Kristusbrevene

Kristusbrev 7


 

Side 1

 

 

Kristusbrev 7

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2


 

Igen er det mig, Kristus, som er kommet til jer gennem et Brev til hvem, der end kan modtage mine ord.

Følgende lignelse er lige så relevant for jeres moderne tid, som det var på jødernes tid, for 2001 år siden. Jeg anbefaler dens sandhed til jer, der læser disse Breve.

»Se, en sædemand gik ud for at så.

Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op.

Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod.

Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det.

Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget hundrede, noget tres og noget tredive fold. Den, der har ører, skal høre!«

»En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget såsæd langs stien og fuglene kom og spiste det. Anden sæd faldt på stengrund, hvor det ikke havde meget jord og straks spirede det op, da det ikke havde jord i dybden, men da solen stod op, blev det brændt og visnede væk. Anden sæd faldt på tornekrat og tornekrattet voksede op og kvalte det. Atter anden sæd faldt på god jord og gav korn - noget hundredefold, noget tres, noget tredive. Han, der har ører at høre med, lad ham høre ..." ''Hør da betydningen af lignelsen om sædemanden. (Matthæus kap. 13, vers 3-9)

 

_______________________

 

Side 2

 

Jeg er LIVET, SANDHEDEN OG VEJEN


Så hør I da lignelsen om sædemanden.

Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde* og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen.

Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det; men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.

Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.

Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.« (Matthæus kap. 13, vers 18-23)

Bibelteksterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

* den onde = egoet, det lavere selv


 

Mit formål med at dele denne viden om Sandheden om Væren med jer i disse Breve er, at gøre det muligt for jer at vokse i åndelig kærlighed og visdom og frembringe frugt og velsignelser af en sådan åndelig kærlighed og visdom i hvert øjeblik af jeres udviklende bevidsthed.

Jeg længes efter at I bliver fyldt med glæde.

Derfor lad os sammen pløje ind i jeres menneskelige bevidsthedsjord, vende den, slippe af med fortvivlelsens sten, nedbryd klumperne af ikke-forståelse med fordybende visdom, med min hjælp trække ukrudtet ud af jeres negative mentale/emotionelle mønstre, gøde jeres bevidsthedsjord med stadig stigende tro.

Så derefter stadig smukkere frø født af jeres til stadighed øgede åndelige opfattelser og betingelsesløse kærlighed.

Min glæde vil være jeres glæde i denne bestræbelse - og jeres glæde vil blive føjet til min glæde.

I denne forening af formål og præstation, vil I efterhånden føle, at I er af min ånd og min ånd bliver hældt ind i jer.

På denne måde vil vi opleve enheden af DET, hvorfra vi har begge har taget vores individualitet.

Mine tanker bliver jeres tanker uplettede af jeres tidligere ego- bevidsthed.

Jeg har beskrevet processen - vejen - som I vil rejse for at opnå det mest sublime og perfekte, som jeres hjerte begærer.

Og så siger jeg til jer, at selvom dette brev måske er svært at acceptere i starten og det vil kræve tid og kræfter fuldt ud at forstå, er det et stærkt forbindelsesled mellem jeres bevidsthed og min.

I min transcendente tilstand kan jeg gøre mere for jer, når I kalder på mig, end jeg kunne, hvis jeg skulle vende tilbage til jorden i en fysisk krop, når I kunne se mig med jeres øjne og høre mig med jeres ører, men jeres forståelse af Sandheden af Væren kunne måske være begrænset.

I denne form for kontakt med jeres bevidsthed kan I modtage mig direkte i jert sind og hjerte, når forudsætningerne for en sådan kontakt er blevet opfyldt.

Sandfærdigt fortæller jeg jer, at jo mere tid og meditation I bruger til disse Breve, jo mere vil det blive muligt for jer at modtage højere inspiration og instruktion fra mig personligt, for i hver læsning af disse Breve jo mere vil jeres egne bevidsthedsfrekvenser bliver hævet mod mine åndelige bevidsthedsfrekvenser - og til sidst vil vi kunne nå et sandt mødested i bevidsthed.

Derefter - vil frugten være rigelig i jeres liv.

For at forklare hvorfor det er sådan - må jeg fortælle jer, at min bevidsthed stiger ned gennem mange forskellige planer af vibrationelle frekvenser af bevidsthed for at imødekomme behovene hos de, der søger hjælp og inspiration.

De mange forskellige bevidsthedsplaner, min bevidsthed passerer igennem, er alle forskellige fra hinanden.

 

Side 3

 

Hvert niveau af bevidstheds-frekvenser skaber og manifesterer sig som forskellige tilstande af eksistens, da de højeste og laveste vibrationelle frekvenser af bevidsthed produceres af de højeste eller laveste åndelige/mentale/emotionelle mønstre eller bevidsthedsformer.

Ved høje og lave mønstre mener jeg de, der er tættest og længst fra den Guddommelig Bevidstheds-Hensigt.

Som I ved, producerer hver frekvens af lydbølger sin egen unikke og individuelle tone.

Tilsvarende producerer vanemæssige mentale/emotionelle tankeformer deres egne vibrationsfrekvenser i bevidstheden som derefter skaber de ydre forhold, i hvilke bevidstheden opholder sig.

Jo højere frekvenserne af bevidsthedsvibrationer er, des smukkere, harmoniske, glædesfyldte og opfyldende er livet for de, der opholder sig inden for disse frekvenser.

Jo lavere frekvenser, des barskere, bitrere, mere beske og elendige er livene for de, der er i resonans med sådanne frekvenser. Deres liv er præget af katastrofer, nød og brutalitet.

Jo højere frekvensen af bevidsthedsvibrationer er, des mere åndeligt kærlige og smukke er tankerne, den kreative fantasi, idealerne og skønheden i farve og livsformer, for de stiger nærmere og tættere på dimensionen af UNIVERSEL BEVIDSTHED, hvor frekvenserne er blevet så forøgede, at de udjævner og kommer ind i det kraftfulde ekvilibrium* - den ALMÆGTIGE UNIVERSELLE BEVIDSTHED - Kilden til Al Væren - KÆRLIGHED.

For jer kan de ydre tilstande synes at være dem i hvilken kroppen befinder sig, men sandheden er, at det er bevidstheden, som bor indeni, oplever og reagerer på de ydre tilstande.

Kroppen er blot et befordringsmiddel, som den menneskelige bevidsthed synlig for andre og selve befordringsmidlets tilstand er en manifestation af niveauet af åndelig/mental/emotionelle bevidsthed som bebor den.

Derfor, som jeg sagde tidligere, som en iagttager af individuelle behov og som svar på bønner om hjælp, nedstiger min bevidsthed gennem de forskellige lag af eksistentiel bevidsthed for at nå den oprigtigt bedende, da jeg for at svare først må modtage behovet.

Og som jeg sagde på side 2, så er disse Breve et bindeled, et middel til jeres kommunikation med min bevidsthed, for at gøre det muligt for jer at blive åndeligt tiltrukket og gjort modtagelig - og så dybt forstå og bruge al den viden, jeg ønsker at dele med jer for at bringe jer op af den åndelige bevidstheds stige til dets ultimative højder af KRISTUSBEVIDSTHED.

Fordi jeg er i næsten perfekt ligevægt selv, har jeg den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS åndelige kraft i en næsten perfekt grad. Jeg er gennemtrængt af den Universelle Bevidstheds natur.

Derfor er hele min bevidsthed - uanset andre menneskers tanker eller ord, tro eller ikke-tro, kærlighed eller had, accept eller afvisning af mig, forblevet af ren ubetinget KÆRLIGHED.

Den vakler aldrig eller ændrer sig.

Mine holdninger er til stadighed af ren KÆRLIGHED, OMSORG og MEDFØLELSE, som jeg oplever som en dyb længsel efter at opløfte, hele og få til at blomstre.

Derfor er det helt muligt for nogle mennesker, hvis de er tilstrækkeligt følsomme over for bevidsthedens vibrationelle frekvenser, at blive opmærksomme på min tilstedeværelse eller kærlighed eller ekstra livskraft, når de er i en tilstand af bevidst længsel, søger og beder om at kende mig bedre eller udvikle sig åndeligt.

Når jeg taler om de lavere bevidsthedsfrekvenser, der forårsager problemer på jorden, vil I være opmærksomme på min fuldstændig medfølende accept af dem, for disse er blot en manifestation af menneskenes smertefulde kamp og lidelse, mens de forsøger at finde vej mod LYSET af deres VÆRENS KILDE.

Jeg kommer til mennesker - ikke for at fordømme - men for at hæve og styrke dem.

 * ekvilibrium: (nærmest) "i balance".

