Kristusbrevene

 

Kristusbrev 1

s. 11-15

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

Side 11

 

Hvad jeg "så", indså og opfattede, da jeg opholdt mig i ørkenen.

Jeg blev løftet ind i en anden dimension af bevidst sansning, som gjorde det muligt for mig at se SANDHEDEN om livet og eksistensen.

Jeg så lysende klart, hvad der var virkeligt og hvad der var falskt i menneskets tænkning.

Jeg indså, at denne "Skaberkraft", som jeg oplevede, var uendelig, evig, universel og fyldte alt rum hinsides himlen, oceaner, jorden, og alt levende.

Jeg så, at DET var SINDETS KRAFT.

Det var SINDETS SKABENDE KRAFT.

Der fandtes intet sted, hvor denne "GUDDOMMELIGE BEVIDSTHEDS KRAFT" ikke var til stede.

 Menneskets bevidsthed udgik fra det

GUDDOMMELIGE SKABENDE SIND,

     men kun var et lys antændt af solen.

Til tider var mit menneskelige syn så åndeligt højnet, at jeg kunne se gennem sten, jord og sand. Disse syntes nu kun at være en "flimren af bittesmå "støvgran".

Jeg indså, at intet var virkelig massivt!

Da jeg havde øjeblikke af tvivl om, at dette kunne være tilfældet, ophørte forandringerne i disse fænomener at finde sted, og langt senere opdagede jeg, at:

mine tanker, hvis stærkt gennemsyret med overbevisning,     kunne forårsage ændringer i denne "flimren af støvgran"

(hvad videnskaben nu kalder elektrisk ladede partikler)

og derfor frembringe ændringer i udseendet af klippen eller hvad jeg ellers iagttog.

Det var på dette tidspunkt, at jeg indså den stærke effekt som OVERBEVISNING eller urokkelig TRO havde på omgivelserne, når der bliver udtrykt en befaling eller endda en form af tro.

Endnu mere overraskende var min sinds-åbnende "kosmiske bevidstheds" erkendelse af, at alt hvad jeg havde været vidne til i virkeligheden var selve det "Guddommelige Sinds Skaberkraft" gjort synlig i en "flimren af bittesmå støvgran”.

Ikke bare det. Dets udseende kunne blive stærkt påvirket af aktiviteten af den menneskelige tanke.

Jeg indså, at der ikke var noget fast stof i universet, alt synligt manifesterede en forskellig "tilstand af bevidsthed", som bestemte sammensætningen og formen af denne "flimren af "støvgran".

Derfor var al ydre form, et udtryk for den indre bevidsthed.

Jeg indså at LIV og BEVIDSTHED, var et og det samme.

Det var umuligt at sige "Dette er LIV"

og "Dette er BEVIDSTHED".

Bevidsthed var Liv og Livet var Bevidsthed og den udgjorde "Skaberkraften" i det "GUDDOMELIGE SIND” udenfor, indenfor og bag universet.


 

Side 12

 

Jeg indså, at mennesker lagde størst vægt på individualitet og form. De kunne ikke forestille sig at bevidsthed eller intelligens kunne virke på en effektiv måde andet end gennem en individuel form.

På grund af dette, havde jøderne skabt et mentalt billede af et umådeligt højeste væsen, der havde alle de positive og negative egenskaber som et menneske har.

Således var det muligt for profeter at tro på - og tale om - Jehovas vrede, trusler om straf, sygdomme og plager som reaktion på menneskelig egensindighed. Men disse mentale billeder, indså jeg var myter. De eksisterede ikke.

Jeg indså, at i samtlige af tilværelsens dimensioner, var det SINDET - som intelligens - der var den vigtigste faktor vedrørende skabelse og mennesket selv. Derfor burde Genesis omskrives.

Før skabelsen - var det UNIVERSELLE SIND – Skabende Kraft bag og i selve skabelsen.

Efter at jeg uden for al diskussion så tydeligt havde set, at Skaberkraften i det Universelle SIND var overalt, i himlens uendelighed og ligeledes aktiv inden i jordiske former, blev jeg indefra tilskyndet til at se mig omkring og så da kun grus og sten.

