Kristusbrevene

 

Kristusbrev 3

s. 6-9

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

 

Side 6

 

Jeg svarede ham med et modspørgsmål: ”Hvad bør hyrden gøre, når et af hans får falder i en grav, eller snubler over en klippe, eller bliver fanget i brombærbuske? Jeg vil fortælle jer det."

"Hyrden forlader sin flok og opsøger hurtigt det manglende får og vil ikke forlade det, før han har bragt det i sikkerhed."

"Sådan er det med "Faderen" - ikke engang et får kan undgå at gøre noget forkert på den ene eller anden måde, men vær sikker på at "Faderen" straks reagerer på dets brægen og redder det."

"Og hvis en ged skulle begynde at opføre sig som et får og agter hyrdens stemme, da vil også den komme under hyrdens beskyttelse og vil blive draget omsorg for, lige som får bliver det."

"Sådan er det med jer og Himmeriget ”Guds” Rige."

Flere stemmer råbte op og bad mig om at fortælle dem, hvad jeg mente med "Guds rige".

"Hvad jeg fortæller jer er uligt noget, I endnu har hørt fra nogen profet på noget tidspunkt.

"Forsøg ikke at forstå, hvad jeg siger ved at tænke på, hvad I har fået at vide af  jeres Lærere."

"De kan kun gentage det, som står i skrifterne og har ingen personlig viden om Guds Rige eller Himlen.”

Gud befinder sig ikke på et bestemt sted, men er overalt som himlen og luften over jer.”

"Det hellige Ord talte sandt, når det siger: "For i Ham lever vi, ånder og er vi".

For Guds rige er ovenover, omkring og også indeni jer - og I kan træde ind i Guds Rige."

Folk råbte utålmodigt: "Men hvad er det?"

"Det er en tilstand i sind og hjerte, der er opfyldt af "Gud" - jeres ”Fader”.

"Når I er i denne tilstand er ”Faderen” jeres krops hoved og styrer alt, hvad I gør, og hele jeres liv. "

Nogle brummede:

"Hvordan kan det være?"

Det er muligt at være så tømt for selvet - af selviske begær, fjendskaber, vrede, jalousi, grådighed og hævngerrighed, at kun "Gud" er tilbage til at kontrollere jeres sind og hjerte.”

"Hvad sker der så?"spurgte en kvinde.

"Så træder I ind i en ”Tilstand af Væren”, som er ledt af "Gud".

"Det er fuldstændig skønt og strålende."

"Det er kærlighed."

"Det er gavmildhed."

"Det er at holde af andre mennesker, som man holder af sig selv."

"Det er ikke-dømmende,da I accepterer andre mennesker, præcis som de er, vel vidende, at de også er "Gude"-børn og at de ligeledes er i ”Faderens” pleje."

"Det er lykke ud over alle grænser, ud over al beskrivelse."

"Det er glæde over skønheden i verden."

"Det er ubegrænset liv og øget energi."

"Det er sundhed, og det er opfyldelsen af alle jeres behov, før I selv ved, at I har et sådanne behov.”

Hvorfor fortæller rabbinerne os ikke disse ting?"klagedeflere stemmer."

Fordi jeg alene har set " Faderen ".

Jeg alene ved, hvordan verden er blevet skabt og kender tilværelsens love."

"Og fordi jeg ved alle disse ting, behøver I blot at komme til mig og spørge og  jeg vil afsløre alt, hvad der er blevet givet mig."

"I sandhed siger jeg jer - at så mange af jer der tror - ogforstår - og søger at gøre mine ord til daglig praksis - vil blive frelst fra den modgang, som menneskeheden lider under."

"I lider, fordi I ikke forstår, hvordan I er blevet skabt,og de sande formål, med hvilke I blev født.”

"I blev født til at være ”Faderens” sønner og arvinger."

"I blev født til at nyde alt det, som "Faderen" eri sig selv, og alt hvad Han kan give jer."

"Men I vender Himmerigets herligheder ryggen og forsøger at finde nydelse i jordiske ting."

"Mens I gør dette, vil I aldrig finde Guds rige og heller ikke træde ind i Himmeriget."

 

Side 7

 

"Hvordan skal vi træde ind i Himmeriget?"

"Jeg har allerede fortalt jer det.”

I træder ind i Himmeriget, når I angrer alt, hvad I er i jeres hjerte og sind.”

Når I bringer det onde til ”Faderen” og beder om tilgivelse og beder om styrke til at blive renset for jeres onde tanker, ord og gerninger og I endelig slipper af med dem, så kan I være sikre på, at I er ved at finde Himmeriget.

Når I har opnået dette, vil I opdage, at jeres holdninger til andre ændrer sig, for "Faderen" vil gøre sit Kærligheds-Arbejde inden i jer.”

I vil være fri for kæderne og remmene af onde begær og handlinger, som tidligere bandt jer og gjorde jer til en fange i verden. Mere end dette, I vil opdage, at "Faderen" tilfredsstiller alle jeres behov."

En kvinde råbte:

"Jeg har et behov i dette øjeblik, Mester, jeg er sulten".