 

Side 4

 

Jeg udstråler min Kristusbevidsthed mod jer ved at modtage og holde jeres navn og åndelige form i mit sind, når I appellerer til mig om hjælp.

Og afhængigt af jeres modtagelighed og frihed fra magnetiske "binding-afvisnings"-impulser absorberes en lille smule af den Guddommelige Natur af Væren af jeres nuværende bevidstheds vibrationelle frekvenser, som så oplever en stærk følelse af opløftelse.

Derfor bør det være klart for jer,

at når I aflaster jeres jordiske bevidsthed fra dens følelsesmæssige bundethed ved mentalt/emotionelt at afvise mønstrene af følelsesmæssig tanke, som I opfatter at være ude af harmoni med Guddommelig Kærlighed,

så vil I blive mere og mere opmærksomme på højere inspiration, som trænger ind i jeres sind - selv jeres solar plexus - giver jer vejledning i tider med behov, når I ikke er i stand til at finde ud af den rette handlingkurs eller ude af stand til at fjerne jer selv fra følelsesmæssig ego-tænkning, når I reagerer på en besværlig situation.

Med min hjælp kan I leve i to dimensioner - den fysiske verden, hvori jeres krop befinder sig, bringer jer jeres oplevelser - og den højere Kristusbevidsheds synspunkt, som gør det muligt for jer at overskride ego-tænkning og udstråle tanker og følelser ind i jeres situationer fra denne tilstand af væren jeg kaldte "Himmeriget"*.

Jeg er ikke alene i dette arbejde.

Der er utallige høje, transcendente, åndelige, smukke, kærlige-intelligente sjæle, der har adgang til dimensionen af Kristus Bevidsthed, som arbejder sammen med mig for at hjælpe mennesker.

Selv om vi er i dimensionen af Kristus Bevidsthed, er vi alle enkeltpersoner.

Vi er ikke kopier af hinanden.

Vi udtrykker alle Kristusbevidsthed på forskellige glorværdige måder -

Vægten af vores aktiviteter ligger i forskellige facetter af kreativitet.

Vi har kraftfulde forestillingsevner og er i stand til at skabe og bringe det, der ligger langt ud over jeres nuværende forståelse ind i en synlig, individuel form inden for vores egen dimension.

I vil høre, at over hele verden får mennesker inspiration og er opmærksomme på Kristus' tilstedeværelse.

Min inspiration, som stråler ud til verden på dette tidspunkt, er modtaget af forskellige naturer og forskellige sind.

På grund af deres forudgående mentale tilstand, vil inspirationen lede hver person langs en forskellig vej.

De meddelelser, jeg kan indsætte i deres bevidsthed, vil se forskellige ud.

I nogle tilfælde vil meddelelserne blive groft forvrænget af modtageren, som er psykisk modtagelig, men besidder et ortodokst sind, som klamrer sig til de fasttrampede religiøse spor fra fortiden.

Enhver besked vil blive fortolket i overensstemmelse med de overbevisninger, der allerede er i kontrol.

Enhver besked, der modtages, som måske modsiger accepterede overbevisninger, vil blive skubbet ud af tankerne og forfatterskabet tilskrevet Satan.

Af denne grund har det kun været muligt at nå frem til sind, der er åbne og ivrige efter sandheden snarere end en traditionel lære.

I kan imidlertid være sikre på, at mit personlige budskab altid vil vække folk til det presserende behov for at bevæge sig væk fra de begrænsende og fejlagtige principper for al dogma og institutionaliseret religion.

Budskabet vil åbne op for bevidsthedskanaler, der fører til vækst i åndelig bevidsthed.

Det vil føre folk til stadig højere og højere dimensioner af himmelsk tanke, i modsætning til jordiske og materialistiske begreber.

Det vil give en mere levende påskønnelse af jeres Kilde til Værens sande natur og det univers, som I for tiden lever i.

Jeg profeterede, da jeg var på jorden, at tiden ville komme, da jeg ville vende tilbage som "lynnedslag fra øst til vest over himlen". 

Dette var en grafisk beskrivelse af den måde, jeg arbejder på i øjeblikket.

 Måske vil I efter ovenstående afsnit acceptere, at "lynet" har ramt verden over i en sådan form, at de når frem til dem, der håber på min tilbagevenden.

 

*"Himmeriget" (på dansk) = Kingdom of Heaven (Himlens Kongerige).

 


 

Side 5

 

Min Sandhed er beregnet til at opløfte og belyse sindet hos de, der søger at vække folk til de mange årsager til elendighed og fremtidig ødelæggelse af planeten.

Utallige "gamle sjæle" handler uselvisk på hundreder af forskellige måder for at lindre de nødlidende menneskers lidelser, vier alle deres energier, tid, jordiske status, for at fremme kærlighed til naturen, dyr og deres velbefindende og beskyttelse og fremtidig sundhed for planeten selv.

Selvom disse dejlige sjæle måske ikke er opmærksomme på det, opstod ingen af disse bekymringer ud af jordisk menneskelig tanke udelukkende rettet mod egoistiske behov, men fra dimensionen af Kristusbevidsthed, hvor alle levende ting ses som udtryk for kærlighed/intelligens af Al Værens Kilde.

I dette Brev vil jeg tydeligt forklare, at jeg er kommet gennem mediet af disse ord for at hjælpe modtagelige mennesker i alle samfundslag - arbejder til general, assistent til præsident, for at arbejde helt ud fra KÆRLIGHEDENS standpunkt.

Der er åndelige/videnskabelige materialistiske grunde til, at det er absolut nødvendigt, at mennesker bør bruge alle deres mentale og emotionelle energier på at bringe deres handlinger og reaktioner i perfekt tilpasning og harmoni med ubetinget KÆRLIGHED - GUDDOMMELIG KÆRLIGHED.

At forblive inden for den verdensomspændende bevidsthedstilstand, som den eksisterer i øjeblikket, er at forblive på den stabile nedadgående glidebane ind i utallige sygdomme, ulykker, omvæltninger og svære lidelser.

Mænd og kvinder kan leve i to dimensioner af eksistens i jeres verden - enten udelukkende fra niveauet af egoimpulser, som er de styrende kræfter bag og inden for alle de daglige fænomener, der omfatter den menneskelige daglige oplevelse - eller - mentalt/emotionelt i balance inden i Guddommelige Bevidsthed, mens deres kroppe stadig lever på det jordiske plan.

Frugterne af ego-bevidstheden er disharmoni, forstyrrelser, klimaforstyrrelser og abnormaliteter, krige, afhængighed af enhver art, fattigdom, sygdomme, mord, røveri, løgn, snyd, sladder, bagtalelse, lave ulykkelige tanker, misundelige tanker, vrede tanker, dårligt humør, fordømmende, kritik, sarkasme, afvisning af andre mennesker osv.

Disse bevidsthedsfrekvenser frembringer altid "spejlrefleksioner" af de omstændigheder og følelsesreaktioner, som gav dem fødsel - og er løbende underlagt "højder" og "lavder" af opfyldelse af forventninger og skuffelser, svingende mellem lykke og elendighed.

De, der gennem bøn, meditation, selvdisciplin og beslutsomhed formår at rense deres bevidsthed fra ego'et og løfte den

ved at definere og nære stadig flere kærlige tanker over for andre individer og verden generelt og gradvist stige i bevidsthed til de vibrationelle frekvenser af Guddommelig Bevidsthed - Himmeriget,

hvor de lever komfortabelt og bekvemt i harmoni med de universelle love om eksistens.

Sådanne mennesker finder, at uanset hvad der kan være af problemer og oprør i verden omkring dem, bliver de næret, helet, beskyttet, plejet og bibeholder deres sindsro - forudsat at de forbliver indenfor de åndelige vibrations-frekvenser.

Når de tillader sig selv at blive trukket ned i selviske diskussioner og enhver negativ menneskelig tilstand, der involverer nogen af egoets attributter, forsvinder freden brat og de finder sig selv fanget i bevidstheds- vibrationsfrekvenser, som får deres næring fra lignende bevidsthedsfrekvenser hos mennesker i deres omgivelser.

De er som en flue, der er fanget i en edderkops spindelvæv og den deraf følgende kamp for at frigøre tanker fra de lavere frekvenser af bevidstheds-vibrationer fra andre mennesker kan være udmattende og smertefuld.

 

Side 6

 

På sådanne tidspunkter

er konstant meditation og bøn, en anmodning om hjælp, styrke og vejledning i at opnå de "rette følelsesmæssige holdninger"

det eneste middel, hvormed en åndelig rejsende kan finde vej ud af de snærende lavere energifelter til en tilstand af harmoni med den himmelske bevidstheds vibrationsfrekvenser.