Så pludselig blev jeg præsenteret for et billede af et smukt landskab, hvor der groede alle mulige planter, buske og træer, selv fugle fløj rundt i træer og dyr græssede.

Idet jeg iagttog denne vision med forbløffelse, "så" jeg, at planter og træer, hver eneste af dem - og ja, selv fugle og dyr, i virkeligheden var sammensat af hundredvis af samfund af uendeligt små enheder (jeres moderne forskere kalder dem "celler"), der arbejdede uafbrudt, i en totalt harmonisk samarbejdsånd, for at producere substansen og forskellige organer i det indre system og den ydre fremtoning af den fuldt udviklede levende entitet.

Jeg betragtede denne vidunderlige aktivitet i lang tid, selv om tiden ikke længere havde nogenbetydning for mig.

Som jeg stirrede og stirrede, tænkte jeg,

"Hvem ville hav gættet, at inden for det ydre dække af pels, fjer, hud, var der sådan en intens aktivitet inden for små fællesskaber af entiteter, der arbejder sammen for at give liv, form, næring, heling, beskyttelse og opretholdelse til så mange forskellige arters legemer.

Det var det intelligent udførte arbejde, som tiltrak sig min opmærksomhed.

Derfor, indså jeg at ARBEJDE var en integreret del af Skaberkraftens Aktivitet fra den mindste "entitet" (celle) i de levende systemer til de mest avancerede entiteter i universet - mennesket selv.

I systemerne for alle levende ting, var al arbejdskraft i sidste ende under ledelse af den Guddommelige Skaberkraft, i hvilken planerne og udkastene til skabelse befandt sig.

Jeg så, at disse planer og udkast i virkeligheden var "bevidsthedsformer" og kunne betegnes ORD, da hvert ORD betegner en særlig "bevidstheds"-form.

Herfra bliver det oprindelige ORD i "Skaberkraftens Bevidsthed" manifesteret i den synlige verden.

ORDET og derfor "Bevidsthedsmønstret", forbliver inden i det GUDDOMMELIGE SKABERSIND og frembringer løbende sit eget.

Jeg kunne så "se", at alt i universet "levede, bevægede sig og havde sin væren" i det UNIVERSELLE SINDS Skaberkraft, som var uendeligt og evigt, og var den eneste sande Virkelighed bag alle manifestationer af individualiserede former.


 

Side 13

 

Jeg fyldtes med lovprisning over at alt i verden var ud af, og dog inden i dette Guddommelige Sinds højeste Skaberkraft.

Jeg undredes over al denne hemmelige aktivitet, der for evigt finder sted i alle levende ting, herunder i menneskets legemer, og spekulerede på hvordan det var, at sådanne uendeligt små enheder arbejdede intelligent efter specifikke planer om ufejlbarligt at producere den forelagte form - træstamme, blad, blomst, frugt, insekter, fugle, dyr og menneskekroppe.

Jeg indså da endnu klarere, at "Skaberkraften" var selve Kilden til al "intelligent aktivitet" i universet.

Hvis menneskeheden besad intelligens, var det kun fordi den havde trukket den fra "Al Værens Universelle Kilde".

Desuden blev jeg vist, at den Guddommelige Skaberkraft altid arbejdede efter visse grundlæggende og præcise konstruktionsprincipper.

Jeg blev vist at:

Ligesom mennesker har klare karakteristika og en veldefineret natur, i den måde de i almindelighed præsenterer sig for verden på, således besad SKABERKRAFTEN en klart defineret beskaffenhed - særlige karakteristika - som klart kunne genkendes i måden alt levende, planter, dyr, fugle, mennesker, var opbygget og opretholdt.

Jeg "så", at disse "principper" og "egenskaber", som tydeligt kunne observeres i skabelsesprocessen, var fastsat i ufravigelige LOVE, der styrede hele tilværelsen.

Disse LOVE er i så høj grad en del af livet, at de aldrig bliver betvivlet. De er ufravigelige og konstante - men der ville ikke være sådanne love, hvis der ikke var en Intelligent Skaberkraft, der manifesterede sig selv gennem universet.

