerede er modtaget og vil blive modtaget i fremtiden.

 

*Himmeriget, Kingdom of Heaven, egtl. Himlens Kongerige.

 ** han: han/hun.

 

 

Side 28

 

 

Han ved, at han bliver guidet til at være på det rette sted på det rigtige tidspunkt.

Han ved også, at han kan bede om det, der er nødvendigt og svaret kommer hurtigt.

Men bønnen kommer fra hans åndeligt oplyste center og han vil aldrig søge noget egoistisk, men vil altid bede om ting inden for rammerne af, hvad der vil være godt for hans omgivelser, familie, venner.

Han vil have et åbent sind vel vidende, at SANDHED er uendelig og mens han måske ved meget, er der altid en yderligere dimension at undersøge.

Det er det, der gør livet i enhver dimension, selv bevidsthedens Himmelske Riger, så spændende og meningsfyldte.

I sit daglige liv vil den oplyste sjæl vågne op med et sind, der er tømt for alt andet end lovprisning og taksigelse.

Derefter vil han være opmærksom på de opgaver, der venter ham og takke for energien og viljen til at udføre disse opgaver og vil så tage af sted for at udføre dem uden indre modstand eller modvilje.

Som følge af denne holdning til daglig rutine spilder han ikke energi på modstand i nogen form.

Hvis der er en særlig grund til at gå imod et forslag eller påtvingelse, vil han gøre det roligt og fornuftigt uden magnetiske-emotionelle følelser i form af irritation eller afvisning.

Han bliver den ulidenskabelige observatør, der gør det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Han besidder en tålmodig sjæl, der venter på vejledning og venter på, at de rigtige døre åbnes og venter på bekræftelse af, om alle planer virkelig er Guddommelig Vilje ført ind i hans sind, hjerte og energi.

Han bliver et sandt menneske, der manifesterer "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed".

Han tager også de feminine karakteristika af universel kærlighed på sig og bliver legemliggørelsen af intelligent kærlighed eller kærlig intelligens.

Hun påtager sig en mere maskulin karakteristik af styrke og stærk følelse af retning.

Hvis nogen behøver instruktion, vil han/hun udvise kærlig intelligens og personen vil blive opløftet af hans/hendes ord.

Hvis helbredelse er nødvendig, vil han/hun demonstrere intelligent kærlighed og personen bliver helbredt.

Dette er det mål, som jeg kærligt anbefaler jer.

Vejen til Kristusbevidstheder skitseret i disse BREVE.


 

Når I opnår dette, vil I glæde jer og sige, at hvert øjeblik af de stenede og ujævne tider, som nu vil være lagt bag jer for evigt, var det værd.

I vil være frie til at bestige højere dimensioner, hver med nye oplevelser og glæder.

I vil blive grundlæggere af en ny orden på jorden, som vil forme spydspidsen for en ny bølge af åndelig udvikling.

Når denne åndelige udvikling spredes til masserne mange år fremover, vil menneskene endelig lære at leve i fred med hinanden.

Disse ting kommer helt sikkert til at ske,

for FRØENE til en sådan fremtid er allerede sået i disse BREVE

De, der byder dem velkomne i deres bevidsthed og udholder i tro, vil med tiden finde at de blomstrer i skønhed, glæde og harmoni og frembringer frugter i deres dagligdag.

Tro det - for jeg, Kristus, har talt.

 

*sjæl: Da jeg var på jorden, talte jeg til folket om "Guds Rige".

Jeg sagde, at det var inden i jer.

Således er det.

Det er jeres sjæl

(Kristusbrev 6 s. 7)


 

For Guds rige er inden i jer."

          (Luk. Kap. 17 vers 20-21)

            (1948 oversættelse)


 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

 

*************************************************************

2000  CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 PDF B8