Du tror måske, at det foregående er for svært at forstå og ikke nødvendigt i din søgen efter åndelig ophøjelse.

Tværtimod er denne forståelse af din bevidstheds natur meget vigtig.

Hvis du skulle finde dig selv nedstige i nedadgående bevidstheds-vibrationsfrekvenser og opleve konflikten mellem det, du føler "for øjeblikket" og hvad du ved, du burde føle eller gerne vil føle - vil du opleve større kontrol, hvis du indser, at du lider, fordi du har tilladt dine normale åndelige bevidstheds vibrations-frekvenser at falde.

Angiv årsagen og tag den til Guddommelig Bevidsthed for en opløsning af den indre konflikt.

Med tiden vil vejledning om de korrekte holdninger og bekræftelser for at løse problemet blive givet dig hurtigt, som svar på din bøn.

Desuden vil du, når du løfter dit niveau af "bevidsthedsfrekvenser", finde ud af, at du er styrket indad i ånd og livskraft -

og det modsatte sker, når du finder dig selv fanget i lavere bevidsthedsvibrationer enten gennem en personlig nedstigning i lavere tankefrekvenser eller ved at blive følelsesmæssigt trukket ind i dem gennem kommunikation med en negativ eller egoistisk personlighed.

Når dette sker, vil du opleve et tab af energi. Dette tab af energi resulterer i en formindskelse af fysisk energi i dine kropsceller.

Derfor bør du, når du bevidst påbegynder en åndelig rejse, visualisere dig selv, som værende en rejsende på et tog, der fører til en destination, som du selv har valgt.

Hvis du, når du rejser, springer ud af vinduet, når du får et glimt af grønne dale eller spændende byer, der tilbyder fornøjelser af en eller anden slags og vandrer ud ad hovedveje og biveje langt væk fra den rejse, du oprindeligt var begyndt på, vil du finde det meget svært at genoptage den oprindelige rejse.

Først og fremmest bliver du nødt til at gå gennem en rensning af de lavere bevidsthedsenergier, du absorberede i løbet af din jagen efter andre områder af interesse.

Det kan tage lang tid og du må muligvis gennemgå andre smertefulde oplevelser, så du kan gennemgå den nødvendige udrensning af din bevidsthed igen.

Ved alt hvad du gør i livet, bevæger du dig enten åndeligt fremad eller bevæger dig ind i områder af bevidsthed, der skader din søgning og langsigtede rejse mod højere niveauer af åndelig bevidsthed.

Du undgår aldrig bevidsthedsprocesserne eller den ubarmhjertige Eksistenslovs arbejde.

Du kan ikke sætte jert liv i venteposition, mens du smutter af sted for at få en lille affære, som du tror ikke vil have betydning, da ingen vil vide det.

Uanset hvad du gør, er det en handling i bevidsthed og hvad end det er - fremmende for dit velbefindende eller i modsætning til dit højeste gode - vil det have sine konsekvenser af samme natur.

Alt i dit liv kan relateres til en anden aktivitet i bevidstheden. Intet er isoleret fra alt andet.

Mennesker tror, at hvad de gør i dag er i ét rum. De tror, at "i dag" bliver i går og er forbi, det kan ikke have betydning for deres "i dag".

Men - desværre for dem - vil de opdage, at det dukker op i deres oplevelse som "høst-tid" om seks måneder, et år eller endda ti år fremover - når bevidsthedsenergierne har tiltrukket det nødvendige for at skabe deres synlige manifestation.

Så spekulerer folk på - hvorfor skete det for mig? Hvorfor mig?

 

Side 7

 

Du må forstå, at når du begiver dig ud på en åndelig rejse, har du påbegyndt en rejse, der vil løfte dine bevidsthedsvibrationer til højere niveauer. Uforsigtighed og inkonsekvens vil føre dig til en tilstand, der svinger mellem niveauer af vibrationsfrekvenser.

Disse tider med inkonsekvens er fyldt med følelsesmæssig smerte.

Når du svinger, dør den oprindelige dynamik i åndelig energi, som tidligere løftede din åndelige vision ud og i sidste instans klager du over, at det er svært at komme tilbage til bøn og meditation.

Det er svært at få kontakten med Guddommelig Bevidsthed, som du var i stand til, før du begav dig ud på en behagelig udflugt, hvilket førte til et fald i dine bevidsthedsfrekvenser.

Ved på den måde at give efter for overvældende impulser, gør du livet mere vanskeligt for dig selv. Du vandrer en mere stenet vej.

Samtidig viser impulserne i din bevidsthed, at visse områder af din menneskelige bevidsthed skal forfines.

Impulserne bliver de nødvendige midler til at lære dig nogle vigtige lektioner.

Faktisk kan ingen gå videre ad den smalle vej, der fører til 'Himmeriget' og forblive der uden divergens eller afvigelser, indtil de grundigt har oplevet frugterne af deres skjulte impulser.

 

Ved fuldt ud at opleve alt, hvad disse byder på, kommer menneskene med tiden til en forståelse af, at de var falske lokkemidler, ikke smerten værd og de store anstrengelser for at komme tilbage til den åndelige vej igen.

Kun når de dybt indgroede impulser er blevet tilfredsstillet og resultaterne præget i bevidstheden, kan et bevidst mentalt og følelsesmæssigt valg laves for at leve livet på et højere åndeligt niveau.

Når denne endelige beslutning træffes afgørende og positivt, slettes de tidligere impulser fra bevidstheden.

Men jeg må fortælle dig, at når du vælger at leve dit liv på et højere åndeligt niveau, er dine problemer ikke nødvendigvis slut.

I uvidenhed om hvad der er ægte og falskt i højere åndelighed, kan du finde dig selv tiltrukket af forskellige kulter, som vil føre dig længere ind i et vildnis uden ende.

Jeg, Kristus, er kommet via disse Breve for at vise dig, hvordan du vælger de højeste mål i din menneskelige tilværelse og dit sande endelige bestemmelsessted for din jordiske "tog-"rejse.

I jeres åndelige søgen er I som mennesker, der præsenteres for mange smukt farvede rejsebrochurer, der skildrer glæder og luksus i forskellige eksotiske feriebyer, hvor I kan slappe af og forny jeres styrke.

Én åndelig lærer opfanger en rejse, der fører til et bestemt mål - løsningen af et mentalt/emotionelt problem, mens en anden lærer tilbyder et andet mål og en anden vej at følge.

Hver af disse åndelige lærere tilbyder befrielse fra én slags menneskelig smerte og lidelse, som de selv har oplevet i fortiden og overvundet.

Hver af disse har til sidst fundet befrielse på deres egen unikke måde.

Der er ingen tvivl om, at de alle har en værdifuld besked af den ene eller anden art at dele med mennesker, der er forvildet over problemerne ved at leve og ikke ved, hvor de skal henvende sig efter hjælp og trøst i deres vanskelige tilværelse.

 

Men jeg er kommet til jer fra det højeste udsigtspunkt for åndelig, universel eksistens gennem et sind, der er omhyggeligt renset og imprægneret med åndeligt liv og dedikeret til arbejdet, at bære denne meddelelse til mennesker, der er klar til at modtage den.

Side 8

 

Jeg er kommet til jer for at vise jer, hvem I virkelig er i jeres dybeste nicher af individualitet ....... og hvem og hvad I kan blive.

Lige så vigtigt er, at jeg er kommet for at vise jer de midler, hvormed overgangen fra den menneskelige bevidsthed til de højere riger af åndelig bevidsthed kan opnås.

Da jeg var på jorden, sagde jeg:

"Jeg er

Sandheden

Vejen

og Livet"

Det var jeg også - og er.

I disse breve giver jeg jer Sandheden.

Jeg viser jer Vejen

til at opnå et righoldigt Liv.

Det er svækkelse for sjælen at have brug for nogen anden som en åndelig "krykke".

Derfor bør det at være afhængig selv af mig, erkendes som en midlertidig foranstaltning.

Af den grund gør jeg alt for at gøre det muligt for jer at indse, at jeres sande støtte, grundpille, "KILDEN TIL LIV & VÆREN er trukket direkte fra den almægtige dimension af Universel Bevidsthed i ekvilibrium.

Jeg er kommet til JER - I der læser dette Brev - for at hjælpe JER med at finde et mere fuldgyldigt LIV og hvad jeg betegnede, da jeg var på jorden, som Himmeriget.

Hvad betyder dette udsagn i menneskelige termer?

Hvad mente jeg da jeg sagde et "mere fuldgyldigt Liv"?