Disse "principper" for skabelse, karakteristisk for selve Skaberkraften, er som følger:

(Kristus: Jeg oversætter dem til nutid, fordi disse "principper" er evige.)

 

1. "Skaberkraftens" "Natur" er VÆKST.

Alt levende vokser altid.

VÆKST er en universel egenskab, et ufravigeligt princip ved eksistens.

 

2. "Skaberkraftens" "Natur" er NÆRING og FØDE.

Næring og føde er en normal og vidunderligt organiseret proces i kroppen, hvilket er tydeligt for alle, der tage sig den ulejlighed at overveje dette.

Føde forsynes til alt levende i overensstemmelse med individuelle behov og maden fordøjes for at fremme sundhed og velvære.

Når små skabninger bliver født, er mælk allerede tilgængelig og klar inden i moderen, og venter på den nyfødte. Også dette er et mystisk princip ved tilværelsen, som ingen kan benægte.

Ingen videnskab kan forklare, hvorfor sådan en tilfældig funktion i systemet, der sikrer artens overlevelse, skulle være opstået.

Funktionen i sig selv kan forstås, men ikke "hvorfor" og selve drivkraften i funktionen
 

Side 14

 

3. "Skaberkraftens Natur” er HELING.

Heling er en naturlig egenskab ved eksistens og kan siges at være en naturlig ”Perfektioneringsproces”, som finder sted for at sikre individets velbefindende, men ingen kan forklare, hvad der igangsætter healingen.

 

4. "Skaberkraftens Natur” er BESKYTTELSE.

Beskyttelse er en iboende egenskab ved Skaberkraften og alle dens tilsyneladende "mirakuløse" aktivitet i verden er gearet til beskyttelse.

(I dag beskriver jeres medicinske lærebøger de forskellige beskyttelses-systemer i jeres krop, men da jeg var i ørkenen, "så" jeg denne beskyttende egenskab, iboende i den intelligente Skaberkraft på følgende måde.)

Som planter, fugle og dyr blev præsenteret for mig i inspireret observation, kunne jeg se, hvordan ethvert "behov for beskyttelse" i kroppen nænsomt blev tilført med den største opmærksomhed for detaljer.

 

5. Denne "beskyttelsesegenskab " er kombineret med andre dynamiske egenskaber for at give BEHOVSTILFREDSSTILLELSE.

Dette blev gjort tydeligt ved forsyning af hår, pels og fjer for at beskytte huden på de levende væsener og for at varme i kulde og skærme i varme. Jeg så, at de følsomme ender på fingre og tæer alle var forsynet med passende beskyttelse i form af hove og negle.

Øjenbryn beskyttede øjnene mod sved, øjenlåg og vipper beskyttede øjnene mod støv og skader. Jeg erfarede, at de dyr som tiltrak fluer, var udstyret med den slags haler, som hurtigst ville fjerne dem.

Hvilken glædelig form for kærlighed og omsorg blev her udtrykt i disse små fysiske attributter, som syntes så små og uvedkommende, men alligevel havde så stor betydning for alle levende væsners velbefindende.

Disse fysiske behageligheder, lagt til det grundlæggende fysiske design, var tydeligvis

produktet af en Intelligens, der tilsigtede skabelsen at have det behageligt og være lykkelig - fri for det stress, som ville være oplevet af mennesker og dyr, hvis disse "luksusartikler" ikke havde været givet dem!

Selv de naturlige funktioner var så intelligent og bekvemt udformet til at fremkalde taksigelse.

Alt gemt så pænt ude af syne. Hvor velsignet, hvor heldig var menneskeheden at være født ind i et liv, hvor det var så velforsynet!

Igen steg min lovprisning, og jeg blev løftet på et indre gyldent lys af henrykket undren - for jeg "så" nu, at ud over friheden fra stress, var det også meningen at levende væsener skulle udtrykke Skaberkraftens overvældende kærlige NATUR.

Derfor var de udstyret med lemmer: Arme, hænder, ben og fødder, fingre og tæer, så de kunne bevæge sig, løbe, springe og danse, for at være i stand til at udtrykke deres inderste tanker og følelser.