Folk lo, men flere stemmer tilsluttede sig og sagde:

"Vi har været med dig mange timer. Du fik os til at gå og gå, før du gik med til at undervise os. Vi har vist dig, at vi er gode får. Vil du ikke hjælpe os og tilfredsstille vores sult? "

Jeg indså, at de talte sandt og havde en dyb medfølelse med dem.

De havde fulgt efter mig ikke blot for at blive helbredt, men fordi de længtes efter at kende Sandheden, som den var givet mig af ”Faderen”.

Jeg havde fortalt dem, at ”Faderen” tilfredsstiller deres behov.

Dette ville være en mulighed for at vise dem troens kraft og Kraften, som er "Gud".

Jeg ville bevise over for dem, at intet er umuligt, når man virkelig tror, som jeg troede og forstod.

Jeg kaldte mine disciple til mig og sagde at de skulle finde ud af, om der var nogen af dem, der var til stede, som havde mad.

De fandt en yngre dreng med brød og fisk og bragte dem til mig.

Jeg trak mig et stykke tilbage fra folkemængden og betragtede roligt brødene og fiskene, vel vidende at de blot var "Gud-sindets Kraft”, den synliggjorte substans af al "materie".

Jeg vidste, at "Gud-sindets Kraft" var grænseløst og kraftfuldt aktiv i min bevidsthed.

Jeg vidste, at ”Faderens natur” er opfyldelsen af behov.

Mens jeg velsignede maden, følte jeg KRAFTEN flyde gennem mit sind, min krop og hænder, og jeg vidste at folks sult ville blive tilfredsstillet. Jeg vidste ikke, hvordan det ville ske, jeg vidste bare det ville.

Jeg tog derefter kurvene med mad og sagde til disciplene, at de skulle uddele det og  følte mig helt sikker på, at alle ville have så meget mad, som de behøvede.

Da det blev brudt, og gik rundt, mangfoldiggjorde det sig selv, indtil hele folkemængden var blev bespist og tilfredsstillet.

Der var flere kurve tilbage med madrester.

På denne måde demonstrerede jeg, at:

Materien” - hvad der end er synligt i universet - er sind / bevidsthed gjort synligt gennem vibration i ”støvgrannene” (hvilket videnskaben kalder partikler).

Ændringer i ”støvgrannenes vibration”, og dermed ændring i ”materien”, finder sted som følge af en stærkt rettet, disciplineret, fokuseret bevægelse/billeddannelse i sind/bevidstheds-energien.

Når man udelukkende handler ud fra en ”kærlighedsbevidsthed” for at udrette godt for andre, er de eneste grænser for ”Faderens” ”Kærligheds-Arbejde” i verden.

DE GRÆNSER SOM MENNESKETS SIND SÆTTERFOR DETTE ARBEJDE.

Sådanne ændringer i "materien" kan kun finde sted, når ”menneskets bevidsthed er i fuldstændig harmoni og forenet med "Faderens Universelle Bevidsthed”.

  

Side 8

 

Selv om der var forbløffelse blandt folk og mine disciple, da de blev bespist på denne måde, forstod ikke én af dem, hvordan sådan noget blev udrettet.

De kunne kun konkludere, at dette var det største mirakel, de nogensinde havde set.

Det bekræftede også deres tro på, at jeg var Guds Søn.

En anden dag, sad jeg under et træ uden for Betesda, omgivet af folk, der havde bragt deres syge med sig for at de kunne blive helbredt.

Som altid, undrede de sig over genoprettelsen af liv og helbred for disse mennesker og spekulerede på, hvordan sådanne mirakler kunne ske.

Igen, forsøgte jeg at få dem til at forstå Troens Kraft.

I evangelierne er det angivet, at jeg sagde, at hvis et menneske havde tro på størrelse med et sennepsfrø, ville det være i stand til at flytte bjerge.

Denne udtalelse er en misfortolkning af det, jeg virkelig sagde og det afslører, hvor lidt mine disciple og evangelister forstod af min undervisning, mens vi var på jorden.

Hvis en person skulle have "tro" på størrelse med et sennepsfrø - hvad betyder det? Hvordan kan man måle tro på en sådan måde?

Tro* er tro. Det er en ”kraft af total overbevisning” i sindet, der besidder sindet og ikke kan begrænses i ”størrelse”.

Tro, der udspringer af jeres behov for at tro på noget, fordi en sådan tro vil tjene jeres formål på en eller anden måde, kan være kraftfuld og stærk, men det vil aldrig kunne beregnes i "størrelse"!

Tiltro** er endnu stærkere.

Tiltro udspringer af forlydender og logik.

Fordi man har hørt noget og er blevet overbevist om, at hvad man har hørt eller læst er sandt, udvikler man en sand overbevisning om, hvad man har hørt.

Man er overbevist om, at det er sandt. Man har fået en total og fuldstændig overbevisning, somtrodser al modsigelse.

Bestandigt sagde jeg til folk: "Hav tiltro til, at I vil modtage - og I vil modtage”.