Det er lettere for mig at beskrive min mening for jer i 2001, end det var at forklare det klart for menneskene i 1 e.kr., men jeg ved, at for mange mennesker, hvis indre åndelige indsigt endnu ikke er åbnet, vil det jeg siger blive betragtet som fantasier.

Derfor - for at hjælpe jer med at forstå - vil jeg minde jer om og bede jer om at erkende fuldt ud - at I ikke er kroppe med bevidsthed - I er:

"Guddommelig Bevidsthed individualiseret i adskilte "bevidstheds-væsener" og synliggjort på jeres jord ved hjælp af elektriske partikler trukket og bundet sammen til elementer for at give jer synlig levende form i henhold til et grundlæggende fysisk mønster".

For at forstå Sandheden om Eksistens og oprindelsen til jeres fysiske egenskaber må I gøre daglige bestræbelser på at befri jer fra den begrænsede jordiske opfattelse, at kroppen modtager sin "væren" og er undfanget og udviklet helt - og kun - i henhold til uforanderlige fysiske/videnskabelige love.

I stedet for jeres gamle begrænsede menneskelige overbevisninger må I gøre daglige bestræbelser på at udvikle en stærk og klar erkendelse af, at jeres "personlige virkelighed" - jeres sjæl - er trukket direkte fra AL- Virkeligheden - KILDEN til VÆREN.

Jeres fysiske krop trækker også Liv fra Al-Virkeligheden på tidspunktet for befrugtning, men det er også modereret fra det oprindelige plan for "bevidsthedens vibrationelle frekvenser", hvorfra jeres krop blev undfanget.

Som årene går er den indsnævret og indkapslet stadigt stærkere, af de magnetiske følelsesmæssige "binding-afvisning" impulser, der kontrollerer den menneskelige bevidsthed.


 

Side 9

 

Hvad mener jeg med det?

Hvad jeg skal til at fortælle jer, har enorm betydning for menneskehedens fremtid - det vil sige, hvis de af jer der er i stand til at gøre det, vil gøre alt for at forstå det.

Faktisk vil den måde, I ser på disse Breve, bestemme jeres fremtidige liv.

De vil for jer betyde forskellen mellem at sidde fast i jeres nuværende begrænsninger af bevidstheds-vibrationsfrekvenser eller gradvist bevæge jer frem til højere niveauer af bevidsthed og avle børn, der vil drage fordel af udøvelsen af den viden, jeg skal til at give jer.

Da jeg var på jorden, fremførte jeg den ofte gentagne - men aldrig forståede - erklæring:

"Hvad der er født af kødet, er kød - og af ånden - ånd".

Jeg mente, at nogle mennesker har en naturlig åndelig evne til at vende tilbage til den oprindelige frekvens af åndelig-følelsesmæssig bevidsthed, hvori de blev undfanget - og i senere år kan genfødes - påtage sig ny åndelig mental bevidsthed i samme åndelige vibrationsfrekvenser som ved undfangelsen, og derefter leve og udvikle sig og arbejde ud fra det.

Den oprindelige frekvens af åndelig-følelsesmæssig bevidsthed fra undfangelsen bliver platformen for barnets åndelige rejse.

De, der blot undfanges af "kødelig lystfyldt begær", finder det svært at opleve nogen "sandhed" ud over vidnesbyrdet fra deres ører, øjne, berøring og lugt.

Hvis I tvivler på det foregående, skal I holde en pause og reflektere over det uafvigelige eksistensprincip:

AL SKABELSE er synliggjort BEVIDSTHED.

Alle levende ting tænker og handler kun ud fra det niveau af åndelig eller ego-bevidsthed, hvori de befinder sig.

Før befrugtningen finder sted er sæden opfyldt af mandens fulde bevidsthed, den fremtidige far, og ægget er fyldt af kvindens, den fremtidige mors fulde bevidsthed.

Under samleje sker der ændringer i den mentale/følelsesmæssige bevidsthed hos manden og kvinden.

De mærker måske en dybere kærlighed, omsorg og trang til at udtrykke deres længsel efter større nærhed og harmoni i ånden - dette er en sand åndelig/fysisk forening.

Alternativt ændres deres ønske om forening med hinanden til et stadigt stærkere ønske om selvtilfredsstillelse - det bliver en egoaktivitet - og høster kun ego-reaktioner.

Uanset hvad omstændighederne er for deltagernes bevidsthed i foreningens handling,

stræber og driver deres bevidsthed, i ønsket om at opnå det ultimative klimaks, de fysiske organer til at bevæge sig i en rytme, der producerer psykisk/fysisk energi, som gradvist stiger op i hjernen, skaber et højere og højere momentum af vibrationsenergi for at nå toppen af delirium og nydelse, som så brister i en eksplosion af øjeblikkelig ekstase og strålende opfyldelse - og derefter følger befrielse og en gradvis nedstigning i den menneskelige bevidsthed igen.

På selve tidspunktet for delirium/nydelse hæver den menneskelige bevidsthed sig for at berøre den Guddommelige Livskraft, som antænder sæden i manden og ægget i kvinden. Undfangelsen finder måske ikke sted og både sæden og ægget vender tilbage til normal fysisk bevidsthed.

Når undfangelsen finder sted, trænger sæden ind i ægget og de er forenet i de højeste vibrationer af Guddommelige Liv i åndelig og fysisk forening.

I forenet bevidsthed stiger de også ind i deres eget øjeblik af ekvilibrium og glæde for begge at blive èt i selve det Guddommeligt Liv og menneskets fader/moderbevidsthed.

 

Side 10

 

Dette øjeblik af "bevidsthedsforening" finder sted inden for den allerhøjeste dimension af Guddommelig Livsbevidsthed og er et øjeblik af umådelig fryd og glæde, for nu er de to elementer af mand og kvinde igen forenede og sammensmeltet i ekvilibrium for at blive èt for at producere et barn.

Dette foreningens øjeblik er en gentagelse af et menneskes tilbagevenden til den herlige og ubeskrivelige ekstase af det

Universelle Ekvilibriums Guddommelige Bevidsthed.

Når samleje er foranlediget af ren inderlig kærlighed mellem mand og kvinde,

stiger den forenede menneskelige bevidsthed under samleje til højere og højere niveauer af "bevidsthedsvibrationelle frekvenser",

indtil de er fanget op i de vibrationelle frekvenser -

af Guddommelig Intelligent/Kærlighedsbevidsthed.

Et sådant barn, undfanget under sådanne omstændigheder, er født af ånd.

Elskende ved, når de virkelig elsker og kommer til hinanden i ren ømhed og kærlighed, fordi et sådant samleje er en tid for forening af sind, følelser og krop og dvæler i deres bevidsthed derefter og gør det vanskeligt for dem, at løsrive sig fra hinanden.

De er bevidst om en ophøjet skønhed, en fornyelse af en emotinel kærlighed i stedet for tilfredsstillelse og en altomsluttende harmoni.

Disse mænd og kvinder er forenet af Guddommelig Bevidsthed.

Desværre kan deres personlige EGO-BEVIDSTHED skæmme den kærlighed, de følte for hinanden og gradvist erstatte den, efterlade dem adskilte og alene, triste og følelsesmæssigt/fysisk svækkede og undre sig over, hvorfor en sådan smuk, ophøjet kærlighedstilstand nogensinde kunne svinde ind og dø.

Disse breve kan være midlerne til at overvinde ego-driften og genopdage deres tidligere kærlighed på et endnu højere og mere åndeligt niveau.

I så fald bliver mand og kvinde mere hele end nogensinde før.

Dette kan måske eller måske ikke bringe dem sammen i en ny seksuel tiltrækning, der transcenderer alt andet afhængigt af deres bevidsthedstilstand -

om denne har overskredet ønsket om fysisk forening.

Ved fysisk forening fører enhver anden følelse til en tilstand af "kød, der kommer ind i kød" og er blot en modtagelse og given af jordiske - ofte negative - vibrationsfrekvenser, der producerer lignende afkom af en sådan forening.

Selv om et barn ikke er undfanget, er et sådant samleje skadeligt for begge parter, da der sker en udveksling og optagelse af hinandens bevidsthedsenergier i kroppen, som, hvis den er negativ - fjendtlig eller kritisk - kan være skadelig for den anden.

Husk, at "bevidsthedsenergi" er sammensat af "Fader-Intelligens" og "Moder-Kærlighed" elektromagnetisme.

Energieudvekslingen mellem seksuelle partnere er af samme energi, hvorfra kroppens mentale/elektriske og følelsesmæssige/magnetiske felter er dannet.

Alt er bevidsthed.

Når bevidsthedsenergier inden for kropsvæsker og mentale/følelsesmæssige holdninger og tanker derfor udveksles og absorberes, påvirker I hver især partnerens

mentale/følelsesmæssige/fysiske tilstand.