Jeg følte endda, at hvis menneskeheden længtes efter at flyve og få vinger og troede af hele deres hjerte, at de kunne gøre det; ville de gradvist begynde at udvikle noget tilsvarende, så de blev i stand til at flyve.

Det var på dette tidspunkt af forståelsen af "Skaberkraftens"NATUR, at jeg blev fuldt bevidst i den KÆRLIGHED, der styrede den Universelle Intelligente Skaberkrafts ARBEJDE.

Da jeg reflekterede over denne KÆRLIGHED, indså jeg, at "MODEREN" i skabelsen, nærer, beskytter, opfylder behovene og forsøger at fremme heling af afkom; dette er KÆRLIGHEDENS aktivitet.


 

Side 15

 

6. Den iboende egenskab i den KÆRLIGE INTELLIGENTE SKABERKRAFT, der har givet skabelsen sin individuelle form og "væren" er ARBEJDE.

Den arbejder for os, i os og gennem os.

Dens "arbejde" er altid, altid, altid, drevet af KÆRLIGHED.

Denne kosmiske åbenbaring fyldte mig med glæde og forundring.

Sikken en vidunderlig verden, vi levede i!

Det var det kulminerende punkt i min oplysning og mit samlede billede af SANDHEDEN, som en KILDE til AL VÆREN.

Jeg havde allerede "set" virkeligheden i de fysiske kroppe sammensat af forskellige fællesskaber af identiske "uendeligt små enheder", der arbejdede i en ånd af samarbejde og harmoni for at producere de forskellige komponenter i kroppen – fra kød, knogle og blod til øjne og hår.

Den eneste forskel mellem disse samfund lå i typen af det arbejde, der krævedes for at nå deres fælles mål.

Den GUDDOMMELIGE IMPULS bag al denne intelligente, målbevidste aktivitet i kroppen, måtte sikkert være både inspirationen og grundlaget for menneskenes egen adfærd, når de arbejdede i fællesskab for at producere et planlagt mål?

De trak intelligens og formål fra den Skabende Kraft, men hvor meget anderledes var ikke menneskets adfærd, når det arbejdede med jordisk konstruktion eller andet alment projekt, for det var uundgåeligt præget af argumenter og splid.

Jeg blev bragt til en erkendelse af, at den UENDELIGE KRAFT i "Intelligent Skabelse" altid var aktiv i skabelse, som opretholder af orden, samarbejde, harmoni, daglig produktivitet, uden sidestykke af mennesket nogen steds til nogen tid.

 

7. OVERLEVELSE var en naturlig egenskab ved

"Skaberkraften".

I hvert enkelt tilfælde var der på den mest vidunderlige måde sørget for at alt levende kunne vokse, blive helbredt for sygdomme og skader, næret for at holde kroppen sund og til at reproducere sin egen art for at sikre overlevelse på denne jord.

Dette var den eneste virkelighed menneskeheden kunne være helt sikker på og dets aktivitet fortsatte uforandret, år ud og år ind.

Solen, månen, stjernerne, forblev alle på deres pladser i årtusinder, og det blev erkendt, at de alle havde deres egne veje at vandre - dette fænomen var en del af skabelsens store overlevelsesplan.

Hvis dette var tilfældet, hvorfor overlevede så ikke også den evige flamme af: Kærlig Intelligent Skaberkraft skjult i de skabte entiteter af enhver art i universet?

Derfor var denne verden, blot en skygge og billede af de skjulte verdener af Kærlig Intelligent Skaberkraft, som lå bag denne dimension.

Sandheden om skabelsen i sin helhed fandtes bag denne synlige verden.

 

8. Den kærlige intelligente Skaberkraft var RYTME.

Jeg så, at der var en rytme, som virkede i verden.

Alt var underlagt årstider, som gav en opblomstring og spiring af liv, en vækstsæson, der førte til modning og høst, og produktionen af frø, der sikrede overlevelse af planteliv.

Så var der en gradvis hendøen og vinterens hvileperiode. Men intet skabt og levende var tilladt at uddø. Solen og Månen udtrykte disse egenskaber i universet. Denne rytme kunne endda ses i de kvindelige arter af alt levende.

dikteret år 2000

overs. 2019

Læs s. 16-20