Men jeg vidste, at det ville være næsten umuligt for menneskene dengang nogensinde at få den tro, som ville medføre at mirakler ville ske, fordi uanset hvor meget jeg forklarede sandheden for dem, ville de stadig aldrig have den intense viden, der blev givet mig i ørkenen.

Men nu, da jeg i korthed fortæller historien om mit ophold på jorden i Palæstina, er det med den hensigt at du min læser, vil begynde at opfatte og forstå den viden, jeg fik under min oplysning.

Min hensigt er at give dig viden.

Forlydender: Når du får noget at vide, men du ikke rigtigt kan bevise, det er sandt.

Viden: Efter du får noget fortalt - eller læser om det- og når det, du nu har hørt eller læst, passer logisk og realistisk med alle relaterede elementer af viden, som allerede findes i dit sind, og du kan forstå og tro på det på en realistisk, logisk måde, bliver den nye information til viden.

Du ved, at det du nu ”ved”, er SANDT.

Duhar en følelse af ”overbevisning”.

 

*tro, eng. faith

**tiltro, eng. belief, her nærmest i betydn.: trosoverbevisning.

 

 

Side 9

 

Op til dette tidspunkt, har nogle af jer haft en tro på "Jesus Kristus", men I har været som fremmelige børn.

Jeres tro har været delvist blind og accepterende, dog sammenvævet med megen tvivl.

Derfor, uanset hvad I end behøvede at få gjort for jer, var I afhængige af "Jesus", for at arbejdet kunne udføres.

I virkeligheden har meget af det, som I tror stammer direkte fra ”Jesus”, været jeres egen "tro på Jesus” synliggjort i form af ting, som I har bedt om.

Mens denne barne-lignende "tro" er meget vigtig for jeres velbefindende, må de af jer, der er i stand til at bevæge jer videre fremad på den åndelige vej til perfektion, nu nå et dybere niveau af sand viden om forholdet mellem sind og ”materie”.

Uden dette fundament, vil menneskene fortsætte med at fumle rundt i religiøse myter og vil blive spærret inde i de menneskelige vilkårs elendighed.

Da jeg var på jorden, talte jeg Sandhed til menneskene, men det blev uafladeligt misfortolket.

Hvad jeg virkelig sagde om tro, var dette:

"I ser dette store træ. Det er vokset ud af det mindste frø I kan forestille jer. Se på den umådelige stamme, grenene og bladene. Hele den enorme tilvækst er kommet ud af et lille frø."

"Hvordan er det sket?"

"Hvorfra kom alt veddet i træet og bladene, som pryder det!"

"Er det ikke lige så meget et mirakel, som de mirakler, jeg gør for jer, dag efter dag?"

"Er ikke væksten i dette træ lige så meget ”Faderens” arbejde som helbredelsen, der finder sted i syge mennesker?”

"Jeg spørger jer - hvad er et frø? Kan I fortælle mig det? Nej - det kan I ikke. Men jeg vil fortælle jer det.”

Det er en lille entitet af ”bevidstheds-viden”.Det er "bevidstheds- viden" om, hvad det skal blive. Den er et fragment af ”bevidsthed” udtrukket fra den "Guddommelige Skaber-bevidsthed"."

Det er et lille stykke tankekraft trukket fra ”Faderens Tankekraft” - som, når det plantes i  jorden og vandes af regn, vil begynde at klæde sig med den synlige ”materie”, som det har en viden om, dybt inde i sig selv."

"Denne viden er sand, den er fast, den er stærk og ufravigelig."

"Denne selverkendelse indeholdt i frøet, er en overbevisning i ”bevidsthed”."

Alle livsformer opstår ud af denne målrettede selverkendelse – en "overbevisning i bevidsthed”.

"Denne "overbevisning i bevidsthed” er det, der adskiller den livløse jord og klipperne fra alt, hvad der lever og vokser på jordens overflade."

"Hvor der ikke er nogen ”overbevisning i bevidsthed" eller viden om identitet” er der ingen vækst."

"Bevidstheden i jord og sten forbliver”bevidsthed” i en dvaletilstand."

"Derfor, hvis I kunne være overbevist om, hvad I beder om,

så kraftigt som et sennepsfrø, kender sin egen identitet,

ville I være i stand til at gøre alt, hvad I ønskede at gøre.”

"Hvis I kunne bære et frø i jeres sind, - den fuldkomne plan for jeres inderligste mål og vide ud over enhver tvivl, at det kan vokse og bære fuldkommen frugt, ville I se dette vidunderlige frø få sit eget liv, som snart vil manifesteres i jeres liv.

"Og I vil helt sikkert kunne flytte bjergene i jeres liv - de bjerge, der står på tværs af jeres vej og forhindrer jer i at opnå alt det, I gerne vil ... bjerge, som i tider medhensynsløshed og ond tænkning er blevet skabt af jer selv.”

"Hvis I blot forstod skabelsen og tilværelsen, ville I være i stand til at leve jeres liv i fuldstændig frihed,medubegrænsede præstationer og ophøjet glæde.

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

Læs s. 10 . 14