Samleje bør for at være sundt og livgivende kun foretages i ægte inderlig kærlighed, hvor den elskedes velbefindende er vigtigere end den elskendes.

Det bør aldrig bruges til at hele følelsesmæssige rifter eller sår.

 

Side 11

 

Samleje kan være en glædelig handling udført efter meningsforskelle og vrede, hvor der har været oprigtig gensidig tilgivelse og en fuld genoprettelse af - og fornyet kærlighed til hinanden - men aldrig for at dække over krænkelser og påvirke en falsk følelse af følelsesmæssig modtagelighed i den anden partner.

Ingen tvivl om at et sådant samleje vil give dem en midlertidig følelse af velvære og forbigående velvilje, da deres bevidsthedsenergier vil blive løftet op i højere vibrationelle frekvenser - men dette er blot en MIDLERTIDIG HØJNELSE AF DERES PERSONLIGE BEVIDSTHED.

Når partnere går til hinanden og stadig bærer en skjult vrede eller kritiske nedsættende tanker om den anden, overføres disse negative bevidsthedsformer til partnerens elektro-magnetiske felter og skaber en følelse af indre forstyrrelse, som partneren ikke helt er klar over.

Ikke desto mindre bliver forholdet gradvist undergravet, uden at begge partnere fuldt ud er bevidste om, at dette sker.

Dette er årsagen til, at den fysiske tiltrækning mellem partnere mindskes og dør.

Det er ødelagt af skjulte negative kritiske tanker og følelser, som lidt efter lidt påvirker hinanden dybt på hvert niveau af deres væsen.

Når deres vibrationers frekvenser falder, vil de finde sig selv trukket ind i de tanker og følelser, der tidligere drev dem ind i diskussioner med andre mennesker, og følgelig vil problemerne gentages dag efter dag.

Når mennesker bruger sex som universalmiddel - bliver det en frustration og begyndende desillusion, der fører til tab af respekt for og kærlighed til hinanden.

Derfor er det vigtigt for folk at indse, at kampe og stridigheder stammer fra deres egen skjulte ego-bevidsthedsdrift, som får kontrol over deres kærlige følelser - og ego-drifterne må helbredes, før parrene kan nå et nyt niveau af gensidig forståelse, hensyntagen og fortsat kærlighed til hinanden.

Ikke kun dette, men tilstanden af bevidsthed hos hver partner påvirker deres omgivelser, levevilkår og succes eller mangel på det i deres daglige liv.

Det påvirker også børnene, skaber en familie af gensidig samarbejde og sunde mentale/følelsesmæssige mønstre - eller den dysfunktionelle familie, hvor ingen medlemmer er i ægte sympati eller accept af den anden.

Man kan sige, at de vellykkede eller dysfunktionelle familieforhold opstår udelukkende fra deres indeboende karaktertræk og den måde de udfører deres daglige roller.

Det er helt rigtigt, at familielivet er et produkt af karakter og ydeevne, men jeg vil have jer til at overveje den dysfunktionelle familie, der bryder op, partnerskabet og det seksuelle samliv ophører, forældre flytter væk fra hinanden - og videre til et helt nyt liv fordi de har formået at befri sig fra fra den usunde eller kritiske bevidsthed, de absorberede under den seksuelle handling

Hvis de er stærke nok til at gøre det, opdager hver partner et "nyt selv", opbygger et nyt miljø og går videre til nye fremgange.

Men de partnere, der lever i sand kærlighed til hinanden, som tager hensyn til hinandens behov, giver og tager i ligeværdig balance, tilbyder følelsesmæssig støtte, når det er nødvendigt, eller som giver kærlig rådgivning*, når der bliver bedt om det, vil finde ud af, at familien er knyttet sammen gennem absorbering af hinandens dynamiske bevidsthedsenergier.

*rådgivning, eng. ”counsel (not advice)”

 

Side 12

 

I lyset af de foregående afsnit kan det nu forstås, at før samleje bør der aldrig være en følelse af misfornøjelse, begravet fjendtlighed, foragt eller nedvurdering.

Sådanne følelser skal løses fuldt ud, inden sex genoptages.

I et forhold, hvor diskussion og ytringsfrihed accepteres som normalt, skal hver partner modstå seksuel kærlighed, indtil en stærk indbyrdes kraft af lydhør kærlighed er opbygget og begge partneres bevidsthed er i en tilstand af ren ekvilibrium.

Hvad angår voldtægt - er det den mest hæslige handling mod en anden og vil i fremtiden drage sine egne "belønninger" til sig.

Det udgår fra en særlig forvreden og forvrænget ego-bevidsthed.

Frekvenserne af sådanne menneskers bevidsthedsvibrationer er så lave og dårlige, så de er personligt destruktive.

I gamle dage undervistes og prædikedes der i samfundet.

I de vestlige lande blev de ti bud rigtigt præsenteret som værende det sande grundlag for en civiliseret og humaniseret kultur, der underviste i selvkontrol og villigt accepteredes af alle religioner verden over.

I dag er ego-lysterne,

med styrkelsen af ego-bevidstheden p.g.a. underholdningsindustriens og mediernes indflydelse, i  kontrol.

I må også forstå - og acceptere - at bevidsthedsenergier er energier lige så virkelige og aktive som energierne i varme og lyd.

Ligesom lydbølger kan trænge ind i visse stoffer, således smitter en persons bevidsthedsenergier som et virus, bevidsthedsenergierne i et andet sind med deres egne brutale tendenser.

Disse energier giver sig måske ikke udtryk på nøjagtig samme måde som voldtægtsforbryderens, men vær sikker på, at de overførte bevidsthedsenergier implanterer en ny ide eller en ny følelse i en uskyldig part.

Jeres videnskabsmænd er ikke villige til at tro på telepati, men telepati er en kendsgerning i livet, selvom en sløv bevidstheds-aktivitet kan være så selvorienteret, at man ikke erkender, at nye impulser er opstået i en andens sind.

Jeg vil ikke sige mere om dette emne, undtagen for at advare de i højtplacerede kirker, lovgivning og regering, der svigter i deres ansvar over for menneskene i denne kritiske tid.

De vil til sidst opleve enormiteten af deres mangel på moralsk præstation, mens de udfører deres jordiske opgaver.

De vil mærke eftervirkningerne i deres eget liv fra de mennesker, der er blevet skadet og ødelagt på grund af deres moralske forsømmelighed.

ENHVER handling har sine egne eftervirkninger.

Måske vil I nu indse, hvorfor den nuværende seksuelle trend i verden skaber de mest dystre forhold verden over.

For at I fuldt ud forstår, hvad jeg taler om, vil jeg have, at I stræber efter at VISUALISERE & REALISERE, at den Guddommelige Bevidsthed i Universel Ekvilibriums natur er ubegrænset Kraft, da ekvilibrium-harmonien opstår ud fra ensartet begrænsning mellem de universelle impulser af :

det mandlige og kvindelige,

intelligens og kærlighed,

viljen til at opleve og viljen til at forblive imødekommende,

længslen efter at være aktiv og længslen efter at holde igen

 og opretholde status quo for at danne bindinger og stabilitet.


 

Side 13

 

Disse primære IMPULSER af VÆREN, som jeg forklarede i Brev 4, er "Virkeligheden", som har givet liv, form og væren til alt synligt.

Denne dimension er en tilstand af skønhed, glæde, harmoni, henrykket ekstase, ærbødighed, intelligens, kærlighed.

Den er alt, hvad jorden kan demonstrere - men på en skala ud over jeres fjerneste forestilling.

Prøv at inddrage betydningen af de to foregående afsnit i jeres bevidsthed.

At forstå og gøre betydningen helt jeres egen, vil ændre hele jeres perspektiv af jeres Guddommelige oprindelse og selve tilværelsen.

I disse ovenstående afsnit har jeg beskrevet - LIVETS natur og essens - for jer, som aktiveres inden i sæd og æg, når de er forenede i at give form til et barn.

Dette er jeres sandhed, jeres virkelighed, jeres sjæl, jeres psyke, jeres dybeste tilstand af væren.

Instinktivt er I opmærksomt på dette.

Babyen er legemliggørelsen af glæde.

Den glæde det udtrykker, mens den udvikler bevidsthed om dens relationer og miljø, kommer ud af den dybe brønd af Guddommeligt LIV, som har fået den til at vokse celle for celle ifølge genetiske instruktioner til dens nuværende form.

Hvad er forskellen mellem sjæl og psyke?

Jeg skal nu forklare forskellen, som jeres jordiske psykologer måske bestrider, men alligevel er det sandheden.

Sjælen er den "Guddommelige Flamme" - en metafor, der bruges til at beskrive essensen af Guddommeligt Liv, som er trukket ind i det individuelle væsen på tidspunktet for undfangelsen.

LIVSKRAFT påtager sig personlig form og frigiver energien fra "aktivitetens elektriske kraft" og de magnetiske impulser af "binding - afvisning" for at påbegynde det indviklede arbejde med konstruktion af kroppen.

Derfor har I i kernen af jeres væsen

jeres sjæl - Guddommelig Virkelighed

Dette er Guddommelig Intelligens/Guddommelig Kærlighed

Som er den kraftfulde Guddommelige Impuls

at skabe, vokse, nære, pleje, helbrede, beskytte,

opfylde ethvert behov inden for et system af perfekt lov og orden.

Dette er Virkeligheden, som er jeres sjæl.

Derfor, når I har overvundet egoimpulserne og inviteret SJÆLEN til at holde styr på jeres tanker og følelser, vil I blive drevet til at udtrykke alle de ovenfor beskrevne Guddommelige Impulser.

I vil blive besat af et ønske om kun at fremme det højeste gode i alt levende og selve universet.

I vil være blevet en sand budbringer for Guddommelig Bevidsthed, der udtrykker alle dets egenskaber af Væren.

Indtil tiden, hvor sjælen genforenes med Guddommelig Bevidsthed, optager psyken de dybeste nicher af jeres menneskelige bevidsthed og trækker sin bevidsthed fra jeres sjæl.

Det er det skjulte instinkt i jer, som kender ret fra uret.

Egoet er også dannet på tidspunktet for undfangelsen.

Som babyen udvikler sig, begynder egoet at give sig til kende.

Det er grundlaget for jeres menneskelige selv, som giver jer individualitet.

Det er jeres menneskelige bevidstheds energi.

Det adskiller jer fra alle andre og gør jer unikke.

 

Side 14

 

For at bevare jeres individualitet må egoet beskytte jer mod udefrakommende angreb og det skal give jer det, I har brug for til at hjælpe jer med at trives, blomstre, vokse og være glade.

Dette er Guddommeligt ordineret og bør ikke blive behandlet med foragt.

Egoet udgør en yderst "vigtig" og meget nødvendig kerne af bevidsthed af skabelse, udvikling og vækst.

Egoet styres udelukkende af aktivbevidsthedens elektriske strøm – "Gå-i gang"-impulsen, der er åbenbar i alt levende, selv i planter, der vender og viser deres løv for at fange solen på bedst mulig måde.

Dette er en bevægelse undfanget i det "Gå i gang" elektriske felt og i det "binding-begær"-emotionelle felt i plantens bevidsthed for at gøre det muligt for planten at vokse og nyde solens varme.

Egoet i alt levende er kun sæde for den "jordiske bevidsthed".

På ingen måde ligner det Guddommelig Virkelighed, som udgør sjælen.

Ego-driften, driften, der udelukkende er rettet mod at få det, som vil gøre den enkelte individuelle entitet lykkelig og beskytte den mod angreb for at sikre dennes overlevelse og vil trampe på andre entiteter eller arter for at nå dets formål, hører kun til den jordiske dimension.

Denne ego-kraft er aktiv inden i alt levende fra den mindste amøbe til den mægtigste konge.

I kunne kalde Ego-Driften Beskytteren og og Diktatoren over det levende Univers.

Det er på dette punkt, at de fleste mennesker i jeres verden i dag bliver forvirrede, når man overvejer muligheden for eksistensen af en "Gud".

De gennemgår aktiviteterne i forskellige arter drevet af deres ego-bevidsthed, den ene æder en anden for at opnå næring, og disse mennesker bestemmer, at denne "grusomhed" må være skaberens værk.

Hvordan kan skaberen da være en "Kærlighedens Gud"?

Dette er en af de misforståelser og overbevisninger, jeg gerne vil feje bort.

Det er mit formål, at alle mennesker skal komme til at indse, at

Hele universet har sin grundlæggende kerne og sit fundament for alt i den Guddommelige Livskraft, der inspirerer og ånder gennem hele skabelsen.

Det er det skjulte men stærke Ekvilibrium, hvoraf alle ting er taget, form og skabelse.

Det er videnskabens "rum'' i hvilket, der udføres "Bevægelse og Binding af de Elektriske Partikler".

Det er både det uigennemtrængelige og for evigt ukendte "eksistensgrundlag" og også den skjulte Kilde til substansen af alt i universet.

Egoet er den Guddommelige Skabelses redskab for at producere individualitet ud af DENS EGEN VÆRENS ENHED.

Hvad jeg er ved at sige vil blive særdeles omstridt af jeres forskere -

alligevel henvender jeg mig til sjælene af de "jordiske" væsener, hvis intellekt er tilstrækkeligt udviklet til at overveje og beslutte sig for en bestemt kurs af handling og - med endda kun delvis forståelse - reagere intuitivt og intelligent på, hvad der sker i deres omgivelser.

Af alle mere avancerede arter er disse entiteter genierne i deres art.

Døm ikke den indre udvikling af nogen arter, menneskelige eller andre ved deres ydre fysiske krop.

Alt levende er individualiseret ud af det samme Guddommelige Liv.

 

Side 15

 

Nogle psyker er i stand til, ved hjælp af deres øgede åndeliggjorte mentale/følelsesmæssige felter, at kigge gennem ego-bevidstheden og begynde omsorgsfulde handlinger mod sin næste, som kun kan fortsætte ved sjælens tilskyndelser udtrukket fra den Guddommelige Virkelighed.

Derfor bør den største respekt og hensyn rettes mod alt levende.

Hvor arterne har udviklet sig til at formulere klare ideer og tanker og sætte lyde og ord på - og den åndelige udvikling af psyken kan trænge igennem ego-bevidstheden - begynder psyken at stille spørgsmål som:

"Er dette alt, hvad der er i livet? Hvad er vores livsformål? " osv.

Når dette sker, er sjælen begyndt at præge psyken med et presserende behov for at nå ud til sin Kilde til Væren, som den instinktivt ved eksisterer og er dens sande hjem og hvilested.

Sjælens skjulte men fortsatte længsel efter at blive genforenet med sin kilde til væren, kan nu mærkes af psyken.

Hvis der er mennesker, der aldrig når denne vigtige udvikling i deres liv, skyldes det, at deres ego-mentale/følelsesmæssige processer er så stærkt rettet mod udøvelsen af intelligens og ræsonneren til, at når andre mennesker stiller spørgsmål som:

"Hvordan begyndte livet?" "Er der en Gud?" "Hvordan er et sådant vidunderligt univers blevet designet og skabt?"

Er den ikke-søgende og ikke-troendes ego  kun bevidst om sin egen almægtighed og sætter sig for at modbevise, at der er en højere dimension, hvoraf jorden kunne have taget form.

Det bortforklarer sjælens stemme, der er videregivet gennem psyken, og med hvert argument befæster det sig mere indenfor opfattelsen af den materielle og synlige verden, som repræsenterer deres eneste sikkerhed.

Derfor forbliver sjælen fængslet i ego mentale /følelsesmæssige elektriske/ magnetiske kæder, og det menneskelige sind er fortsat overbevist om, at der ikke er en sjæl - at den jordiske dimension af eksistens og den fysiske livskraft er de eneste virkeligheder.

Hvis sådanne menneskers sind er fast besluttet på at afvise nogen som helst inspirerende hvisken fra psyken/sjælen, får kroppen diverse mindre lidelser, relationerne er anstrengte og livet er generelt stressende; en sygdom kan følge.

Dette skyldes, at en sådan person kun trækker på de begrænsede energi-resourcer.

Denne energi udvikler sig fra en kemisk proces og ikke fra hele Livets Kilde.

Mens I oprindeligt har trukket jeres liv fra den Guddommelige Virkelighed og det har givet jer væren, trækker I også jeres fysiske energi ud af jeres mad og fordøjelsesprocesserne, der producerer enzymer til at nedbryde fødevaren til en brugbar form, der ernærer de fysiske celler gennem hele jeres krop og sind. Dette er kroppens liv.

Mange mennesker lever og dør mens de udelukkende trækker på den energi, der stammer fra deres fysiske processer.

Typen og mængden af energi, der trækkes fra fysiske processer, påvirkes stærkt fra den levende entitets mentale/elektriske og emotionelle/magnetiske felter.

Disse elektriske og magnetiske felter,

der omgiver alt levende fra en amøbe til en elefant og et menneske,

er de personlige Livs-Kraft- udstrålinger fra sjælen kombineret med de personlige "bevidstheds"-udstrålinger fra entitetens mentale/elektriske "Gå-i gang" aktivitet og dens emotionelle/magnetiske "binding-afvisning" impulser.

Disse elektriske/magnetiske felter er dybt påvirket af alle de tanker og følelser, der går gennem entiteternes sind og følelser.

Igen påvirker "felterne" dybtgående kroppens fysiske processer.

De hæver eller sænker kroppens helbred i henhold til tilstanden af den personlige bevidsthed -

om den er i overensstemmelse med Livs-Kraft-udstrålingerne af Guddommelig Intelligens/Kærlighed eller i konflikt med dem på grund af selviske egodrifter.

 

Side 16

 

En miserabel entitet svinder ind og dør. En glad entitet blomstrer. Dette er en grundlæggende eksistensfaktor. I den endelige analyse ernærer hver levende entitet sig på sin egen indre tilfredshed eller frustration.

I kan se sandheden af denne erklæring i en babys fysiske- og bevidstheds-udvikling.

Et tilfreds, lykkeligt barn blomstrer, griner let, er fyldt med glæde. Kontakt med en kærlig mor, forbedrer barnets trivsel. De kærlige, tilfredse udstrålinger fra mor til baby nærer den lilles bevidsthedsudstråling, der så opbygger styrke i den lille krop.

Efterhånden som barnet udvikler sig, begynder den udviklende personlighed at "farve" sine sjæls-udstrålinger med lys eller mørk bevidsthedskraft, som enten genskaber barnets helbred eller nedbryder det.

En person med en stærk psykisk sans kan se, at de elektromagnetiske felter bliver svage, når en person eller et dyr bliver udtømt for feltenergi, selvom hverken individ eller dyr på det tidspunkt måske kan registrere fysisk ubehag.

Det kan vare en dag eller så, før kroppen selv begynder at manifestere bevidsthedsforbruget som en form for udmattelse eller sygdom.

I har på jorden, mennesker, der har udviklet udstyr til at registrere dette fænomen og i de kommende år vil dette være den anerkendte metode til at diagnosticere og behandle en kommende lidelse.

Som teknologien for åndelig-videnskabelig viden udvikler sig, vil

den nøjagtige mentale/ følelsesmæssige tilstand, der er ansvarlig for den fysiske udmatning, først blive afsløret under hypnose og registreret elektronisk i frekvenser af vibration på skærme.

Dette vil blive efterfulgt af en elektronisk undersøgelse, der viser frekvensen af vibrationer af de forskellige dele af kroppen på lignende skærme.

Denne proces vil involvere farveændringer, for hvert mønster af bevidsthed manifesteres først i både frekvenser af vibration og farve.

Ved at sammenligne de mentale/emotionelle frekvenser af vibrationer med vibrationerne af kropsdelene, vil organet som er udtømt for energi - sammen med den mentale/emotionelle årsag blive bestemt præcist.

Psykiatere vil ikke længere dykke ned i tidligere erfaringer, sondere, rubricere, producere udtalelser om den sandsynlige oprindelse eller årsager til mentale/emotionelle/fysiske lidelser og derefter levere menneskelige rationaliseringer til at bekæmpe dem.

Sandheden om det indre menneskes åndelige tilstand vil klart blive afsløret og vil lægge det sikre grundlag for den nødvendige åndelige instruktion og meditativt, mentalt arbejde, der skal gøres for at sætte denne i stand til at genvinde sundhed, vitalitet, nye perspektiver og mål - og en uddybende kapacitet for ubetinget kærlighed.

Naturligvis vil medicin ikke længere blive brugt til at hæve patientens bevidsthedsudstrålinger, da drænering af Guddommeligt liv - sjælsenergien er ansvarlig for sygdommen.

Han eller hun vil blive undervist i, hvordan de bevidst og systematisk øger vibrationsfrekvenserne af det berørte område af kroppen og hvordan de håndterer de personlige årsager, der var årsag til det psykologiske ubehag og dræneringen af sjælsenergi.
Patienten vil også blive dramatisk assisteret af en indstrømning af Guddommelig energi fra hænderne på de som er sande kanaler af rent åndeligt liv.

Med re-vitaliseringsprocedurerne, nye opfattelser og kontrol af ego-drifterne, vil den fysiske tilstand hurtigt blive kureret inden for dage - hvis ikke øjeblikkeligt.


 

Side 17

 

Ved at læse disse breve kan I imidlertid begynde at påvirke jeres egen helbredelse.

Det vigtigste i jeres selvbehandling må være disse instruktioner vedrørende Guddommelig Virkeligheds kraftfulde eksistens og den rigtige måde at tune ind i Den og trække Guddommeligt Liv ind i helbredelsesprocessen.

Når I begynder at trække på Livet fra den Guddommelige Virkelighed ved hjælp af jeres åndelige søgen, stiller spørgsmål, mediterer, læser og beder, begynder I at åbne jeres psyke op fra dens omgivende ego-bevidstheds jordiske drømme.

I trækker karakteren af selve den Guddommelige Virkelighed ind i tanker og følelser.

Alt, hvad der går gennem jeres sind og følelser, overføres til de elektromagnetiske felter, der omgiver jer.

Disse bidrager til jeres styrke.

Når jeres elektromagnetiske felter bliver styrket af den kraft, I trækker fra Guddommelig Virkelighed, føres kraften tilbage i jeres fysiske krop og hvert organ bliver stadig mere sundt, og eventuelle dysfunktioner bliver gradvist ryddet op.

Det er vigtigt for jer at huske disse fysiske/elektromagnetiske feltprocesser, fordi den viden vil både inspirere og stimulere jeres daglige meditation og afstemning med den Guddommelige Virkelighed.

Hvis jeres oprigtige søgen og meditation er rettet mod Sandheden om Væren

ikke på nogle jordiske religiøse former for tro eller overfladisk, falsk "åndelighed" eller nogen materielle objekter, I tror besidder "kraft",

vil I opdage, at efterhånden ændrer jeres egen natur sig og I begynder at være opmærksomme på andre og deres behov, som I aldrig har gjort det før.

I bliver mere empatiske, forstående, omsorgsfulde, medfølende og milde.

Faktisk begynder det Guddommelige Liv nu at kontrollere jeres naturlige ego-impulser for tilfredsstillelse og selvforsvar.

Jeg vil advare jer om, at I nu går en ny og vanskelig tid i møde - en æra af konflikt mellem ego-driften, som på vanlig vis har insisteret på opfyldelse af dets "ønsker"

måske på bekostning af andre mennesker og psyke-sjælen, som begynder at indse at "kærlighed er loven" og at andre menneskers rettigheder må afbalanceres ligeligt med selvets rettigheder - egoet.

Som psyken absorberer mere og mere af sjælen - Guddommelig Virkelighed ind i sin bevidsthed, begynder den gamle ego-drift at løsne sit greb og den indre daglige konflikt bliver endnu mere intens.

Psyke-sjælen, der nu arbejder gennem sind og hjerte, opdager at den balancerer andre menneskers behov mod gyldigheden af egne behov og den bliver tynget ned og træt af den endeløse indre kamp for selvransagelse og selvfordømmelse.

 Når psyken når dette punkt af erkendelse, indikerer det at trækket fra den menneskelige bevidsthed udtyndes i en sådan grad, at sjælen nu nærmer sig - for at blive genforenet med den Guddommelige Virkelighed.

Sjælen erkender via psyken, at den elsker GUDDOMMELIG KÆRLIGHED, som er Guddommelig Virkelighed mere end det elsker noget jordisk og længes efter at være fuldt forenet med dens KILDE til VÆREN.
Psyken overgiver til sidst ego-bevidstheds-driften til Guddommelig Virkelighed og beder om, at den må få hjælp til at opgive "egoet" - for at gå igennem selvets død.

Dette sker, når mennesker i sandhed når højdepunktet i deres åndelige liv og de har da sædvanligvis brug for en åndelig mester, til at lede dem igennem det.

 

Side 18

 

Denne "selvets død" bør aldrig foretages som et middel til at opnå større åndelig indsigt.

Det er yderst farligt og man vil ikke opnå et højere åndeligt eller jordisk liv.

Det vil være stærkt destruktivt for psyken og egoet før rette tid.

Det vil forhindre hele processen med sjæl-psyke-ego-fysisk udvikling.

Ingen bør nære sådanne tanker for at blive mere avanceret i åndelig opfattelse og sandhed.

En sådan handling af "viljestyrke" vil være selvødelæggende, da den helt er født af ego-driften for at virke mere åndelig.

Når denne oplevelse af ego-mesterskab finder sted på det rigtige tidspunkt - på den rigtige måde - er sjælen formidlet gennem psyken fri til at kommunikere direkte med den Guddommelige Virkelighed, da "ego-bevidsthedens" vedblivende snak er stilnet.

Jordens træk er ikke længere afgørende.

Selvcentreret ambition forsvinder; ønsket om personlige ejendele opløses.

Fred hersker i sindet. Sjælen, der nu taler tydeligt gennem psyken, længes efter at opløfte, nære, bidrage til andre sjæles vækst, uddanne, opløfte og pleje med forståelse og ømhed uden ønske om belønning eller selvhævdelse.

Når sjælen trækkes ind i stadig tættere kontakt og afstemning med den Guddommelige Virkelighed, er det kun dens jordiske mål at behandle naboen eller andre mennesker med samme omsorg og hensyn, som det selv behøves for at blomstre og være tilfreds.

At give bliver lige så let som at trække vejret - til sidst bliver det et privilegium at arbejde for og med andre mennesker for at fremme deres højeste gode.

Dette er Guddommelig Kærlighed i handling.

Der er dog ingen følelser i Guddommelig Virkelighed.

Formålet med individualisering var at gøre det muligt for Selve Guddommelig Virkelighed  at opleve Dets egen Natur af kreativitet, glæde og personlig opfyldelse.

 

Da jeg var på jorden, trak jeg derfor tydeligt linjerne mellem at give og modtage, da jeg sagde: "Gør mod andre, som du vil have dem til at gøre mod dig".

Denne erklæring var en kærlig advarsel om, at som du sår således vil du høste. Det var også en retningslinje for adfærd. Hvis du gør mod andre, hvad du vil gøre for dig selv, så kan du være sikker på, at du kun handler ud fra kærlighedens standpunkt.

Hvis andre mennesker ikke ønsker det, du gerne ville have gjort for dig selv - så lever du ud fra princippet om at prøve sig frem*;

Du har taget et positivt skridt i retning af at opfylde en handling i ægte kærlighed og hvis det afvises, har du givet dig selv en mulighed for at finde ud af, hvad der vil blive mere værdsat i fremtiden.

På den måde vokser du i handling gjort i sand kærlighed.

Jeg sagde også:

"Elsk din næste, som du elsker dig selv".

Dette betød, at du burde have samme omsorg for din næstes velbefindende, som du har for dit eget.

Det betyder også, at uanset hvad du ønsker for andre mennesker, ville du have været glad for på samme måde, at andre ønskede for dig selv.

Dette betyder, at du bør tænke de tanker om andre, som du ville være glade for, at de tænkte om dig!

Det betyder, at hele din bevidsthed bør rettes mod omsorg for andre, uanset hvad sårende de end kan gøre mod dig selv.

Alle mennesker lever i en jungle af menneskelige ønsker, begær, mål, svagheder, skuffelser, vrede og frustration.

Ud af denne krigshærgede bevidsthed kommer mange svage og ubesindige svar og handlinger.

 

*prøve sig frem, trial and error

 

Side 19

 

Betragt derfor svagheden, tilgiv uvenligheden og lad den gå tilbage til det intet, hvorfra den kom.

Den eneste SANHED og VIRKELIGHED i jeres liv er Guddommelig Bevidsthed Intelligens/Kærlighed.

Hold fast i denne erkendelse til enhver tid.

For at finde Himmeriget, hvor sjælen er i harmoni med Guddommelig Virkelighed, skal der komme en tid i din udvikling, hvor du ikke længere ønsker at blive trukket ind i menneskers jordiske opfattelser og bevidsthed imod hinanden.

Du længes efter at trække dig helt tilbage og fokusere på at sprede din egen kontakt med Guddommelig Virkelighed til andre.

Pas på, at du ikke påtvinger andre din åndelige vej, uanset om de selv er på den åndelige vej eller ej.

Samtidig skal du bevare din egen sindsro ved ikke at tillade andre at udnytte din godhjertethed.

Du må drage klare skillelinjer mellem rigtigt og forkert - forhindre at andres egoisme trænger ind i dit privatliv, hvilket sandsynligvis vil ødelægge din sindsro.

For at sikre dette er det ikke nødvendigt for din ego-bevidsthed at påtage sig dominans igen.

DuI kan beskytte dit privatliv fredeligt.

Du har fået intelligensen til at opnå dette nødvendige formål med den højeste grad af KÆRLIGHED.

Husk, at den åndelige opbygning af bevidsthedsvibrationer,

der er opbygget ud af din kontakt med Guddommelig Virkelighed og dine daglige tankemønstre, følelser og liv, bør være hellige

og du skal passe på ikke at blive indesluttet igen i andres lavere vibrationer, tanker og reaktioner.

Til alle tider er dine højeste formål på jorden at fremme det højeste jordiske og åndelige GODE for alle levende entiteter - mennesker og lavere.

Ikke ved at sænke dig ned til de nødlidendes vibrations-niveau men række ud og tilbyde den visdom, som har bragt dit allerhelligste i sind, følelse og livsbetingelser ind i din helligdom - hvis der er en villighed til at lytte og acceptere.

Ellers vær tavs.

Sympati og medfølelse bør være neutral.

Empati vil trække dig ned og trække dine åndelige bevidstheds-vibrationer ind i det menneskelige vibrations-niveau.

Dette vil muligvis skabe konflikter, hvor du ellers blot havde til hensigt at opløfte og hele.

Undgå dette, da det vil reducere dine energier og forpurre dine åndelige mål.

Ren KÆRLIGHED handler kun om opløftelse og åndelige fremskridt, heling og opnåelse af "Himmeriget".

Guddommelig kærlighed er en varm barmhjertig følelse - primært ladet med længslen efter at gøre det muligt for den elskede at:

vokse, skabe, få næring og give næring, at blive helet og at hele, at undervises og undervise, at beskyttes og beskytte andre, at opfylde sit og andres behov, alt inden for et klart system af lov og orden.

Dette er GUDDOMMELIG KÆRLIGHED/LOV i handling.

Når dit højeste formål er blevet det Guddommelige Formål i handling, styres egoet, dit individualitets kerne, nu af din sjæl.

Ego-driften bliver din sande forsvarer og sande beskytter af dit personlige velbefindende -

men det virker nu helt i overensstemmelse med din sjæls anvisninger, der trækker sin natur fra Guddommelig Virkelighed.

 

Side 20

 

Jeg gentager - der er ingen følelser i Guddommelig Virkelighed, ingen fjernelse af grænser, der sikrer lov og orden for at tilpasses egoistens krav, ingen svag eftergivenhed og vigen for andres genstridighed.

På alle tidspunkter må man huske på, at ALLE MENNESKER bør respektere hinanden.

De skal respektere andres rettigheder til privatlivets fred, sikkerhed, ro i sindet og harmoni.

Hvis der opstår uenighed kan de behandles med gensidig respekt.

Jo mere åndeligt udviklede I er, desto mere vil I respektere de højeste og laveste sociale lag og regne dem for at være lige - ikke "i Guds øjne" som mennesker kan lide at sige - men inden i jeres egne åndeliggjorte opfattelser af sjælenes fundamentale lighed i alle væsener.

Respekt og GUDDOMMELIG KÆRLIGHED hører sammen.

Sand KÆRLIGHED er yderst respektfuld for den elskede.

Hvor der er respekt mellem to mennesker, fører det hyppigt til den højeste form for kærlighed.

 

Hvis du har fundet dette Brev vanskeligt at acceptere, husk at det menneskelige sind er begrænset i dets forståelse af dimensioner ud over det jordiske plan.

Lad ikke egoets ræsonneren holde dig tilbage fra din sjæls rejse.

 

I mit næste brev vil jeg videreudvikle temaerne om GUDDOMMELIG KÆRLIGHED og ego-selvisk kærlighed, og påvise præcis, hvordan de magnetiske følelser i øjeblikket styrer dine tanker, følelser og liv.

Jeg vil skitsere de trin, hvorved de kan overvindes og til sidst opløses fra din bevidsthed.

Mit formål er at lede dig ad vejen for selvopdagelse og åndelige fremskridt, så du øjeblikkeligt kan træde ind i Lyset, ikke kun når du går videre til den næste dimension af eksistens, men også mens du er på jorden.

I øjeblikket lever du i en skyggefuld bebyrdet eksistens i stedet for bevidst at leve indeni og indtræde i den "Guddommelige Bevidsthed" og lade DEN gennemtrænge og bringe glæde ind i din tænkning og dine livserfaringer.

Vid at min Kristusbevidsthed altid er hos dig og du kan have øjeblikkelig adgang til mig, når du kalder.

Lad det være en trøst for dig - men ikke en krykke.

Jeg er blot porten til din egen oplysning og din egen opstigen i Kristusbevidstheden.

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 PDF B7